Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών της Σχολής Ξεναγών Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΑΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – (άτομα 16)

1. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Προϊστορικής Αρχαιολογίας,
με διδασκόμενο μάθημα «Προϊστορική Αρχαιολογία».

2. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Αρχαίας Ιστορίας, με
διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία του Αρχαίου Ελληνικού
Κόσμου».

3. Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών Κλασσικής Αρχαιολογίας,
με διδασκόμενο μάθημα «Κλασσική Αρχαιολογία».

4. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ελληνικής Φιλολογίας,
με διδασκόμενα μαθήματα:
α) «Ο κόσμος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας».
β) «Ιστορία Αρχαίου Ελληνικού Θεάτρου και Αθλητισμού».
γ) «Νεοελληνική Γραμματεία».
δ) «Αρχαία Ελληνική Μυθολογία».

5. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Βυζαντινής Ιστορίας, με
διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία του Βυζαντινού κόσμου».

6. Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής
Αρχαιολογίας, με διδασκόμενο μάθημα
«Βυζαντινή και μεταβυζαντινή αρχαιολογία και τέχνη».

7. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ιστορίας Νέου Ελληνισμού,
με διδασκόμενο μάθημα «Ιστορία και τέχνη λατινικών
κυριαρχιών και οθωμανικής κυριαρχίας».

8. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Γεωλογίας ή Γεωγραφίας,
με διδασκόμενα μαθήματα:
α) « Γεωλογία-Παλαιοντολογία-Σπηλαιολογία» β) «Γεωγραφία-Ανθρωπογεωγραφία-Οικολογία».

9. Δύο (2) θέσεις Ξεναγών, με διδασκόμενο μάθημα
«Ξεναγός και Τεχνικές Ξενάγησης».

10. Δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικών Νεότερης και Σύγχρονης
Ελληνικής Ιστορίας, με διδασκόμενα μαθήματα
την «Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου Ελληνισμού,
Λαογραφία και λαϊκή τέχνη».

11. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Ιστορίας Ελληνικής
Τέχνης, με διδασκόμενο μάθημα «Νεοελληνική Τέχνη
και Αρχιτεκτονική».

12. Μία (1) θέση εκπαιδευτικού Νομικής, με διδασκόμενα
μαθήματα «Τουριστική Ανάπτυξη, Τουριστικές
Επιχειρήσεις, Τουριστική και Αρχαιολογική Νομοθεσία»

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Η μοριοδότηση και επιλογή των υποψηφίων θα
πραγματοποιηθεί στην έδρα της Σχολής από Τριμελή
Επιτροπή, που θα ορισθεί με απόφαση της Υπουργού
Τουρισμού. Με την απόφαση ορισμού των μελών της
Επιτροπής, θα ορισθεί και ο/ή Γραμματέας αυτής, με τον/
την αναπληρωτή/τριά του.

2. Οι υποψήφιοι/ιες θα αξιολογηθούν με ευθύνη της
αρμόδιας Επιτροπής της παρ.1 του Κεφ. Ε. και θα μοριοδοτηθούν
σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο
κεφάλαιο Δ. «Σύστημα Επιλογής-Μοριοδότησης» της
παρούσας Προκήρυξης. Μετά τη μοριοδότηση θα συνταχθούν
από την εν λόγω Επιτροπή πίνακες για τις
προκηρυσσόμενες θέσεις κάθε ειδικότητας ξεχωριστά,
στους οποίους θα περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι κατά
φθίνουσα σειρά μορίων.
Υποψήφιοι της ειδικότητας «Γεωλογίας ή Γεωγραφίας»
που δεν πληρούν την απαιτούμενη προϋπόθεση του μεταπτυχιακού
ή διδακτορικού τίτλου σπουδών θα κατατάσσονται
σε χωριστή υποκατηγορία κάθε πίνακα με την
ένδειξη «Χωρίς Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό Δίπλωμα
Ειδίκευσης», υπό την προϋπόθεση ότι κατέχουν τουλάχιστον
τον προβλεπόμενο για την προκηρυσσόμενη θέση
βασικό τίτλο σπουδών.

3. Συστήνεται Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων, με έδρα
την Κ.Υ. του Υπουργείου Τουρισμού, έργο της οποίας
θα είναι την εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων•
τα μέλη της θα ορισθούν με απόφαση της Υπουργού
Τουρισμού.
Με την απόφαση ορισμού των μελών της Επιτροπής,
θα ορισθεί και ο/ή Γραμματέας αυτής, με τον/την αναπληρωτή/τριά
του.

4. Αιτήσεις υποψηφίων που δεν θα έχουν συμπληρωθεί
κατά τους προβλεπόμενους τύπους ή θα συνοδεύονται
από ελλιπή ή λανθασμένα δικαιολογητικά ή δεν προκύπτουν
από αυτές τα απαιτούμενα στοιχεία για την αξιολόγησή
τους, θα απορρίπτονται.

5. Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων για
την επιλογή, θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του
βασικού τίτλου σπουδών (αρχαιότερος).
Εάν η ημερομηνία κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών
είναι η ίδια, θα επιλέγεται αυτός που έχει το μεγαλύτερο
βαθμό πτυχίου.
Σε περίπτωση και νέας ισοβαθμίας, θα διενεργείται
από την Επιτροπή της παρ.1 του Κεφ. Ε. κλήρωση παρουσία
των ισοβαθμούντων υποψηφίων.

6. Μετά την κατάρτιση των πινάκων, αυτοί θα υποβάλλονται
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού
(Δ/νση Διοικητικού) προκειμένου να επικυρωθούν
από την Υπουργό Τουρισμού. Μετά την επικύρωσή τους,
οι πίνακες θα αναρτώνται από την αρμόδια Επιτροπή
της παρ.1 του Κεφ. Ε., σε εμφανή χώρο της Σχολής Ξεναγών
Αθήνας, με σύνταξη πρακτικού ανάρτησης, και θα
παρέχεται στους υποψηφίους προθεσμία 3 εργάσιμων
ημερών για την άσκηση τυχόν ενστάσεων.

7. Οι ενστάσεις των υποψηφίων θα υποβάλλονται
απευθείας στην αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Ενστάσεων
της παρ.3 του Κεφ. Ε΄ της παρούσας Προκήρυξης,
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση
των πινάκων επιλογής, η οποία και οφείλει να συντάξει
πρακτικό, στο οποίο θα παραθέτει την άποψή της επί
των ασκηθεισών ενστάσεων• ειδικότερα, στο πρακτικό
της Επιτροπής, κατόπιν του κατ΄ ένσταση ελέγχου της, θα
γίνεται αναλυτική αναφορά στη μοριοδότηση και στην
προκύπτουσα τελική βαθμολογία του/της ενιστάμενου/
νης, καθώς και κάθε συνυποψηφίου του/της για τη συγκεκριμένη
θέση. Το πρακτικό της Επιτροπής, με ευθύνη
του/της Προέδρου της, υποβάλλεται δια της Διεύθυνσης
Διοικητικού του Υπουργείου στην Υπουργό Τουρισμού
προκειμένου να αποφανθεί οριστικά για την απόρριψη
ή αποδοχή κάθε ένστασης.

8. Η Επιτροπή Ενστάσεων (παρ.3 του Κεφ. Ε.) έχει την
υποχρέωση να κοινοποιεί με ευθύνη της στους υποψηφίους
την απόφαση της Υπουργού Τουρισμού όσον αφορά
την ένστασή τους.

9. Οι επιλεγέντες θα προσληφθούν με ωριαία αντιμισθία.
Ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας λογίζεται η
ημερομηνία έναρξης της διδασκαλίας του μαθήματος
κατόπιν υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

10. Εάν κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου
επιλεγέντες υποψήφιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε
λόγο και δεν είναι εφικτή η διδασκαλία του μαθήματος,
οι αποχωρήσαντες θα αναπληρώνονται αυτοδίκαια από
τους επόμενους κατ΄ αξιολογική σειρά υποψηφίους του
πίνακα επιλογής που έχει επικυρωθεί από την Υπουργό
Τουρισμού, χωρίς να απαιτείται νεότερη απόφαση.

11. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων από τους πίνακες
κατάταξης, όπως και ύπαρξης κενών θέσεων κατά τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, προκειμένου να
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της Σχολής Ξεναγών
Αθήνας, αυτές θα πληρούνται με απευθείας πρόσληψη
τυχόν ενδιαφερομένων από την αγορά εργασίας, μετά
από σχετική απόφαση της Υπουργού Τουρισμού, με την
προϋπόθεση όμως ότι αυτοί κατέχουν τον απαιτούμενο
βασικό τίτλο σπουδών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη