«Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ»

Οι υγειονομικοί έλεγχοι γίνονται σε τακτικά ή έκτακτα χρονικά διαστήματα κατόπιν καταγγελίας, σε παντός είδος επιχειρήσεις, που με τη δραστηριότητα τους και τον τρόπο λειτουργίας τους, είναι δυνατόν να επηρεάσουν την δημόσια υγεία και τον καταναλωτή.

ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΛΕΓΧΟΥΝ:

 • Άδεια λειτουργίας καταστήματος.
 • Πιστοποιητικά υγείας.
 • Εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου.
 • Πιστοποιητικά εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων και ποτών (ΕΦΕΤ).
 • Ενδυμασία και τήρηση κανόνων της προσωπικής υγιεινής και της κατάστασης υγείας των εργαζομένων.
 • Προγράμματα καθαρισμού, απολύμανσης – απεντόμωσης της επιχείρησης 

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥΣ:

 • Εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
 • Εξοπλισμό συντήρησης και επεξεργασίας.
 • Έλεγχος των υλών καθαρισμού της επιχείρησης
 • Ύδρευση – Αποχέτευση και τεχνικές εγκαταστάσεις .
 • Τρόποι και μέσα συλλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων.
 • Συντήρηση και αποθήκευση τροφίμων και ποτών.

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ( Άρθρο 4 της υγειονομικής διάταξης 18/05/2017 Αρ. Οικ. 16228)»

 • Το Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης μαζί με απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.
 • Σχεδιάγραμμα του καταστήματος. Σε αυτό θα είναι ευδιάκριτοι οι χώροι του καταστήματος (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α. κ.λ.π.)
 • Βεβαίωση του Μηχανικού. Ο μηχανικός βεβαιώνει, ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις για το κατάστημα και ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για την συγκεκριμένη δραστηριότητα (όπως π.χ. άδεια δόμησης, αναθεωρήσεις αυτής , δήλωση αυθαιρέτου)
 • Πιστοποιητικά πυροπροστασίας σύμφωνα με την 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 1586). Τα μέτρα και τα μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται, θα αποτυπώνονται σε σχέδια κάτοψης που θα τηρούνται στον φάκελο του καταστήματος.
 • Βιβλίο ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων πυροπροστασίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση που καθορίζεται, ότι αποδέχεται τον διορισμό του ως υπεύθυνο του καταστήματος.
 • Το προβλεπόμενο παράβολο, όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α. 61167/17-12-2007.
 • Άδεια χρήσης του κοινόχρηστου χώρου για τραπεζοκαθίσματα.
 • Άδεια παράτασης χρήσης μουσικής για μετά τις 10:00 μ.μ. την χειμερινή περίοδο και 11:00 μ.μ. την θερινή από τον Δήμο.
 • Να μην έχει καταδικαστεί ο υποψήφιος καταστηματάρχης για αδικήματα του ΠΔ 180/1979. Η αρμόδια υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα να ζητήσει ημερησίως το Ποινικό Μητρώο.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με τον Νόμο 4442/2016, με τις υγειονομικές διατάξεις 16228/2017 και τον νόμο 14708/2007, να τηρούνται υποχρεωτικά τα  δικαιολογητικά και τα οποία θα επιδεικνύονται στους ελέγχους και στους επόπτες υγείας.

ΕΑΝ ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΟΥΝ ΟΤΙ  ΛΟΓΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ  ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΙΘΕΤΑΙ  ΘΕΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ,  ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.