Το TripAdvisor ανακοίνωσε τους παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς “άριστης ποιότητας”, που έχουν το υψηλότερο ποσοστό πιστοποιητικών “Certificate of Excellence” από το TripAdvisor.

Το πιστοποιητικό αυτό δίνεται σε καταλύματα, εστιατόρια και εμπειρίες που προσφέρουν εξαιρετικές υπηρεσίες, και συγκεντρώνουν συνεχώς υψηλές κριτικές ταξιδιωτών στην πλατφόρμα του TripAdvisor.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις λίστες:
‘Άριστες Χώρες” (Νο4),
“Άριστες Χώρες ως προς τα εστιατόρια” (Νο2),
“Άριστες Χώρες ως προς τις εμπειρίες” (Νο2) και
‘Άριστες Χώρες ως προς τα καταλύματα” (Νο8)

Δείτε εδώ ποιες χώρες διακρίθηκαν:

MOST EXCELLENT CITIES

“Most Excellent” Cities Overall

1.       Key West, USA

2.       Reykjavik, Iceland

3.       Edinburgh, UK

4.       Marrakech, Morocco

5.       Amsterdam, The Netherlands

6.       Dublin, Ireland

7.       Bali, Indonesia

8.       Krakow, Poland

9.       Glasgow, UK

10.     New Orleans, USA

“Most Excellent” Cities for Restaurants

1.       Key West, USA

2.       Reykjavik, Iceland

3.       Bali, Indonesia

4.       Cabo San Lucas, Mexico

5.       Venice, Italy

6.       Florence, Italy

7.       Edinburgh, UK

8.       Amsterdam, The Netherlands

9.       Dublin, Ireland

10.     Krakow, Poland

“Most Excellent” Cities for Experiences

1.       Punta Cana, Dominican Republic

2.       Cabo San Lucas, Mexico

3.       Playa del Carmen, Mexico

4.       Benidorm, Spain

5.       Reykjavik. Iceland

6.       Nashville, USA

7.       Myrtle Beach, USA

8.       Key West, USA

9.       Cancun, Mexico

10.     Tenerife, Spain

“Most Excellent” Cities for Accommodations

1.       Chicago, USA

2.       Stockholm, Sweden

3.       Munich, Germany

4.       San Francisco, USA

5.       Singapore

6.       Marrakech, Morroco

7.       Frankfurt, Germany

8.       Hamburg, Germany

9.       Washington DC, USA

10.     Taipei

MOST EXCELLENT COUNTRIES

“Most Excellent” Countries Overall

1.       Iceland

2.       Ireland

3.       United Kingdom

4.       Greece

5.       Morocco

6.       France

7.       The Netherlands

8.       Italy

9.       Portugal

10.     Belgium

“Most Excellent” Countries for Restaurants

1.       Iceland

2.       Greece

3.       Ireland

4.       United Kingdom

5.       Portugal

6.       France

7.       Italy

8.       Spain

9.       The Netherlands

10.     Hungary

“Most Excellent” Countries for Experiences

1.       Iceland

2.       Greece

3.       Mexico

4.       Portugal

5.       Morocco

6.       Vietnam

7.       United Kingdom

8.       Brazil

9.       Thailand

10.     Chile

“Most Excellent” Countries for Accommodations

1.       Singapore

2.       United Arab Emirates

3.       Morocco

4.       Iceland

5.       Ireland

6.       United Kingdom

7.       Australia

8.       Greece

9.       Canada

10.     Indonesia