Σύμφωνα με τη μελέτη “H συμβολή του Τουρισμού
στην ελληνική οικονομία το 2018″ του ΙΝΣΕΤΕ,
ο τουρισμός, εκτός από την μεγάλη συμβολή

του στο ΑΕΠ της χώρας έχει μεγάλη συμβολή
και στην απασχόληση και, τα τελευταία
χρόνια έχει συμβάλει σημαντικά στην μείωση
της ανεργίας.

Η πορεία αυτή συνεχίστηκε και
το 2018, ιδιαίτερα στο 2ο, 3ο και 4ο τρίμηνο,
όπου η απασχόληση στον τουρισμό αυξήθηκε
κατά +2,1%, +3,1% και +7,9% αντίστοιχα.

Τα καταλύματα
και η εστίαση αντιπροσωπεύουν το 63,3% της
τουριστικής δαπάνης στην Ελλάδα.

Με την υπόθεση εργασίας ότι αντίστοιχη
είναι και η συμβολή των δύο αυτών κλάδων
στην απασχόληση σε δραστηριότητες που
σχετίζονται με τον τουρισμό, μπορούμε να
συνάγουμε ότι το σύνολο της απασχόλησης
που δημιούργησε ο τουρισμός κατά την αιχμή
του 2018 εκτιμάται σε 650 χιλιάδες
εργαζόμενους ή το 16,7% της συνολικής
απασχόλησης. Αν συνυπολογισθούν, με
πολλαπλασιαστή αντίστοιχο του ΑΕΠ (2,2 ή
2,65), τότε η συνολική απασχόληση (άμεση και
έμμεση) που δημιουργεί ο τουρισμός
ανέρχεται στο 36,7% έως 44,2% του συνόλου.