Το 2022, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -11,2% και διαμορφώθηκε στις 27.836 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 31.348 χιλ. ταξιδιωτών το 2019.

Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στις 16.995 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά -8,4% σε σύγκριση με το 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -15,3% και διαμορφώθηκε στις 5.428 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά +4,5%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -27,5%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά +8,1% και διαμορφώθηκε στις 4.352 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τη Γαλλία παρουσίασε αύξηση κατά +14,0% και διαμορφώθηκε στις 1.758 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά +28,2% και διαμορφώθηκε στις 4.485 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά -7,7% και διαμορφώθηκε στις 986 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -93,8% και διαμορφώθηκε στις 36 χιλ. ταξιδιώτες.

Το 2022, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -3,0% σε σύγκριση με το 2019 και διαμορφώθηκαν στα 17.631 εκατ. €. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά +3,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.978 εκατ. €, καθώς οι χώρες εκτός της ΕΕ-27 παρουσίασαν μείωση των εισπράξεων κατά -8,8% και διαμορφώθηκαν στα 7.246 εκατ. €. Σε σχέση με το 2019, τα έσοδα υπολείπονται κατά 548 εκατ. €. Aπό αυτά, τα 392 εκατ. € οφείλονται στην απώλεια της ρωσικής αγοράς, τα 91 εκατ. € στη μείωση των εσόδων από την κρουαζιέρα και τα 64,1 εκατ. €. από την υπόλοιπη δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8.020 εκατ. €, αυξημένες κατά +3,7%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.959 εκατ. €, παρουσιάζοντας μείωση κατά -2,0%.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά +10,0% και διαμορφώθηκαν στα 3.255 εκατ. €, καθώς και αυτές από τη Γαλλία κατά +16,4% και διαμορφώθηκαν στα 1.268 εκατ. €. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά +21,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.123 εκατ. €. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ επίσης αυξήθηκαν κατά +0,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.196 εκατ. €, ενώ αυτές από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -90,5% και διαμορφώθηκαν στα 41 εκατ. €.

Συμπερασματικά, την μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε το Ηνωμένο Βασίλειο (+21,8% στα έσοδα και +28,2% στους επισκέπτες) και ακολούθησαν η Γαλλία (+16,4% /+14,0%) και η Γερμανία (+10,0% /+8,1%). Αξιοσημείωτο είναι ότι οι κάτοικοι του Ην. Βασιλείου παρουσίασαν μείωση της Μέσης κατά Κεφαλής Δαπάνης (ΜΚΔ) σε αντίθεση με τους κάτοικους της Γαλλίας, της Γερμανίας και των ΗΠΑ που σημείωσαν αύξηση. Από του κατοίκους των ΗΠΑ σημειώθηκε οριακή αύξηση εσόδων +0,6% παρ’ όλη τη μείωση αφίξεων κατά -7,7%.

Οι χώρες της Ευρωζώνης παρόλο που παρουσίασαν αύξηση (+3,7%/+4,5%) εμφάνισαν μείωση της ΜΚΔ, ενώ αντίθετη ήταν η εικόνα από τις χώρες εκτός Ευρωζώνης (-2,0% / -27,5%) και τις χώρες εκτός ΕΕ (-8,8%/-15,3%), όπου παρ’ όλη την μείωση που κατέγραψαν εμφάνισαν αύξηση της ΜΚΔ.

Τέλος, βάσει της Έρευνας Συνόρων, η Μέση κατά Κεφαλή Δαπάνη αυξήθηκε κατά +27,0% το 2022, σε 713 € έναντι 564 € το 2019.