1 Αεροπορικές Αφίξεις, Αύγουστος 2021

1.1 Διεθνείς αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 7,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 15,8 εκατ. της περιόδου ΙανουαρίουΑυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -51,2%/-8,1 εκατ. αφίξεις.
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 60
χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -84,1%/-316 χιλ., τον Φεβρουάριο 50 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -86,1%/-308 χιλ. και
τον Μάρτιο 66 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -86,6%/-429 χιλ. αφίξεις. Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε με αντίστοιχο τρόπο καθώς η μείωση τον
Απρίλιο ανήλθε σε -91,8%/-1,1 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 101 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Επιβράδυνση στην μείωση των διεθνών
αεροπορικών αφίξεων καταγράφηκε πρώτη φορά τον Μάιο (-83,8%/-2,0 εκατ.) με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 382 χιλιάδες.
Τον Ιούνιο, η επιβράδυνση συνεχίστηκε (-63,4%/-2 εκατ.) ενώ καταγράφηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τον Ιούλιο συνεχίστηκε η
βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης, η οποία ανήλθε σε -27,4%/-1,1 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 2,8. εκατ. διεθνείς αφίξεις. Τέλος, τον Αύγουστο
καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 2021 πάνω από 3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, με το ρυθμού ανάκαμψης να ανέρχεται σε -20,9% ή
-802 χιλ. αφίξεις.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, τρία αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις.
Συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 2,0 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -2,4 εκατ./
-54,0%. Ακολουθήσε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου καταγράφηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,1
εκατ./-44,1%. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 603 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,0 εκατ. /
-62,9%. Στα υπόλοιπα αεροδρόμια η μείωση ήταν μικρότερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν
869 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -885 χιλ. /-50,5%. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση κατά -538
χιλ./-47,6% ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 592 χιλ. και στο αεροδρόμιο της Κω σημειώθηκε μείωση κατά -461 χιλ./-51,8% ενώ
καταγράφηκαν μόλις 428 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στo αεροδρόμιo των Χανίων καταγράφηκαν 411 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση
-450 χιλ. /-52,3% ενώ στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου καταγράφηκαν 339 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -344 χιλ./-50,4%.
Την μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης (-86 χιλ./-21,4%) σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης όπου καταγράφηκαν 316 χιλ.
αφίξεις. Αντίστοιχα, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -105 χιλ./-27,3% ενώ καταγράφηκαν 279 χιλ. αφίξεις

Η γεωγραφική ενότητα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης ήταν οι Κυκλάδες (-190 χιλ./-24,3%) καταγράφοντας 595 χιλ. διεθνείς
αεροπορικές αφίξεις. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 1,3 εκατ. σημειώνοντας μείωση -1,4 εκατ./
-51,2%. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Κρήτη (-1,5 εκατ./-46,3%) καταγράφοντας 1,8 εκατ. διεθνείς
αεροπορικές αφίξεις. Η βρετανική αγορά, μέχρι τον Αύγουστο «κράτησε πίσω» την πορεία προς την ανάκαμψη στην γεωγραφική ενότητα των
Ιόνιων Νήσων, όπου καταγράφηκε μείωση -1,2 εκατ./-51,5% ενώ καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις. Τέλος, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση
καταγράφηκε στην γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου κατά -110 χιλ. /-61,1% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν μόλις σε 70 χιλιάδες.

1.2 Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 2,8 αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού έναντι 5,6 εκατ. της περιόδου ΙανουαρίουΑυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -50,3%/-2,8 εκατ. αφίξεις.
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις
112 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -76,4%/-364 χιλ., τον Φεβρουάριο 102 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -78,0%/-362
χιλ. και τον Μάρτιο 121 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -77,8%/-425 χιλ. αφίξεις.
Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε -73,2%/-442 χιλ. ενώ καταγράφηκαν 162
χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού καταγράφηκε πρώτη φορά τον Μάιο (-61,0%/
-442 χιλ.) με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 283 χιλιάδες. Τον Ιούνιο, η βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης συνεχίστηκε (-42,7%/-353 χιλ.) ενώ
καταγράφηκαν 475 χιλ. αεροπορικές αφίξεις.
Τον Ιούλιο η ανάκαμψη ανήλθε σε -24,9%/-238 χιλ. ενώ καταγράφηκαν 716 χιλ. αφίξεις. Τέλος, τον Αύγουστο καταγράφηκαν 794 χιλ.
αεροπορικές αφίξεις, με το ρυθμού ανάκαμψης να ανέρχεται σε -18,2% ή -176 χιλ. αφίξεις

Ο ρυθμός ανάκαμψης στα περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθε σε -49,7%/-1,4 εκατ. ενώ ταυτόχρονα δεν καταγράφηκε μεγάλη απόκλιση από το
μέσο όρο στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες. Στην γεωγραφική ενότητα των Δωδεκανήσων καταγράφηκε μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό
ανάκαμψης κατά (-179 χιλ./-44,8%) καταγράφοντας 220 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού στα αεροδρόμια των
Κυκλάδων ανήλθαν σε 334 χιλ. σημειώνοντας μείωση -351 χιλ./-51,2%
Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων ανήλθαν σε 102 χιλ. σημειώνοντας μείωση –88 χιλ./-46,2%. Τέλος, στην
Κρήτη καταγράφεται ρυθμός ανάκαμψης κατά -336 χιλ./-50,6% ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 327 χιλιάδες.

2 Οδικές Αφίξεις, Αύγουστος 2021

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 2,8 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 8,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου
2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -67,5%/-5,8 εκατ. οδικές αφίξεις.
Το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι οδικές αφίξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 67 χιλ. αφίξεις
παρουσιάζοντας μείωση κατά -85,4%/-394 χιλ., τον Φεβρουάριο 66 χιλ. αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά -85,3%/-385 χιλ. και τον Μάρτιο
69 χιλ. παρουσιάζοντας μείωση κατά -84,9%/-386 χιλ. αφίξεις.
Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε με αντίστοιχο τρόπο καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε -88,2%/-585 χιλ. ενώ καταγράφηκαν μόλις 78 χιλ. οδικές
αφίξεις. Ο ρυθμός ανάκαμψης των οδικών αφίξεων παρουσίασε για πρώτη φορά το 2021 επιτάχυνση, τον Μάιο (-79,2%/-539 χιλ.) με τις οδικές
αφίξεις να ανέρχονται σε 142 χιλιάδες. Τον Ιούνιο ο ρυθμός ανάκαμψης συνεχίστηκε (-69,4%/-925 χιλ.) ενώ καταγράφηκαν μόλις 409 χιλ.
οδικές αφίξεις.
Τον Ιούλιο, ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -56,2%/-1,2 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 922 χιλ. αφίξεις. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν για πρώτη
φορά το 2021 πάνω από 1 εκατ. οδικές αφίξεις, παρόλο που ο ρυθμός ανάκαμψης επιβραδύνθηκε κατά -57,7%/-1,4 εκατ. αφίξεις.
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2021, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφηκε στον Προμαχώνα (-1,3 εκατ./-57,4%)
με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 995 χιλ. και ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός της Νυμφαίας με μείωση -1,1 εκατ./-88,0%, όπου
καταγράφηκαν μόλις 153 χιλ. οδικές αφίξεις.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2021 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -2,8 εκατ. χιλ./-67,7% ενώ η μεγαλύτερη μείωση
σε ποσοστιαίες διαφορές καταγράφεται από την Τουρκία κατά –639 χιλ./-83,7 %. Η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -952 χιλ./-74,4% ενώ
η μεγαλύτερη βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης καταγράφηκε από την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας παρουσιάζοντας μείωση κατά -1,5 εκατ.
οδικές αφίξεις ή -58,8%.

3 Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο, Ιούλιος 2021

3.1 Αφίξεις
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -69,8% και διαμορφώθηκε στις 4.550 χιλ. ταξιδιώτες,
έναντι 15.080 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της
ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στις 3.245 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά -62,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η
ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -79,7% και διαμορφώθηκε στις 1.305 χιλ. ταξιδιώτες.
Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -60,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της
ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -66,2%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά -58,7% και διαμορφώθηκε
στις 801 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά -52,2% και διαμορφώθηκε στις 389 χιλ. ταξιδιώτες.
Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά -84,7% και διαμορφώθηκε στις 268 χιλ.
ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά -77,3% και διαμορφώθηκε στις 135 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία
μειώθηκε κατά -88,2% και διαμορφώθηκε στις 31 χιλ. ταξιδιώτες.

3.2 Εισπράξεις
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -62,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 3.383 εκατ. €. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της
ΕΕ-27 κατά -51,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.318 εκατ. €, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27
κατά -74,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.037 εκατ. €.
Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 1.770 εκατ. €, μειωμένες κατά -54,0%,
ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά -42,1% και διαμορφώθηκαν στα
548 εκατ. €.
Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά -53,9% και διαμορφώθηκαν στα 671 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία
μειώθηκαν κατά –37,9% και διαμορφώθηκαν στα 345 εκατ. €. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά -76,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις
από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 303 εκατ. €, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά -68,1% και
διαμορφώθηκαν στα 194 εκατ. €. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά -83,8% και διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ.