Η ανάγκη να βρεθεί ο τουρισμός ψηλά στην ατζέντα της ευρωπαϊκής πολιτικής τονίστηκε στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε), για την παρουσίαση του «Μανιφέστου» της HOTREC που περιλαμβάνει τα αιτήματα του ευρωπαϊκού τομέα της φιλοξενίας.

H HOTREC ορίζει πέντε σαφείς προτεραιότητες προς τα θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων της ΕΕ για την επόμενη πενταετία:

1. Ενίσχυση του τουρισμού. Ο τουρισμός πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής στην ΕΕ επειδή σχετίζεται με πολλούς άλλους κλάδους και παράγει το 10% του Ακαθάριστου Προϊόντος της Ευρώπης.

2. Αντιμετώπιση ελλείψεων σε δεξιότητες και εργατικό δυναμικό. Η λήψη αποτελεσματικών μέτρων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητη για την προσέλκυση, εκπαίδευση και διατήρηση ταλέντων.

3. Διασφάλιση δίκαιων ψηφιακών κανόνων. Πρέπει να διαφυλάσσεται μια δίκαιη σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων φιλοξενίας και των διαδικτυακών διαμεσολαβητών. Ειδική έμφαση στην εξασφάλιση αποτελεσματικών κανόνων
για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που να εξισώνουν τους όρους στον τομέα της διαμονής και να προάγουν τον θεμιτό ανταγωνισμό.

4. Επένδυση στη βιωσιμότητα. Δημιουργία ενός βιώσιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος και παροχή επαρκούς υποστήριξης από την ΕΕ, με σκοπό να επιταχυνθεί η πράσινη μετάβαση στον τομέα της φιλοξενίας και να επιτραπεί στις επιχειρήσεις να επενδύσουν στην απεξάρτηση από τον άνθρακα και σε βιώσιμες πρακτικές.

5. Προσαρμογή στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Επίτευξη ισορροπίας μεταξύ της ικανοποίησης των εύλογων απαιτήσεων των καταναλωτών για σαφήνεια και ενημέρωση, παράλληλα με την επιβολή αναλογικών απαιτήσεων στους επιχειρηματίες φιλοξενίας.

Ο Πρόεδρος του ΞΕΕ Αλέξανδρος Βασιλικός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο τουρισμός έχει ειδικό βάρος και σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία καθώς στηρίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνεισφέρει καταλυτικά στην απασχόληση. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο για την Ελλάδα. Είναι ο λόγος που το ΞΕΕ πρωταγωνιστεί, προκειμένου ο τουρισμός να έχει τη θέση που αξίζει στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Κι αυτό πρέπει να εκφράζεται στην πράξη με βάση τις προτεραιότητες που παρουσιάσαμε, με ειδική χρηματοδοτική γραμμή για τον τουρισμό και με τη θέσπιση Επιτρόπου Τουρισμού.»