Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις τουριστικές επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θέρους 2016 των καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών ΑΣΤΕ του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού)

1. Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού) απευθύνει πρόσκληση στις Τουριστικές Επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής) και στα Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής, που επιθυμούν να απασχολήσουν τους θερινούς μήνες του τρέχοντος έτους, καταρτιζόμενους των ΙΕΚ και σπουδαστές των Ανώτερων Σχολών (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού), για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης, να υποβάλλουν σχετική αίτηση ως εξής :

Α) Για απασχόληση σπουδαστών Α΄ και Β΄ έτους Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ) οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, μέχρι και τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016. – αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού (Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Λ. Αμαλίας 12, 10557, Αθήνα) ή – με fax (τηλεομοιοτυπία) στον αριθμό 210-3736185 ή – με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση praktikiaskisi@mintour.edu.gr εφόσον τα δικαιολογητικά έχουν σαρωθεί και η υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και η σφραγίδα της επιχείρησης διακρίνονται ευκρινώς στην αίτηση- υπεύθυνη δήλωση.

Β) Για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ , ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ό. Πετσόγλου, Δ. Γρέψιου, Δ. Βασιλοπούλου, Ρ.Δελατόλα Τηλ.: 210 – 37 36 109, 309, 097 Fax.: 210 – 37 36 185 email: petsoglou_o@mintour.gr, grepsiou_d@mintour.gr, delatola_r@mintour.gr, vasilopoulou_d@mintour.gr Αθήνα, 15/2/2016 Α. Π. : 2860 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: Πίνακας Διανομής μέχρι και τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2016 στους Διευθυντές των ΙΕΚ για απασχόληση καταρτιζομένων ΙΕΚ και στους Διευθυντές των Ανώτερων Σχολών για απασχόληση σπουδαστών Γ΄ έτους ΑΣΤΕ. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τα ΙΕΚ και τις ΑΣΤΕ αναγράφονται στο τέλος του παρόντος.

Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω οριζόμενη προθεσμία δεν θα γίνουν δεκτές.

Σύμφωνα με την παρ. 1 της υπ’ αρ. 16802/66/27-08-2010 KYA (ΦΕΚ 1345/Β’), δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν οι παρακάτω επιχειρήσεις :

α) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα :

  • Κατηγορίας 5 αστέρων με αριθμό κλινών 50 και άνω.
  • Κατηγορίας 4 αστέρων με αριθμό κλινών 60 και άνω και
  • Κατηγορίας 3 αστέρων με αριθμό κλινών 110 και άνω

Οι επιχειρήσεις της κατηγορίας θα πρέπει να πληρούν της προϋποθέσεις άρτιας λειτουργίας όλων των τμημάτων μιας σωστά οργανωμένης μονάδας και να λειτουργούν τα τμήματα της αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες διαθέτουν άρτια οργανωμένα επισιτιστικά τμήματα.

γ) Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής πλήρως οργανωμένα από πλευράς εγκαταστάσεων και υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούν στην ειδικότητα κατ’ ελάχιστο 5 εργαζόμενους. (όπως αυτό προκύπτει από την κατάσταση εργασίας επικυρωμένη από την Επιθεώρηση Εργασίας)

Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ανά είδος επιχείρησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης είναι τα εξής:

Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα – Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής, οι οποίες διαθέτουν άρτια οργανωμένα επισιτιστικά τμήματα

α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 ή 2

β) ευκρινές φωτοαντίγραφο του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ισχύ

γ) ευκρινές φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σε ισχύ

Εργαστήρια Ζαχαροπλαστικής

α) αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1

β) απλό φωτοαντίγραφο Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος σε ισχύ

γ) απλό φωτοαντίγραφο του εντύπου «Πίνακας Προσωπικού» τρέχουσας περιόδου επικυρωμένο από την Επιθεώρηση Εργασίας

Οι αιτήσεις επιχειρήσεων που δεν θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

5. Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο 2016 και συγκεκριμένα:

Α) Για τους σπουδαστές Α’, Β’ και Γ’ έτους των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Αγίου Νικολάου Κρήτης από 04/07/2016 έως 30/09/2016.

Β) Για τους καταρτιζόμενους Α΄ έτους των ειδικοτήτων «Ειδικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας», «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας», «Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής» την περίοδο από 20/06/2016 έως 11/9/2016.

Γ) Για τους καταρτιζόμενους Β΄ έτους της ειδικότητας «Ειδικός Τουριστικών Μονάδων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» την περίοδο από 9/05/2016 έως 11/9/2016.

Δ) Για τους καταρτιζόμενους Β΄ έτους της ειδικότητας «Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας» την περίοδο από 8/06/2016 έως 11/9/2016.

Ε) Για τους καταρτιζόμενους Β΄ έτους της ειδικότητας «Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής» την περίοδο από 2/06/2016 έως 11/9/2016.

Περισσότερες Πληροφορίες Εδώ