Γενικά Χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) που ήταν διαθέσιμα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2014, η χώρα μας διαθέτει 9.701 ξενοδοχειακές μονάδες συνολικής δυναμικότητας 777.906 κλινών. Οι αριθμοί αυτοί αποτελούν αποτύπωση της στιγμής λήψης των δεδομένων, αφού το μητρώο των μελών του ΞΕΕ είναι δυναμικό και ανανεώνεται σε καθημερινή και συνεχή βάση.

Το 2014 το ξενοδοχειακό δυναμικό αυξήθηκε κατά 0,6% σε όρους δωματίων. Από το 1990, όμως, το ξενοδοχειακό δυναμικό αυξήθηκε κατά 51% σε μονάδες, κατά 79% σε δωμάτια και κατά 84% σε κλίνες. Επίσης, το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων σε δωμάτια αυξήθηκε κατά 19% περίπου στην περίοδο 1990-2014, από 35 δωμάτια σε 41,6 δωμάτια.

Διαχρονική Εξέλιξη του Ξενοδοχειακού δυναμικού 1990 – 2014
Έτος Μονάδες Δωμάτια

(000)

Δ%

ως προς το προηγούμενο έτος

(δωμάτια)

Μέσο Μέγεθος σε Δωμάτια
1990 6.423 224,9 35,0
1995 7.387 281,6 7,4% 38,1
2000 7.856 309,1 0,2% 39,3
2001 8.073 320,5 3,7% 39,7
2002 8.285 329,4 2,8% 39,8
2003 8.527 339,5 3,1% 39,8
2004 8.843 351,9 3,7% 39,8
2005 9.036 358,7 1,9% 39,7
2006 9.110 364,2 1,5% 40,0
2007 9.207 368,0 1,0% 40,0
2008 9.227 375,1 1,9% 40,7
2009 9.559 383,0 2,1% 40,1
2010 9.732 397,7 3,8% 40,9
2011 9.653 396,2 -0,4% 41,0
2012 9.661 399,0 0,7% 41,3
2013 9.674 400,6 0,4% 41,4
2014 9.701 403,2 0,6% 41,6
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

 

Παρά τη βαθιά και παρατεταμένη οικονομική κρίση, την οποία βιώνει η Ελλάδα από το 2009 και τα επαχθή φορολογικά, ασφαλιστικά κ.ά. μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί για την οικονομική σταθεροποίηση της χώρας, η ελληνική ξενοδοχεία απέδειξε ότι αποτελεί ένα σταθερά θετικό παράγοντα για την αναστροφή του αρνητικού οικονομικού κλίματος και την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Ενδεικτικό της θετικής επίδρασης του τουριστικού τομέα στην ελληνική οικονομία είναι ότι το 2014 ο δείκτης του κύκλου εργασιών αυξήθηκε κατά 13,7% και το 2013 κατά 4,8%. Αντίθετα, ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία το 2014 μειώθηκε κατά 8,9% και το 2013 κατά 10,2%.

Κατά την τελευταία 15ετία, δηλ. την περίοδο 2000-2014, οι ξενοδοχειακές μονάδες αυξήθηκαν κατά 23,5%, ενώ σε όρους δωματίων η αύξηση αυτή ανέρχεται σε 30,4%. Επίσης, από τη σύγκριση της κατανομής των ξενοδοχείων με βάση την κατηγορία τους, προκύπτει ότι το ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας έχει αναβαθμιστεί θεαματικά, καθώς τα ξενοδοχεία 5 αστέρων σχεδόν τετραπλασιάστηκαν και παράλληλα αύξησαν το μερίδιό τους στο συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό. Τα ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων αυξήθηκαν το ίδιο διάστημα κατά 62% και 69%, αντίστοιχα, με το μερίδιό τους να παραμένει περίπου σταθερό διαχρονικά. Τέλος, τα ξενοδοχεία 1 αστεριού μειώθηκαν κατά 11%, ενώ τα ξενοδοχεία 2 αστέρων αυξήθηκαν μόνο κατά 5%, ενώ και οι δύο αυτές κατηγορίες κατέγραψαν μείωση στο μερίδιό τους.

Κατανομή Ξενοδοχείων με βάση την Κατηγορία
Κατηγορία 1990 1995 2000 2005 2010 2014
5***** 4,8% 5,0% 5,8% 8,1% 12,9% 14,8%
4**** 22,3% 23,9% 25,3% 25,4% 25,6% 25,0%
3*** 28,7% 24,6% 24,4% 23,3% 23,3% 23,9%
2** 33,6% 37,0% 35,7% 34,6% 30,8% 29,4%
1* 10,6% 9,5% 8,9% 8,6% 7,4% 7,0%
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του ξενοδοχειακού δυναμικού το 2014. Το 2014 πάνω από το 63% των ξενοδοχείων ήταν ενταγμένο στις 3 ανώτερες κατηγορίες, ενώ το 2000 το ποσοστό αυτό ήταν περίπου 55%.

Untitled-7

Το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων παρουσιάζει μια σταθερά αυξητική πορεία. Το 2000 το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων της χώρας ήταν 39,3 δωμάτια, το 2009 ήταν 40,1 δωμάτια και το 2014 41,6 δωμάτια.

Όσον αφορά στο μέγεθος των ξενοδοχείων γίνεται η τυπική παραδοχή ότι τα ξενοδοχεία από 1-20 δωμάτια χαρακτηρίζονται ως οικογενειακά, από 21-50 δωμάτια ως μικρά, από 51-100 δωμάτια ως μεσαία και από 101 δωμάτια και πάνω ως μεγάλα.

Ποσοστιαία Κατανομή των Ξενοδοχείων με βάση το μέγεθος, 2014
Μέγεθος Ξενοδοχείου 5* 4* 3* 2* 1* Σύνολο
Οικογενειακό 1-20 δωμάτια 13,1% 34,9% 37,8% 42,9% 65,5% 42,8%
Μικρό 21-50 δωμάτια 13,4% 24,3% 35,6% 45,9% 32,7% 37,2%
Μεσαίο 51-100 δωμάτια 15,2% 15,3% 19,7% 10,2% 1,7% 12,1%
Μεγάλο >101 δωμάτια 58,3% 25,5% 6,9% 1,1% 0,1% 7,8%
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Δεκέμβριος 2014. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

Η συνολική κατανομή των ξενοδοχείων ως προς το μέγεθος σε επίπεδο χώρας δεν έχει μεταβληθεί ουσιαστικά το 2014 σε σχέση με το 2013. Η μόνη αξιοσημείωτη διαφορά που παρατηρείται είναι η αύξηση κατά 7% περίπου των οικογενειακών 5άστερων ξενοδοχείων, γεγονός που φανερώνει την αναβάθμιση μικρών οικογενειακών μονάδων σε boutique hotels.

Στο μητρώο του ΞΕΕ τα ξενοδοχεία κατανέμονται σε εννέα κατηγορίες ξενοδοχειακού καταλύματος. Για λόγους συνοπτικής παρουσίασης έγινε ομαδοποίηση αυτών των κατηγοριών σε τρεις ευρείες κατηγορίες, όπως φαίνονται στον Πίνακα.

Κατανομή Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων ανά τύπο Καταλύματος, 2014
Τύπος Ξενοδοχείου 5* 4* 3* 2* 1* Γενικό άθροισμα
Ξενοδοχεία τύπου Επιπλ. Διαμερισμάτων Μονάδες 41 284 598 1.440 480 2.843
Δωμάτια 6.426 12.726 17.228 37.268 10.988 84.636
Κλίνες 12.555 22.596 30.959 66.209 20.219 152.538
Ξενοδοχεία Κλασικού Τύπου Μονάδες 290 713 1.550 2.718 978 6.249
Δωμάτια 52.391 84.849 77.041 80.817 16.981 312.079
Κλίνες 106.747 165.895 149.902 155.872 33.285 611.701
Παραδοσιακά Ξενοδοχεία Μονάδες 43 297 243 22 4 609
Δωμάτια 748 3.095 2.162 401 105 6.511
Κλίνες 1.571 6.643 4.515 738 200 13.667
Σύνολο Μονάδες 374 1.294 2.391 4.180 1.462 9.701
Δωμάτια 59.565 100.670 96.431 118.486 28.074 403.226
Κλίνες 120.873 195.134 185.376 222.819 53.704 777.906
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Δεκέμβριος 2014. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

Στην πρώτη κατηγορία, Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, περιλαμβάνονται τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία στην άδεια λειτουργίας τους από τον ΕΟΤ χαρακτηρίζονται ως “Επιπλωμένα Διαμερίσματα”, ως “Ξενοδοχεία & Επιπλωμένα Διαμερίσματα”, ως “Ξενοδοχεία τύπου Επιπλωμένων Διαμερισμάτων” και ως “Συγκροτήματα Bungalows”. Στη δεύτερη κατηγορία “Ξενοδοχεία Κλασικού Τύπου”, τα χαρακτηρισμένα ως “Ξενοδοχεία”, ως “Ξενοδοχεία Κλασικού Τύπου” και ως “Ξενοδοχεία τύπου Μοτέλ”. Τέλος, στην τρίτη κατηγορία περιλαμβάνονται τα παραδοσιακού τύπου ξενοδοχεία και επιπλωμένα διαμερίσματα. Πρόκειται κατά κανόνα παραδοσιακά, διατηρητέα κτίσματα που έχουν μετατραπεί σε ξενοδοχειακά καταλύματα.

Κατανομή Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων με βάση τη Λειτουργία τους, 2014
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 5* 4* 3* 2* 1* Γενικό άθροισμα
Εποχική 190 632 1.101 2.498 875 5.296
Συνεχής 184 662 1.290 1.682 587 4.405
Σύνολο 374 1.294 2.391 4.180 1.462 9.701
Ποσοστιαία Κατανομή
Εποχική 50,8% 48,8% 46,0% 59,8% 59,8% 54,6%
Συνεχής 49,2% 51,2% 54,0% 40,2% 40,2% 45,4%
Σύνολο 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος, Δεκέμβριος 2014. Επεξεργασία ΙΤΕΠ.

 


Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, και έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες.