Για να καταφέρουν τα ξενοδοχεία να επιβιώσουν μέσα στην οικονομική κρίση και να αυξήσουν την πελατεία τους είχαν αναγκαστεί το 2013 να μειώσουν τις τιμές διάθεσης των δωματίων τους κατά 3,5% το Μάιο και να τις διατηρήσουν στα επίπεδα του 2012 τον Αύγουστο. Μετά τις θετικές εξελίξεις στον τουρισμό που καταγράφηκαν το 2013, οι τιμές το 2014 αυξήθηκαν. Έτσι, η αύξηση που παρατηρήθηκε το Μάιο του 2014 ήταν 10,5% και τον Αύγουστο 13,6%.

Ενδοπεριφερειακά, όμως, η εικόνα που επικράτησε ως προς τη μεταβολή των τιμών δεν ήταν ομοιόμορφη. Έτσι, στα ξενοδοχεία της Αθήνας οι τιμές μειώθηκαν τόσο το Μάιο (-5,5%) όσο και τον Αύγουστο (-11%). Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου και τους δύο μήνες που εξετάζονται στην έρευνα.

Μέση Τιμή Δωματίου ανά Περιφέρεια (€)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μάιος Δ% Αύγουστος Δ%
2012 2013 2014 13/12 14/13 2012 2013 2014 13/12 14/13
Αττική 87,08 86,65 81,92 -0,50 -5,46 82,90 85,97 76,33 3,70 -11,21
Κεντρ. Ελλάδα

(χωρίς Αττική)

57,20 46,11 51,75 -19,38 12,23 73,78 56,61 64,37 -23,28 13,71
Ήπειρος – Θεσσαλία 50,91 51,12 52,32 0,41 2,36 65,94 64,97 68,95 -1,47 6,12
Μακεδονία – Θράκη 62,02 63,76 62,24 2,80 -2,38 106,04 113,60 95,91 7,13 -15,58
Πελοπόννησος 68,21 67,86 97,05 -0,52 43,02 88,63 95,76 169,53 8,04 77,03
Νησιά Βορ. Αιγαίου 52,04 51,54 53,61 -0,97 4,03 72,81 77,36 78,66 6,25 1,68
Κρήτη 70,45 66,66 75,79 -5,38 13,69 122,12 114,58 134,32 -6,18 17,23
Νησιά Νοτ. Αιγαίου 62,62 60,27 67,77 -3,75 12,45 111,42 111,86 121,42 0,40 8,55
Νησιά Ιονίου 57,82 56,17 55,24 -2,85 -1,65 96,50 93,06 108,61 -3,57 16,72
Σύνολο Χώρας 66,02 63,72 70,40 -3,48 10,47 102,13 102,16 116,04 0,03 13,58
Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

Τον Μάιο του 2014 η μέση τιμή δωματίου στο σύνολο της χώρας διαμορφώθηκε στα 70,4 €, από 66 € που ήταν τον Μάιο του 2012. Αντίστοιχα τον Αύγουστο του 2014 η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 116 € από 102 € που ήταν τον Αύγουστο του 2012.

Οι υψηλότερες τιμές τον Αύγουστο του 2013 εξακολουθούν να καταγράφονται στα ξενοδοχεία της Πελοποννήσου, της Κρήτης και του Νοτ. Αιγαίου. Τα ξενοδοχεία στην Ήπειρο-Θεσσαλία, αλλά και στην Κεντρική Ελλάδα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν ακολουθούν αυστηρά το εποχικό πρότυπο του τουρισμού της νησιωτικής χώρας. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις τους ήταν αισθητά βελτιωμένες τόσο το Μάιο όσο και τον Αύγουστο του 2014 σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2013.

Η μεγάλη αύξηση που παρατηρήθηκε στις πληρότητες των ξενοδοχείων μεσαίου μεγέθους συνοδεύτηκε από μείωση στις τιμές διάθεσης των δωματίων το Μάιο του 2014 (-1,8%) και από μικρή αύξηση (1,7%) τον Αύγουστο του 2014. Σε μεγαλύτερες αυξήσεις των τιμών προέβησαν τα οικογενειακά ξενοδοχεία και τα μικρά ξενοδοχεία, ενώ πιο συγκρατημένη ήταν η αύξηση των τιμών στα μεγάλα ξενοδοχεία.

Μέση Τιμή Δωματίου ανά Μέγεθος Ξενοδοχείου (€)
ΜΕΓΕΘΟΣ Μάιος Δ% Αύγουστος Δ%
2012 2013 2014 13/12 14/13 2012 2013 2014 13/12 14/13
Οικογενειακό
(1-20 δωμάτια)
48,01 45,79 52,06 -4,63 13,69 66,26 65,00 72,29 -1,90 11,22
Μικρό
(21-50 δωμάτια)
46,81 46,81 53,10 0,00 13,44 67,34 67,07 77,34 -0,40 15,30
Μεσαίο
(51-100 δωμάτια)
55,78 54,94 53,96 -1,50 -1,79 79,39 77,90 79,21 -1,88 1,68
Μεγάλο
(> 101 δωμάτια)
78,88 76,95 83,24 -2,44 8,18 127,61 132,31 146,07 3,69 10,39
Σύνολο ξεν/χείων 66,02 63,72 70,40 -3,48 10,47 102,13 102,16 116,04 0,03 13,58
Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

 

Μέση Τιμή Δωματίου ανά Κατηγορία Ξενοδοχείου (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μάιος Δ% Αύγουστος Δ%
2012 2013 2014 13/12 14/13 2012 2013 2014 13/12 14/13
5* 101,99 105,12 103,20 3,08 -1,83 170,99 176,06 183,35 2,96 4,14
4* 70,11 67,84 76,98 -3,24 13,47 110,05 114,33 127,27 3,89 11,31
3* 49,01 48,25 49,85 -1,56 3,31 67,40 68,11 74,35 1,04 9,17
2* 41,12 37,35 41,11 -9,18 10,07 57,80 55,99 61,00 -3,13 8,95
1* 31,04 29,15 31,77 -6,11 8,99 47,26 46,57 48,49 -1,46 4,12
Σύνολο ξεν/χείων 66,02 63,72 70,40 -3,48 10,47 102,13 102,16 116,04 0,03 13,58
Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

Σε απόλυτα μεγέθη, οι μέσες τιμές δωματίου στα ελληνικά ξενοδοχεία τείνουν να παγιωθούν στα επίπεδα που αναφέρονται στον Πίνακα.

Μέση Τιμή Διάθεσης Δωματίων στα Ελληνικά Ξενοδοχεία (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Μάιος Αύγουστος
5* 103 € 170 €
4* 70 € 115 €
3* 50 € 70 €
2* 40 € 60 €
1* 30 € 50 €
Πηγή: ΙΤΕΠ, Εκτιμήσεις από την Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

Στα ξενοδοχεία 5 αστέρων οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 103 ευρώ το Μάιο και γύρω στα 170 ευρώ τον Αύγουστο. Στα ξενοδοχεία 2 αστέρων, τα οποία αποτελούν την πλειονότητα των μονάδων, οι τιμές διαμορφώνονται γύρω στα 40 ευρώ το Μάιο και τα 60 ευρώ τον Αύγουστο.

Οι τιμές αυτές αποτελούν τους σταθμισμένους μέσους της κάθε κατηγορίας. Επομένως, η βαρύτητα των μεγάλων μονάδων είναι πολύ αυξημένη έναντι των μικρών. Αν μελετηθεί διεξοδικότερα η κατανομή των τιμών, διαπιστώνεται ότι το 40% των ελληνικών ξενοδοχείων διαθέτουν τα δωμάτιά τους κάτω από 40 ευρώ το Μάιο (Πίνακας 5.12). Το ποσοστό των ξενοδοχείων που πωλούν κάτω από 60 ευρώ ανέρχεται στο 74%. Αντίθετα, μόνο το περίπου 4% των ελληνικών ξενοδοχείων πωλούν πάνω από 100 ευρώ τα δωμάτιά τους το Μάιο.

Κατανομή Μέσης Τιμής Διάθεσης των Δωματίων
Εύρος Πληρότητας Μάιος 2014 Αύγουστος 2014
% Ξενοδοχείων Αθροιστική κατανομή (%) % Ξενοδοχείων Αθροιστική κατανομή (%)
Μέση τιμή δωματίου <40 ευρώ 39,9 39,9 15,1 15,1
Μέση τιμή δωματίου 41-60 ευρώ 34,4 74,3 33,1 48,3
Μέση τιμή δωματίου 61-80 ευρώ 12,8 87,2 18,6 66,9
Μέση τιμή δωματίου 81-100 ευρώ 5,1 92,3 11,3 78,1
Μέση τιμή δωματίου 101-130 ευρώ 4,0 96,3 7,9 86,0
Μέση τιμή δωματίου 131-150 ευρώ 2,0 98,2 5,0 91,0
Μέση τιμή δωματίου >151 ευρώ 1,8 100,0 9,0 100,0
Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

Τον Αύγουστο του 2014, το επίπεδο των τιμών είναι σαφώς πιο βελτιωμένο, καθώς το ποσοστό των ξενοδοχείων που διαθέτει δωμάτια κάτω από 40 ευρώ ανέρχεται στο 15%. Στην περίοδο της υψηλής ζήτησης μόνο το 14% των ξενοδοχειακών μονάδων διαθέτει τα δωμάτια πάνω από 100 ευρώ την ημέρα.

 


Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, και έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες.