Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας της Pwc για τον Ελληνικό Τουρισμό

Ο τουρισμός συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της οικονομίας

• Η τουριστική ζήτηση στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά από το 2012 και έχει τέσσερα χαρακτηριστικά:
 35% του συνόλου προέρχεται από 4 χώρες της ΕΕ αλλά και το υπόλοιπο ποσοστό συνδέεται με την ΕΕ
 Το μεγαλύτερο ποσοστό της ζήτησης συγκεντρώνεται σε πέντε μόνο προορισμούς
 Είναι πολύ «αιχμηρή» σε μία περίοδο 3 μηνών η οποία αντιστοιχεί στο μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης
 η μέση διαμονή μειώνεται συστηματικά, αλλά οι ημερήσιες τουριστικές εισπράξεις παραμένουν ισχυρές
• Η προσφορά αναπτύσσεται σε τρεις διαστάσεις. Τη γεωγραφία, την ξενοδοχειακή κατηγορία και το μέγεθος της ξενοδοχειακής μονάδας. Φαίνεται ότι η γεωγραφία οδηγεί την ξενοδοχειακή κατηγορία η οποία με τη σειρά της καθορίζει το μέγεθος

• Οι προοπτικές του ελληνικού τουρισμού διαφαίνονται καλές τηρουμένων των διαρθρωτικών περιορισμών του κλάδου. Οι αφίξεις αυξάνονται, η διάρκεια παραμονής δε μειώνεται γρήγορα, η μέση ημερήσια δαπάνη είναι σταθερή, ο αριθμός της σημαντικής τουριστικής προέλευσης αυξάνεται. Από την άλλη πλευρά, οι αφίξεις παραμένουν «αιχμηρές», η ημερήσια δαπάνη (σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα) παραμένει περιορισμένη, καθώς και οι ίδιοι προορισμοί προέλευσης προσελκύουν το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης

• Η οικονομική απόδοση αντικατοπτρίζει τις αναντιστοιχίες ζήτησης/προσφοράς καθώς και τη σχετική ανταγωνιστικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων. Η οικονομική απόδοση διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, την κατηγορία αστέρων και το μέγεθος της μονάδας. Η ανταγωνιστικότητα, κινείται παράλληλα με την απόδοση

• Τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα είναι, σε γενικές γραμμές, διεθνώς ανταγωνιστικά. Αποτελούν την πλειοψηφία στους κύριους προορισμούς, και τείνουν να βρίσκονται στην κατηγορία 4* και να είναι μονάδες μικρότερου μεγέθους. Τα περισσότερα ξενοδοχεία Zombie βρίσκονται σε δευτερεύοντες προορισμούς και τείνουν να είναι μεγάλα ξενοδοχεία 5*

• Η ελληνική αγορά αναβαθμίζεται σταδιακά σε ξενοδοχεία 5*. Μεταξύ 2010 και 2015 έγιναν επενδύσεις ύψους € 1,8δισ. Επικεντρώνοντας κυρίως σε μεγάλα ξενοδοχεία 5*, σε κύριους προορισμούς

• Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 14 έργα greenfield, που εκτελούνται από τον ιδιωτικό τομέα, τα οποία στοχεύουν σε κύριους προορισμούς. Ακόμη 12 τουριστικά έργα έχουν συμπεριληφθεί στη διαδικασία Fast-Track. Ένα τυπικό έργο greenfield χρειάζεται πάνω από 15 χρόνια για να προχωρήσουν από το στάδιο του σχεδιασμού στο στάδιο της υλοποίησης

• Οι συνολικές ξενοδοχειακές ανάγκες υπολογίζονται σε περίπου € 6,2δισ. για μια περίοδο 5 ετών και κατανέμονται σε € 1δισ. Για την κατασκευή επιπλέον κλινών, € 4,8δισ. Για την αναβάθμιση της υπάρχουσας χωρητικότητας και € 0,3δισ. για συντήρηση

• Υπάρχουν περίπου 400 ξενοδοχεία τα οποία απαιτούν οικονομική αναδιάρθρωση πριν προσελκύσουν νέες επενδύσεις. Αυτό μπορεί να απαιτεί διαγραφή χρεών ύψους € 2,6 δισ.

• Υπάρχουν τρεις κύριες στρατηγικές που μπορούν να εφαρμοστούν στον τομέα των ξενοδοχείων:
 Ανάπτυξη δευτερευόντων προορισμών
 Προσθήκη χωρητικότητας σε κυρίους προορισμούς
 Αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων στην επόμενη κατηγορία

• Η ανάπτυξη δευτερευόντων προορισμών παρουσιάζεται η πιο υποσχόμενη στρατηγική από άποψη ενδεχόμενης αξίας ακολουθούμενη την αναβάθμιση ξενοδοχείων 4* σε 5*, καθώς και από την προσθήκη χωρητικότητας σε υπάρχοντα ξενοδοχεία 3*, σε κύριους προορισμούς

• Η εξαγορά παγιδευμένων Zombie ξενοδοχείων είναι μια αμφίβολη στρατηγική, παρόλο που θα μπορούσε να αποδειχθεί αποδοτική σε ορισμένες περιπτώσεις

• Η ελληνική ξενοδοχειακή αγορά εξαγορών & συγχωνεύσεων θα έπρεπε να είναι περισσότερο ενεργή. Τα οικονομικά των ξενοδοχείων δεν οδηγούνται από το ελληνικό ΑΕΠ (είναι οδηγούμενα ΄κυρίως από το ευρωπαϊκό), τα ξενοδοχεία είναι ανταγωνιστικά και βρίσκονται σε καλή οικονομική κατάσταση

• Η συνολική αξία 18 αναφερόμενων συναλλαγών ξενοδοχείων το 2017 και το 2018, όλα σε κύριους προορισμούς, ανήλθε σε € 310 εκ.

• Υπάρχουν 65 λειτουργικές ξενοδοχειακές εταιρείες και 35 ξενοδοχειακά ακίνητα προς πώληση που αντιπροσωπεύουν περίπου το 2% και το 0,7% της συνολικής διαθέσιμης ξενοδοχειακής χωρητικότητας αντίστοιχα

• Οι ξενοδοχειακές εταιρείες προς πώληση, βρίσκονται κυρίως σε κύριους προορισμούς και καταδεικνύουν ένα σημαντικό χάσμα (100%) μεταξύ ζητούμενης τιμής και αξίας. Τα ξενοδοχειακά ακίνητα προς πώληση, βρίσκονται και αυτά σε κύριους προορισμούς και διατιμώνται περίπου στο 60% των επενδύσεων νέων κατασκευών

• Ο ελληνικός τουρισμός σίγουρα παραμένει ένας από τους κύριους παράγοντες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, αλλά χρειάζεται ορισμένες στρατηγικές προσαρμογές για να αυξήσει την αξία του

• Υπάρχουν λίγοι ειδικοί κίνδυνοι στον ορίζοντα για τη μείωση της ανάπτυξης του τουρισμού και οι περισσότεροι από αυτούς εντάσσονται στον τυπικό κύκλο

• Τέσσερις αλληλένδετες πολιτικές πρέπει να υλοποιηθούν συστηματικά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αύξηση της αξίας του τουρισμού:
 Προσέλκυση τουριστών με υψηλό εισόδημα
 Εισαγωγή συμπληρωματικών προϊόντων
 Επέκταση ζήτησης σε δευτερεύοντες προορισμούς
 Επέκταση & αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος

Ο τουρισμός είναι, και θα παραμείνει, μια μεγάλη οικονομική δύναμη στην Ελλάδα!

Σε γενικές γραμμές είναι παγκοσμίως ανταγωνιστικός και η απόδοσή του βελτιώνεται:
• Τα οικονομικά του κλάδου παρουσιάζουν μια ουσιαστική διαίρεση μεταξύ κύριων και δευτερευόντων προορισμών
• Παρά την συστηματική αύξηση των τουριστικών αφίξεων, οι απαιτούμενες επενδύσεις για την περίοδο 2018
-2022 είναι λελογισμένες και ανέρχονται σε περίπου € 6δισ.
• Γενικότερα, ο ελληνικός τουρισμός δεν αντιμετωπίζει μεγάλους κινδύνους
• Τέσσερις πολιτικές θα διευκολύνουν την υλοποίηση των επενδυτικών στρατηγικών και θα προσθέσουν αξία στην οικονομία:
 Προσέλκυση τουριστών με υψηλό εισόδημα (+ € 6,9δισ. τουριστικές εισπράξεις)
 Εισαγωγή συμπληρωματικών προϊόντων (+ € 2 ,6δισ. τουριστικές εισπράξεις)
 Επέκταση ζήτησης σε δευτερεύοντες προορισμούς (+ € 2,1 δισ. έσοδα ξενοδοχείων σε δευτερεύοντες προορισμούς)
 Αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος (+ € 4,3δισ. πρόσθετο ΑΕΠ ανά έτος )
• Είναι απαραίτητη η σύμπραξη δημόσιου -ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση της συνεισφοράς του τουρισμού

Πηγή: Μελέτη της PwC «Η επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού»