Τα εκτιμώμενα ακαθάριστα λειτουργικά κέρδη ξενοδοχείων στις ΗΠΑ για τον Ιούλιο του 2021 ανήλθαν στο 111% του συγκρίσιμου 2019, σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία δημοσίευση στοιχείων της P & L της STR.

Εκτός από τις συνολικές εκτιμήσεις του GOPPAR από τον Ιούλιο του 2019, το EBITDA έφτασε στο 116% του συγκρίσιμου προ πανδημίας. Σε βάση ανά διαθέσιμο δωμάτιο, κάθε μία από τις βασικές μετρήσεις κερδοφορίας, εκτός από την εργασία, ήταν υψηλότερες από κάθε μήνα από τον Φεβρουάριο του 2020.

  • GOPPAR: 62,33 δολάρια ΗΠΑ
  • TRevPAR: 156,58 δολάρια ΗΠΑ
  • EBITDA PAR: 41,81 δολάρια ΗΠΑ
  • LPAR (Κόστος εργασίας): 46,24 δολάρια ΗΠΑ

Βασικές μετρήσεις:
TRevPAR – Συνολικά έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο
GOPPAR – Μικτό λειτουργικό κέρδος ανά διαθέσιμο δωμάτιο
EBITDA – Κέρδη προ τόκων, φόρου εισοδήματος και αποσβέσεων
LPAR – Συνολικό κόστος εργασίας ανά διαθέσιμο δωμάτιο