Το 2014 ήταν μια χρονιά σημαντικών θεσμικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης με κύριο σημείο αναφοράς το πλαίσιο της αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων με διττή κατεύθυνση: από τη μια πλευρά κατάργηση διατάξεων που συνιστούν, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ[1], εμπόδιο στην επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και από την άλλη θέσπιση διατάξεων που απλοποιούν και βελτιώνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

 1. Ο ν.4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’85) καταργεί ρυθμίσεις στον τουρισμό που κρίθηκαν, όπως αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του εν λόγω νόμου, ότι λειτουργούν υπερπροστατευτικά ή αποτρεπτικά για την είσοδο νέων επιχειρηματιών ή ότι ενδέχεται να αλλοιώσουν τον ελεύθερο καθορισμό τιμών. Ο εντοπισμός αυτών των διατάξεων προέρχεται από την έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία κατέγραψε τα κανονιστικά εμπόδια στον ανταγωνισμό σε 4 βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο τουρισμός. Οι κυριότερες διατάξεις που καταργήθηκαν αναφέρονται στα εξής (άρθρο πρώτο του ν.4254/2014, υποπαράγραφοι ΣΤ13, ΣΤ14, ΣΤ15, ΣΤ16):
 • Προδιαγραφές που ορίζουν χιλιομετρικές αποστάσεις, συγκεκριμένη δυναμικότητα σε ξενοδοχειακές κλίνες ή άλλους περιοριστικούς όρους υποχρεωτικής λειτουργίας για την κατασκευή αυτοκινητοδρομίων, κέντρων αθλητικού και προπονητικού τουρισμού, κέντρων θαλασσοθεραπείας, συνεδριακών κέντρων, χιονοδρομικών κέντρων και θεματικών πάρκων
 • Έγκριση σκοπιμότητας για τη δημιουργία συνεδριακού κέντρου
 • Έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου για τις επιχειρήσεις κάμπινγκ
 • Περιορισμοί στην εκμίσθωση επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης όσον αφορά στα κυβικά και στη διάρκεια εκμίσθωσης, καθώς και στη δυνατότητα χρηματοδοτικής μίσθωσης επιβατηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης από όλα τα τουριστικά καταλύματα
 • Περιορισμοί στη θέση σε κυκλοφορία ειδικού τουριστικού λεωφορείου, όπως και στη λειτουργία επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών άνω των 50 κ. εκ. άνευ οδηγού
 • Απαιτήσεις και προσόντα για τους διευθυντές τουριστικών καταλυμάτων
 • Περιορισμοί στην επέκταση ξενοδοχείων 1 αστέρος
 • Γνωστοποιήσεις, θεωρήσεις ή εγκρίσεις τιμών και τιμοκαταλόγων τουριστικών καταλυμάτων, κέντρων ιαματικού τουρισμού, κέντρων θαλασσοθεραπείας, ορειβατικών καταφυγίων, ιαματικών πηγών και τουριστικών λιμένων
 • Περιορισμοί στην πρωτοβουλία ίδρυσης μαρίνας και στις συμβάσεις δημιουργίας τουριστικών λιμένων, όπως και στον ελλιμενισμό σκαφών αναψυχής σε αλιευτικούς λιμένες ή καταφύγια
 • Περιοριστικοί όροι στη χρονομεριστική μίσθωση σχετικά με τα ξενοδοχειακά καταλύματα
 • Περιορισμοί στις υπηρεσίες που παρέχουν τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία

Το κεφάλαιο «Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του τουρισμού» του ν.4254/2014 ολοκληρώνεται με την κατάργηση μιας σειράς διατάξεων που είχαν περιπέσει σε αχρησία, καθώς και με μια ειδική ρύθμιση για τις τουριστικές μισθώσεις με βάση το χρονικό όριο των 30 ημερών, που αποτελεί τη διαχωριστική γραμμή για τον χαρακτηρισμό μίσθωσης ακινήτου ως τουριστικής ή αστικής (άρθρο πρώτο του ν.4254/2014,υποπαράγραφος ΙΔ.1[2]).Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι ακίνητο που εκμισθώνεται για προσωρινή χρήση του μισθωτή για χρονικό διάστημα μικρότερο των 30 ημερών θεωρείται τουριστικό κατάλυμα.

Στον ίδιο νόμο, τέλος, μεταφέρονται αρμοδιότητες του Ε.Ο.Τ. μαζί με τις περιφερειακές του υπηρεσίες στο Υπουργείο Τουρισμού, το οποίο καθίσταται το κύριο θεσμικό όργανο σχεδιασμού και εφαρμογής της τουριστικής πολιτικής, με τον Ε.Ο.Τ. να περιορίζεται αποκλειστικά στην προβολή και προώθηση του ελληνικού τουρισμού στην εσωτερική και διεθνή αγορά (άρθρο πρώτο του ν.4254/2014, υποπαράγραφος ΙΔ.2).

 1. Η μεταφορά σημαντικών αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού κατέστησε αναγκαία την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών του, με αποτέλεσμα να εκδοθεί νέος οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού με το π.δ.112/2014 (ΦΕΚ 179 Α’). Το Υπουργείο Τουρισμού διαρθρώνεται από την Κεντρική Υπηρεσία[3] και τη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, η οποία αποτελείται από τη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής, την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων και την Ειδική Υπηρεσία ΕΣΠΑ. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ) υπάγονται πλέον στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής, που απορρόφησε τις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Τ. και η οποία συγκροτείται από τις εξής 4 Διευθύνσεις: Στρατηγικού Σχεδιασμού, Τουριστικών Επενδύσεων, Χωροταξικού Σχεδιασμού και Υποδομών και Ποιοτικών Προτύπων.

 

 1. Με το νέο νόμο-πλαίσιο 4262/2014 με τίτλο «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας» επιχειρήθηκε μια ριζική μεταρρύθμιση του συστήματος αδειοδότησης του συνόλου σχεδόν των επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών εγκαταστάσεων, με γνώμονα τη λήψη μέτρων με βάση την εκτίμηση κινδύνου που μια οικονομική δραστηριότητα συνεπάγεται για το δημόσιο συμφέρον. Ο νόμος, όπως περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση, εισάγει «το γενικό κανόνα ότι κάθε οικονομική δραστηριότητα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του μπορεί να ασκείται χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη παρέμβαση της διοίκησης». Η ελεύθερη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας περιορίζεται ανάλογα με τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει στο δημόσιο συμφέρον, το οποίο επιβάλλει την υπαγωγή της δραστηριότητας σε καθεστώς γενικών όρων λειτουργίας ή σε τήρηση προτύπων ή σε προηγούμενη έγκριση λειτουργίας. Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα διαδραματίζουν οι οργανισμοί αξιολόγησης συμμόρφωσης, οι οποίοι πιστοποιούν τις επιχειρήσεις και ελέγχουν τη συμμόρφωσή τους με συγκεκριμένα πρότυπα. Το πλαίσιο λειτουργίας που θεσπίζει ο νόμος προϋποθέτει στην πλειονότητα των περιπτώσεων την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με υποχρεωτικό στάδιο διαβουλεύσεων και μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η ενεργοποίηση των προβλεπομένων διαδικασιών.

 

 1. Δύο περίπου μήνες μετά, το Υπουργείο Τουρισμού προχώρησε με δική του νομοθετική πρωτοβουλία στην έκδοση του ν.4276/2014 με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις». Το Υπουργείο, αποσκοπώντας στην ανάγκη συστηματοποίησης του συνόλου των νομοθετημάτων που αναφέρονται στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων σε ενιαίο κείμενο[4], οριοθέτησε τις τουριστικές επιχειρήσεις και επανακαθόρισε διαδικασίες αδειοδότησης και ελέγχων των τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι σημαντικότερες διατάξεις του νόμου είναι οι εξής:

 • Ορισμός 7 κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων[5](τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ., τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.), ναυλομεσιτικά γραφεία (άρθρο 1.1.).
 • Διάκριση τουριστικών καταλυμάτων σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα. Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα είναι: τα ξενοδοχεία, όπου καταργούνται οι επιμέρους λειτουργικές μορφές τους (κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, τύπου μοτέλ, μικτή μορφή κλασικού τύπου και τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων), οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), ξενώνες φιλοξενίας νέων, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels) και ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων. Τα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα περιλαμβάνουν: τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες), τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα (άρθρο 1.2.).
 • Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας μόνο για τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα, με υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού είτε σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), ενώ για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις χορηγείται βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (άρθρα 2.2, 2.4., 3.1. και 4.1.).
 • Αρμόδιος φορέας για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων σε κατηγορίες κλειδιών είναι το Ξ.Ε.Ε., το οποίο εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης ύστερα από αίτηση της επιχείρησης. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε ετών (άρθρα 5 και 6).
 • Ρυθμίσεις για τις ειδικές τουριστικές υποδομές, τα σύνθετα τουριστικά καταλύματα και τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (άρθρα 8-21).
 • Ρύθμιση ειδικών μορφών τουρισμού: οινοτουρισμός (άρθρο 25), ιατρικός και ιαματικός τουρισμός (άρθρο 26), αγροτουρισμός (άρθρα 28-36).
 • Πρόβλεψη πλαισίου για τις χορηγίες για την τουριστική ανάπτυξη και προβολή της Ελλάδας (άρθρα 37-44).
 • Ρυθμίσεις για τις αρμοδιότητες του Ε.Ο.Τ. και για τις δράσεις τουριστικής προβολής και διαφήμισης (άρθρα 45-47).
 • Σύσταση Υπηρεσίας ΓΕΜΗ στο Ξ.Ε.Ε. για πρόσωπα που εκμεταλλεύονται κύρια τουριστικά καταλύματα, καθώς και Υπηρεσίας Μιας Στάσης (άρθρο 48).

 

 1. Μια σειρά από ρυθμίσεις του ν.4276/2014 προέβλεπαν για την υλοποίησή τους εκ μέρους του Υπουργείου Τουρισμού την έκδοση των παρακάτω κανονιστικών πράξεων:
 • Με την υπ’ αριθμ. 219/2015 Απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ Β 14) καθορίζεται η διαδικασία κατάταξης από το Ξ.Ε.Ε. των ξενοδοχείων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα. Το Ξ.Ε.Ε. εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης βάσει τεχνικής έκθεσης και βεβαίωσης συνδρομής των προϋποθέσεων κατάταξης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ. Το ΕΣΥΔ διαπιστεύει επιχειρήσεις που διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για να διενεργούν ελέγχους, επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις για την κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17065. Ο κατάλογος των ανωτέρω επιχειρήσεων, κοινοποιείται από το ΕΣΥΔ στο Ξ.Ε.Ε. για να προβεί στην ανάρτησή του στο σχετικό διαδικτυακό τόπο του «http://cert.grhotels.gr», όπου τηρείται το ηλεκτρονικό μητρώο των ως άνω Φορέων. Οι εκμεταλλευτές τουριστικών καταλυμάτων επιλέγουν ελεύθερα τον Φορέα για τη διενέργεια Ελέγχων και Επιθεωρήσεων που θα συντάξει έναντι αμοιβής την τεχνική έκθεση και τη βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων κατάταξης, προκειμένου να εκδοθεί από το Ξ.Ε.Ε. το πιστοποιητικό κατάταξης. Η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιείται σε όλα της τα στάδια αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Ξ.Ε.Ε.
 • Με την υπ’ αριθμ. 216/2015 (ΦΕΚ 10 Β’) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται οι προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια για την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων. Σύμφωνα με το νέο σύστημα τα ξενοδοχεία κατατάσσονται σε 5 κατηγορίες αστέρων εφόσον για κάθε κατηγορία αστέρων πληρούν τις υποχρεωτικές προδιαγραφές (τεχνικές και λειτουργικές) και συγκεντρώνουν τον ελάχιστο αριθμό μορίων βάσει προαιρετικών βαθμολογούμενων κριτηρίων. Στις μεταβατικές διατάξεις της Απόφασης για τα υφιστάμενα ξενοδοχεία ορίζεται ως τελική ημερομηνία για την απόκτηση του πιστοποιητικού κατάταξης η 31/12/2017 και προβλέπεται η μη εφαρμογή των υποχρεωτικών τεχνικών προδιαγραφών για την κατάταξή τους στην αντίστοιχη κατηγορία του νέου συστήματος .
 • Με τις υπ’ αριθμ. 21185/2014 (ΦΕΚ 2840 Β’) και 91/2015 (ΦΕΚ 69 Β’) Αποφάσεις Υπουργού Τουρισμού ορίζεται η κατάταξη των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων σε τρεις κατηγορίες κλειδιών (2, 3 και 4 κλειδιά). Τα καταλύματα πρέπει να πληρούν τις υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για κάθε κατηγορία και ειδικά για τις κατηγορίες των 3 και 4 κλειδιών πρέπει να καλύπτουν τη βάση από τα βαθμολογούμενα κριτήρια της αντίστοιχης κατηγορίας. Ισχύει η ίδια καταληκτική ημερομηνία για την κατάταξη των υφισταμένων καταλυμάτων που είναι η 31/12/2017.
 • Με την υπ’ αριθμ. 26036/2014 (ΦΕΚ 3510 Β’) Απόφαση Υπουργού Τουρισμού ορίζονται οι προδιαγραφές και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των ξενώνων φιολοξενίας νέων (youth hostels). Οι ξενώνες φιλοξενίας νέων εντάσσονται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα με χαρακτηριστικό ότι μπορούν να συνάπτουν μισθώσεις ανά κλίνη με νέους έως 26 ετών. Διαθέτουν κοινόχρηστους χώρους, υπνοδωμάτια-κοιτώνες με δυναμικότητα από 1-8 κλίνες, χώρους υγιεινής υπνοδωματίων-κοιτώνων, βοηθητικούς χώρους και χώρους προσωπικού. Πρέπει επίσης να πληρούν μια σειρά από υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές, καθώς και τις υποχρεωτικές ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.
 • Με την υπ. αριθμ.1746/2015 (ΦΕΚ 153 Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων, προκειμένου να τους χορηγηθεί Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου από την Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Οι ελάχιστες προδιαγραφές για τις υπηρεσίες υποδοχής και ξενάγησης στις οινοποιητικές/οινοπαραγωγικές εγκαταστάσεις προβλέπουν χώρο επισκεπτών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρο γευσιγνωσίας και χώρο τοποθέτησης, παρουσίασης και πώλησης προϊόντων, καθώς και απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των χώρων. Επιτρέπεται η ίδρυση μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και χώρων εστίασης με την τήρηση των αντίστοιχων προδιαγραφών.

Με στόχο την ενίσχυση θεματικών μορφών τουρισμού, που είχαν προβλεφθεί σε προγενέστερους νόμους θεσπίστηκαν οι παρακάτω ρυθμίσεις:

 • Με τη διάταξη του άρθρου 31 ν.4328/2014 (ΦΕΚ 38 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το ν.4272/2014 (ΦΕΚ 145 Α’), προβλέπεται ότι οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας μπορούν να αναγνωρίζονται ως μονάδες παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αναγνώρισής τους θα καθοριστεί με Κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού.
 • Με την υπ’ αριθμ. 414/2354 (ΦΕΚ 97 Β’) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρισμού από επαγγελματίες αλιείς. Χορηγείται έγκριση διενέργειας αλιευτικού τουρισμού από την αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει το αλιευτικό σκάφος. Οι επιβάτες τουρίστες παρακολουθούν την επίδειξη τεχνικών αλιείας ή σπογγαλιείας, επιτρέπεται να αλιεύουν με καθορισμένα αλιευτικά εργαλεία και μπορούν να συμμετέχουν και κατά τη διενέργεια αλιευτικών δραστηριοτήτων.

Το θεσμικό πεδίο του τουρισμού μεταβλήθηκε για μια ακόμη φορά με την κυβέρνηση που προέκυψε από τις εκλογές της 27ης Ιανουαρίου 2015. Το Υπουργείο Τουρισμού συγχωνεύθηκε στο νέο Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (π.δ.24/2015, ΦΕΚ20 Α’) και ορίστηκε Αναπληρωτής Υπουργός Τουρισμού.

[1]  OECD Competition Assessment Reviews: Greece, 2013.

[2]  Στην ίδια υποπαράγραφο τροποποιείται η διάταξη  της παραγράφου 2 του άρθρου 46 του ν.4179/2013 (ΦΕΚ 175 Α’) για το ελάχιστο εμβαδόν των τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων, το οποίο μειώνεται από 100 τ.μ. σε 80 τ.μ.

[3]  Η Κεντρική Υπηρεσία  του Υπουργείου Τουρισμού περιλαμβάνει τα γραφεία Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Γενικού Γραμματέα Τουρισμού, τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (στην οποία υπάγονται οι εκπαιδευτικές μονάδες), αυτοτελή τμήματα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.

[4]  Αιτιολογική έκθεση του ν.4276/2014, άρθρο 1.

[5]  Παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις από το ν.2160/1993 που ήταν μέχρι πρότινος ο βασικός νόμος για τις τουριστικές επιχειρήσεις

 


Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, και έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες.