Σύμφωνα με τη μελέτη “H συμβολή του Τουρισμού
στην ελληνική οικονομία το 2018″ του ΙΝΣΕΤΕ,
είναι εντυπωσιακή η συμμετοχή του τουρισμού στην
διαμόρφωση του ΑΕΠ του Νοτίου Αιγαίου
(97,1%), των Ιονίων Νήσων (71,2%) και
της Κρήτης (47,2%).

Ενδιαφέρον επίσης
παρουσιάζει το γεγονός ότι –
εξαιρούμενης της Αττικής – το Νότιο
Αιγαίο, με κύρια οικονομική
δραστηριότητα τον τουρισμό,
έχει το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ
ενώ επίσης η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά
έχουν από τα υψηλότερα.

Ελλείψει στοιχείων για την περιφερειακή
κατανομή της συνολικής τουριστικής
δαπάνης, η εκτίμησή της γίνεται
προσεγγιστικά, βάσει της κατανομής των
εσόδων του εισερχόμενου τουρισμού
όπως αποτυπώνονται από την Έρευνα
Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδας.
Τα στοιχεία αυτά συγκρίνονται με την
εκτίμηση του ΑΕΠ της κάθε Περιφέρειας,
λαμβάνοντας υπόψιν αφενός το ΑΕΠ του
2018 και αφετέρου την τελευταία
διαθέσιμη % κατανομή (στοιχεία 2016).
Λόγω της προσεγγιστικής φύσης των
στοιχείων του πίνακα, η εικόνα που
αναδεικνύει είναι κατά κύριο λόγο
ενδεικτική.