Εκτιμήσεις ΙΝΣΕΤΕ για το 2023:  Αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,1% σε σταθερές τιμές και προοπτική για σημαντικό Πρωτογενές Πλεόνασμα +2%.
Η σημαντικότερη δημοσιονομική εξέλιξη του 2022: ο μηδενισμός του Πρωτογενούς Ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης.

Στο παρόν Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων με στόχο την παρακολούθηση βασικών μεγεθών της Ελληνικής Οικονομίας περιλαμβάνονται εκτιμήσεις του ΙΝΣΕΤΕ για την αύξηση του ΑΕΠ και το ύψος του Πρωτογενούς Πλεονάσματος της Γενικής Κυβέρνησης το τρέχον έτος.

Ειδικότερα, το ΙΝΣΕΤΕ εκτιμά ότι το 2023 το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,1% σε σταθερές τιμές, καθώς και ότι διαγράφεται προοπτική για Πρωτογενές Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης (ΠΠΓΚ) ύψους +2,0% του ΑΕΠ. Επίσης, στο Δελτίο αναλύονται οι παράμετροι που προσδιόρισαν την αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,91% σε σταθερές τιμές το 2022 και τον μηδενισμό του Πρωτογενούς Ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης – επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις του ΙΝΣΕΤΕ – που αποτελεί και τη σημαντικότερη δημοσιονομική εξέλιξη του προηγούμενου έτους.

Η εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,1% σε σταθερές τιμές το 2023

 • Το ΙΝΣΕΤΕ εκτιμά ότι το 2023 το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,1% σε σταθερές τιμές και  η εκτίμηση αυτή προσδιορίζεται:
  • από τα σημαντικά αποτελέσματα χαμηλής βάσης (base effects) του ΑΕΠ το 2022, λόγω της εκτίμησης για ελάχιστη αύξησή του την περίοδο 2022/2013, κατά μόλις 9,2% (ΜΕΡΜ: 0,98%), παρά την αύξηση των εισαγωγών Α&Υ κατά 68,91% (ΜΕΡΜ: 6,0%).
  • από την προοπτική για σημαντική αύξηση των επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου, με την εντατικοποίηση της υλοποίησης των επενδυτικών προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το RRF και το ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς και των επενδυτικών προγραμμάτων που συνδέονται με τις ιδιωτικοποιήσεις, τις επιχειρηματικές επενδύσεις και την αγορά ακινήτων.
  • από την προοπτική για συνέχιση της σταθερής ανοδικής πορείας των εξαγωγών.
 • Η εκτιμώμενη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ είναι 6,1%  (ΑΕΠ σε σταθερές τιμές: 3,1% και αποπληθωριστής ΑΕΠ: 3,0%)

Οι δημοσιονομικές εξελίξεις το 2022 και οι προοπτικές για το 2023

 • Η σημαντικότερη εξέλιξη είναι ο μηδενισμός του Πρωτογενούς Ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης το 2022 και η διαγραφόμενη προοπτική για σημαντικό Πρωτογενές Πλεόνασμα +2% το 2023.
 • Ειδικότερα, μετά την πολύ μεγάλη αύξηση των επιδοτήσεων τους δύο τελευταίους μήνες του 2022, το ΙΝΣΕΤΕ εκτίμησε – πριν τις πρόσφατες ανακοινώσεις – ότι το Πρωτογενές Ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης (ΠΙΓΚ) σε δημοσιονομική βάση (χωρίς τα έσοδα SMP και ANFA), θα παρουσίαζε έλλειμμα -0,7% του ΑΕΠ, έναντι πλεονάσματος +0,5% που εκτιμάτο ότι θα παρουσίαζε πριν την προαναφερθείσα αύξηση των επιδοτήσεων. Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα το ΠΙΓΚ αναμένεται να είναι κοντά στο μηδέν – επιβεβαιώνοντας απολύτως την εκτίμηση του ΙΝΣΕΤΕ για πολύ ευνοϊκότερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα σε σχέση με την πρόβλεψη του προϋπολογισμού  – ενώ η Eurostat θα ανακοινώσει το τελικό αποτέλεσμα στις 24 Απριλίου. Σημειώνεται ότι το ΠΙΓΚ που υπολογίζει η Eurostat περιλαμβάνει τα έσοδα SMP και ANFA που εκτιμώνται περί τα € 1,7 δισ. και οδηγούν σε μηδενισμό του ελλείμματος. Λόγω λήξης του προγράμματος SMP και ANFA, τα έσοδα αυτά εντέλει θα υπολογιστούν στο 2022 και όχι το 2023 όταν και αναμένεται να εισπραχθούν. Σημειώνεται ότι η εκτίμηση της Εισηγητικής Έκθεσης του Προϋπολογισμού 2023 (Π2023) ήταν για Πρωτογενές Έλλειμμα Γενικής Κυβέρνησης (ΠΕΓΚ) ύψους -1,6% του ΑΕΠ το 2022.
 • Για το 2023 στο παρόν Δελτίο εκτιμάται ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί Πρωτογενές Πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης (ΠΠΓΚ) ύψους +2,0% του ΑΕΠ, έναντι +0,7% που προβλέπεται στην Εισηγητική Έκθεση του Π2023. Πιο συγκεκριμένα, οι εκτιμήσεις περιλαμβάνουν  αύξηση των εσόδων της ΓΚ κατά 5,7% και ελάχιστη αύξηση των Πρωτογενών Δαπανών Γενικής Κυβέρνησης κατά 0,1% – από το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδό τους το 2022 – μετά την πολύ μεγάλη αύξησή τους κατά 30,0% το 2022/2019.

Παράμετροι που προσδιόρισαν την αύξηση του ΑΕΠ το 2022

 • Η εκτίμηση για αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,91% σε σταθερές τιμές το 2022 προσδιορίστηκε:
  • από τα πολύ σημαντικά αποτελέσματα χαμηλής βάσης (base effects) του ΑΕΠ το 2021, λόγω της εκτίμησης για ελάχιστη αύξησή του την περίοδο 2021/2013, κατά μόλις 3,1% (με Μέσο Ετήσιο Ρυθμό Μεταβολής – ΜΕΡΜ: 0,37%). Η χαμηλή αυτή εκτίμηση προκύπτει από τις αλλεπάλληλες περικοπές της Ιδιωτικής Κατανάλωσης που περιόρισαν την αύξησή της στην ίδια περίοδο σε μόλις 2,62% (ΜΕΡΜ: 0,32%), αν και, την ίδια περίοδο, οι εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών (Α&Υ) αυξήθηκαν δυσανάλογα κατά 53,25% (ΜΕΡΜ: 5,48%) (σε σταθερές τιμές). Είναι, συνεπώς, εξαιρετικά δύσκολο να δικαιολογηθεί μακροοικονομικά με συνεπή τρόπο ότι η ποσοστιαία αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν σχεδόν 20 φορές χαμηλότερη από την αύξηση των εισαγωγών την περίοδο αυτή.
  • από την πολύ μεγάλη αύξηση των επιδοτήσεων επί των προϊόντων (των τιμών καταναλωτή της Ηλεκτρικής Ενέργειας, κ.λπ.), και, στη συνέχεια, στον συμψηφισμό αυτών των επιδοτήσεων με τους φόρους επί των προϊόντων, κατά την εκτίμηση του ΑΕΠ σε σταθερές τιμές από την πλευρά της παραγωγής. Με τον τρόπο αυτό «κατέστη αναγκαία» η πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων σε αποθέματα (που υπολογίζονται ως υπόλοιπο (residual)) στα € 3,76 δισ. κατά την εκτίμηση του ΑΕΠ από την πλευρά της ζήτησης.
  • από τον αποπληθωρισμό των εξαγωγών Α&Υ με αποπληθωριστές που ήταν ανεξήγητα υπέρμετρα αυξημένοι το 2022 και μάλιστα πολύ περισσότερο (6–7 π.μ.) από τους αντίστοιχους αποπληθωριστές των εισαγωγών Α&Υ.

Η ετήσια έκδοση της σειράς «Ελληνική Οικονομία» που θα δημοσιευθεί  στην αρχή του 2ου εξαμήνου του τρέχοντος έτους,  θα περιλαμβάνει περαιτέρω αναλύσεις και εκτιμήσεις για ένα σύνολο μακροοικονομικών δεικτών, καθώς και σημαντικές εξελίξεις της διεθνούς οικονομίας.