• Οι επισκέπτες από την Γερμανία καταγράφουν την υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (693 €)
 • Οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ καταγράφουν την υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (99 €)
 • Η μικρότερη διάρκεια παραμονής ανά Περιφέρεια καταγράφηκε από τους επισκέπτες από τις ΗΠΑ (6,4) ενώ η μεγαλύτερη από τους επισκέπτες από την Γερμανία (9,3)

Στο Β’ μέρος της  μελέτη με τίτλο «Ποιος πάει πού; Πόσο μένει; Πόσα ξοδεύει;» παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη (εισπράξεις, επισκέψεις και διανυκτερεύσεις ανά περιφέρεια), καθώς και οι βασικοί δείκτες απόδοσης (δαπάνη ανά επίσκεψη, δαπάνη ανά διανυκτέρευση) ανά Περιφέρεια των πέντε σημαντικότερων αγορών της Ελλάδας για το 2022, με βάση την κατάταξη των εσόδων. Οι αγορές αυτές είναι η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, οι ΗΠΑ και η Ιταλία συνεισφέροντας αθροιστικά το 48,1% των επισκέψεων , το 54,9% των διανυκτερεύσεων και το 56,7% των ταξιδιωτικών εισπράξεων.

Στα κύρια σημεία του B’ μέρους της μελέτης περιλαμβάνονται τα εξής:

Συγκριτική ανάλυση

 • Από τις χώρες υπό ανάλυση, την υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη καταγράφουν οι επισκέπτες από την Γερμανία (693 €).
 • Την υψηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση καταγράφουν οι επισκέπτες από το τις ΗΠΑ (99 €).
 • Η μικρότερη διάρκεια παραμονής ανά Περιφέρεια καταγράφηκε από τους επισκέπτες από τις ΗΠΑ (6,4) ενώ η μεγαλύτερη από τους επισκέπτες από την Γερμανία (9,3).

Προφιλ Γερμανίας

 • Η Γερμανία βρέθηκε στην πρώτη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στην δεύτερη θέση ως προς τις επισκέψεις μετά το Ην. Βασίλειο.
 • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Γερμανία ανήλθαν σε 3.256  εκατ. € (+10% σε σχέση με το 2019), οι διανυκτερεύσεις σε 43.637 χιλ.(+17%) και οι επισκέψεις σε 4.697 χιλ. (+6%).
 • Βάσει των εισπράξεων, η γερμανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση στις Περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, στη δεύτερη θέση στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων και στην τρίτη θέση στις Περιφέρειες Αττικής και Βορείου Αιγαίου.
 • Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (693 € έναντι 550 €), χαμηλότερη δαπάνη ανά διανυκτέρευση (75 € έναντι 80 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη (9,3 έναντι 6,9).
 • Το 2022, καταγράφηκε αύξηση +3,9% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, μείωση -5,9% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και αύξηση +10,5% στη μέση διάρκεια παραμονής σε σχέση με το 2019.
 Προφίλ Ηνωμένου Βασιλείου
 • To Hνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στην δεύτερη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις μετά την Γερμανία και στην πρώτη θέση ως προς τις επισκέψεις του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2022.
 • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν σε 3.127  εκατ. € (+22% σε σχέση με το 2019), οι διανυκτερεύσεις σε 37.459 χιλ. (+23%) και οι επισκέψεις σε 4.781 χιλ. (+26%).
 • Βάσει των εισπράξεων η βρετανική αγορά εμφανίζεται στην πρώτη θέση των Περιφερειών Ιονίων Νήσων και Θεσσαλίας, στη δεύτερη θέση των Περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης,  Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Βορείου Αιγαίου και στην τρίτη θέση των Περιφερειών Πελοποννήσου, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
 • Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (654 € έναντι 550 €), υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (83 € έναντι 80 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (7,8 έναντι 6,9).
 • Το 2022, καταγράφηκε μείωση -2,8% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, μείωση -1,2% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μείωση -1,7% στη μέση διάρκεια παραμονής σε σχέση με το 2019.
Προφιλ Γαλλίας 
 • Η Γαλλία βρέθηκε στην τρίτη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στην τέταρτη ως προς τον αριθμό των επισκέψεων του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2022. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Γαλλία διαμορφώνονται σε 1.277 εκατ. € (+17% σε σχέση με το 2019), οι διανυκτερεύσεις σε 14.794 χιλ. (+14%) και οι επισκέψεις σε 2.146 χιλ. (+12%).
 • Βάσει των εισπράξεων, η γαλλική αγορά εμφανίζεται στην δεύτερη θέση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην τρίτη θέση των Περιφερειών Κρήτης και Στέρεας Ελλάδας.
 • Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος της Γαλλίας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (595 € έναντι 550 €), υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (86 € έναντι 80 €) και την ίδια μέση διάρκεια παραμονής με το μέσο όρο της Ελλάδας (6,9).
 • Το 2022, καταγράφηκε αύξηση +4,5% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, αύξηση +2,6% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και αύξηση +1,9% στη μέση διάρκεια παραμονής σε σχέση με το 2019.
Προφιλ ΗΠΑ
 • Οι ΗΠΑ βρέθηκαν στην τέταρτη θέση ως προς τα έσοδα, τις διανυκτερεύσεις και τον αριθμό των επισκέψεων του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το  2022.
 • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τις ΗΠΑ καταγράφονται σε 1.200  εκατ. € (+1% σε σχέση με το 2019), οι διανυκτερεύσεις σε 12.164  χιλ.(-2%) και οι επισκέψεις σε 1.913  χιλ. (-12%).
 • Βάσει των εισπράξεων, η αγορά των ΗΠΑ εμφανίζεται στην πρώτη θέση στην Περιφέρεια Αττικής και Βορείου Αιγαίου και στην τρίτη θέση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
 • Σε σχέση με τον μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος των ΗΠΑ έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (628 € έναντι 550 €), υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (99 € έναντι 80 €) και χαμηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (6,4 έναντι 6,9).
 • Το 2022 καταγράφηκε αύξηση +15,2% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, αύξηση +3,4% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση και αύξηση +11,4% στη μέση διάρκεια παραμονής σε σχέση με το 2019.
Προφιλ Ιταλίας
 • Η Ιταλία βρέθηκε στην πέμπτη θέση ως  προς τα έσοδα του εισερχομένου τουρισμού της Ελλάδας το 2022.
 • Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από την Ιταλία μειώθηκαν σε 927 εκατ. € (-8% σε σχέση με το 2019), οι διανυκτερεύσεις σε 10.948 χιλ. (-13%) και οι επισκέψεις σε 1.566 χιλ. (-16%).
 • Βάσει των εισπράξεων, η ιταλική αγορά εμφανίζεται στην τρίτη θέση των Περιφερειών Θεσσαλίας και Ιονίων Νήσων. Βάσει των επισκέψεων, εμφανίζεται στην δεύτερη θέση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην τρίτη θέση των Περιφερειών Ιονίων Νήσων.
 • Σε σχέση με το μέσο όρο της Ελλάδας, ο μέσος όρος της Ιταλίας έχει υψηλότερη δαπάνη ανά επίσκεψη (592 € έναντι 550 €), υψηλότερη ημερήσια δαπάνη (85 € έναντι 80 €) και υψηλότερη μέση διάρκεια παραμονής (7,0 έναντι 6,9).
 • Το 2022, καταγράφηκε αύξηση +8,9% στη δαπάνη ανά επίσκεψη, αύξηση +5,8% στη δαπάνη ανά διανυκτέρευση ενώ σημειώθηκε αύξηση +2,9% στη μέση διάρκεια παραμονής σε σχέση με το 2019.