Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που προκύπτουν από την έρευνα πεδίου του ΙΤΕΠ στα ελληνικά ξενοδοχεία, το Μάιο του 2014 εργάζονταν 88.042 άτομα και τον Αύγουστο 132.544. Τα συγκεκριμένα μεγέθη προκύπτουν από αναγωγή των δεδομένων του δείγματος στο συνολικό αριθμό των δωματίων. Η μέση απασχόληση σταθμίζεται ως προς το μέγεθος της μονάδας, την τάξη του ξενοδοχείου και την περιφέρεια όπου είναι εγκατεστημένο.

Σε σχέση με το 2013, η απασχόληση το μήνα Μάιο εμφανίζεται μειωμένη κατά περίπου 6% και τον Αύγουστο αυξημένη κατά 9%. Τα ποσοστά μεταβολής της απασχόλησης δείχνουν ότι ο ξενοδοχειακός κλάδος λειτουργεί ως ανάχωμα στην περαιτέρω αύξηση της ανεργίας στη χώρα.

Εκτίμηση της Συνολικής Απασχόλησης στα Ξενοδοχεία ανά Περιφέρεια
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Μάι. 13 Μάι. 14 Δ%

Μάι.14/

Μάι. 13

Αύγ. 13 Αύγ. 14 Δ%

Αυγ.14/

Αυγ.13

Αττική 9.626 7.705 -20,0% 10.004 9.962 -0,4%
Κεντρική Ελλάδα

(χωρίς Αττική)

2.686 2.001 -25,5% 3.925 3.638 -7,3%
Ήπειρος – Θεσσαλία 3.208 3.954 23,2% 4.548 6.374 40,2%
Μακεδονία – Θράκη 12.247 11.330 -7,5% 16.530 17.507 5,9%
Πελοπόννησος 7.523 8.738 16,2% 10.284 12.847 24,9%
Νησιά Βορ. Αιγαίου 2.068 1.844 -10,8% 3.012 3.310 9,9%
Κρήτη 24.466 21.677 -11,4% 30.267 31.071 2,7%
Νησιά Νοτ. Αιγαίου 21.839 22.216 1,7% 29.644 33.798 14,0%
Νησιά Ιονίου 9.859 8.575 -13,0% 13.344 14.038 5,2%
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ 93.523 88.042 -5,9% 121.557 132.544 9,0%
Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

 

Σε περιφερειακό επίπεδο, η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στα ξενοδοχεία της Κεντρικής Ελλάδας (Μάιος 2014: -25,5%, Αύγουστος 2014: -7,3%). Η δεύτερη μεγαλύτερη μείωση στην απασχόληση καταγράφηκε στα ξενοδοχεία της Αττικής, -20% το Μάιο και -0,4% τον Αύγουστο. Αντίθετα, στην Πελοπόννησο, η απασχόληση αυξήθηκε και πάλι με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά: 16,2% το Μάιο και 25% τον Αύγουστο 2014/13. Θεαματική είναι και η αύξηση της απασχόλησης στα ξενοδοχεία της Ηπείρου-Θεσσαλίας (23% και 40% αντίστοιχα το Μάιο και τον Αύγουστο).

Για άλλη μια χρονιά συνεχίστηκε η τάση συγκέντρωσης της τουριστικής απασχόλησης στη νησιωτική χώρα. Σε απόλυτα μεγέθη ο μεγαλύτερος αριθμός απασχολουμένων καταγράφεται στα νησιά του Νοτ. Αιγαίου, με τα ξενοδοχεία να απασχολούν τον Αύγουστο πάνω από 33,8 χιλιάδες άτομα. Ακολουθεί η Κρήτη με 31 χιλιάδες εργαζόμενους. Οι δύο αυτές περιοχές εναλλάσσονται στην κορυφή των περιοχών με το μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων στον ξενοδοχειακό τομέα.

Μικρές διαφοροποιήσεις εμφανίζονται στο μερίδιο της απασχόλησης των επιμέρους περιοχών στη συνολική απασχόληση τους δύο υπό εξέταση μήνες και το 2014.

Απασχόληση στα ελληνικά ξενοδοχεία

 

Κατανομή απασχολουμένων στα ελληνικά ξενοδοχεία

Σε ό,τι αφορά την απασχόληση ανά μονάδα, από την έρευνα του ΙΤΕΠ προκύπτει ότι περίπου το 17% των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων το Μάιο και το 10% τον Αύγουστο απασχολούσε μόνο ένα άτομο που κατά πάσα πιθανότητα είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης. Σωρευτικά, το 50% των ελληνικών ξενοδοχείων το Μάιο και το 44% τον Αύγουστο, απασχολούν λιγότερους από πέντε εργαζομένους. Μόνο το 6% των ελληνικών ξενοδοχείων απασχολούν πάνω από εκατό (100) εργαζομένους στην περίοδο αιχμής του Αυγούστου. Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι μικροί με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (International Labour Organization, ILO), από τα 2,7 εκατ. τουριστικών επιχειρήσεων στην ΕΕ το 94% απασχολεί κάτω από 10 εργαζόμενους. Ο μέσος αριθμός απασχολουμένων ανά επιχείρηση στον τουριστικό κλάδο πλησιάζει τα 3,5 άτομα, τη στιγμή που στα ελληνικά ξενοδοχεία τον μήνα Αύγουστο απασχολούνται κατά μέσο όρο 13 άτομα ανά μονάδα.

Κατανομή Απασχολουμένων στα Ελληνικά Ξενοδοχεία (%)
Εύρος απασχολουμένων Μάιος 2014 Αύγουστος 2014
% ξενοδοχείων Αθροιστική Κατανομή

(%)

% ξενοδοχείων Αθροιστική Κατανομή

(%)

Μέχρι 1 εργαζόμενος 17,2 17,2 9,8 9,8
2-3 εργαζόμενοι 20,0 37,3 17,5 27,3
4-5 εργαζόμενοι 12,7 50,0 16,4 43,7
6-7 εργαζόμενοι 7,2 57,2 10,0 53,7
8-10 εργαζόμενοι 7,4 64,6 8,0 61,7
11-15 εργαζόμενοι 8,7 73,3 8,8 70,5
16-25 εργαζόμενοι 8,4 81,7 9,2 79,6
26-50 εργαζόμενοι 6,6 88,3 7,3 87,0
51-100 εργαζόμενοι 6,4 94,7 6,6 93,6
100 + εργαζόμενοι 5,3 100,0 6,4 100,0
Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

Η απασχόληση ανά δωμάτιο το Μάιο εκτιμάται ότι κυμαίνεται στο 0,36 και τον Αύγουστο ανεβαίνει στο 0,42. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε 3 νέα δωμάτια που προστίθενται στο ξενοδοχειακό δυναμικό της χώρας δημιουργείται μία νέα βιώσιμη θέση απασχόλησης. Φυσικά, η απασχόληση ανά δωμάτιο είναι μεγαλύτερη στα ξενοδοχεία υψηλότερων κατηγοριών, όπως φαίνεται αναλυτικότερα στον ακόλουθο πίνακα.

Απασχόληση ανά Δωμάτιο στα Ελληνικά Ξενοδοχεία 2014
Κατηγορία Μάιος Αύγουστος
5* 0,60 0,70
4* 0,36 0,42
3* 0,22 0,27
2* 0,15 0,19
1* 0,10 0,14
Πηγή: ΙΤΕΠ, Έρευνα πεδίου στα ξενοδοχεία της Ελλάδας 2014.

 


Το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ) είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο, που ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1996 με πρωτοβουλία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος και άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού, και έχει ως κύριο σκοπό τη μελέτη του τουριστικού τομέα στην Ελλάδα και σε άλλες ανταγωνίστριες χώρες.