Σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014, Άρθρο 1 Υποπαράγραφος ΣΤ.14, που αφορά την άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον κλάδο του τουρισμού-τουριστικές μεταφορές, που αντικατέστησε το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περ. Η5 της υποπαρ. Η2 του ν. 4093/2012:

Επιτρέπεται η μεταφορά άνευ κομίστρου πελατών τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 με επιβατηγά ΙΧ είτε ιδιοκτησίας των καταλυμάτων είτε κατόπιν χρηματοδοτικής μίσθωσης κατά τις κείμενες διατάξεις, από τα σημεία αφίξεως ή αναχωρήσεως μέχρι της εγκαταστάσεις των καταλυμάτων αυτών και αντίστροφα. Αναφέρεται επίσης και στην περίπτωση συμβάσεων με εταιρείες ή συνεταιρισμούς επιβατηγών ΔΧ.