Απάντηση δίνει το Υπουργείο Τουρισμού σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν τα ξενοδοχεία με τους πελάτες που ζητούν επιστροφή χρημάτων από προκαταβολές για κρατήσεις δωµατίων, οι οποίες έγιναν έως τις 15 Μαρτίου 2020, είτε απευθείας στην επιχείρηση, είτε µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας:

Τα ζητήµατα που ανακύπτουν λόγω της έκτακτης κατάστασης είναι πολλά και σοβαρά. Ως προς την ουσία, αυτό που θα πρέπει να διαφυλάξουµε πάνω από όλα είναι το εθνικό τουριστικό προϊόν της Ελλάδας. Γιατί µόνον κατ’ αυτό τον τρόπο θα υπάρξει ταχεία ανάκαµψη µόλις ξεπεραστεί η παρούσα κρίση.

Υπ’ αυτό το πρίσµα της µακροπρόθεσµης προοπτικής, η γενικότερη παραίνεση είναι να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε οι κρατήσεις να µετατρέπονται σε ανοιχτές, δηλαδή χωρίς νέα συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Πάντα µε την προϋπόθεση ότι οι πελάτες σας συναινούν, κάθε κράτηση δωµατίου, ιδανικά, θα πρέπει να αναβάλλεται, όχι να ακυρώνεται. Έτσι η Ελλάδα θα περιορίσει τις απώλειες και θα παραµείνει ελκυστικός πόλος φιλοξενίας για όλο τον κόσµο.

– Ωστόσο: Εάν οι πελάτες σας απαιτούν οπωσδήποτε την επιστροφή των χρηµάτων τους, συνιστάται και πάλι η ευέλικτη εφαρµογή των σχετικών κανόνων. Καλό είναι λοιπόν να γνωρίζετε ότι για τις µεµονωµένες κρατήσεις ισχύει ο Κανονισµός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών
αυτών (Άρθρο 8 του Ν. 1652/30-10-1986, ΦEK 167 A’), και ιδίως τα άρθρα 3 και 8 του Κανονισµού.

Σύµφωνα µε το άρθρο 3, όποιος παραγγείλει δωµάτια προκειµένου να τα χρησιµοποιήσει για προκαθορισµένη χρονική περίοδο και τελικά δεν τα χρησιµοποιήσει για όλη ή µέρος της προσυµφωνηµένης περιόδου, οφείλει να αποζηµιώσει τον ξενοδόχο. Το ύψος αυτής της αποζηµίωσης ορίζεται στο µισό της τιµής η οποία συµφωνήθηκε για την περίοδο της µη χρήσης του καταλύµατος.

Aν ο πελάτης προειδοποιήσει τον ξενοδόχο 21 τουλάχιστον ηµέρες πριν, τότε απαλλάσσεται από την αποζηµίωση και ο ξενοδόχος είναι υποχρεωµένος να καταβάλει άµεσα την προκαταβολή που τυχόν εισέπραξε. Σύµφωνα δε µε το άρθρο 8 ο πελάτης υποχρεούταινα διατηρήσει το δωµάτιο µέχρι το τέλος του χρόνου που συµφωνήθηκε, διαφορετικά είναι υποχρεωµένος να καταβάλει στον ξενοδόχο αποζηµίωση ίση µε το µισό του µισθώµατος όλων των υπολοίπων ηµερών. Βάση υπολογισµού είναι η συµφωνηµένη τιµή διανυκτέρευσης.

Tα πιο πάνω ισχύουν και στην περίπτωση που ο πελάτης δεν προσήλθε στο ξενοδοχείο την καθορισµένη ηµεροµηνία -εκτός από τις περιπτώσεις ανώτερης βίας, η οποία όµως θα πρέπει να τεκµηριώνεται µε
αδιάσειστα γεγονότα ή αποδεικτικά στοιχεία. H πιο πάνω συµφωνία µεταξύ ξενοδόχου και πελάτη για τη διάρκεια της µίσθωσης είναι ισχυρή, εφόσον υπάρχει σχετικό αποδεικτικό στοιχείο. Για τις κρατήσεις µέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας, ισχύουν οι όροι στους οποίους συµφώνησε ο καταναλωτής όταν έκανε την κράτηση -µολονότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, ανάλογα µε τους ειδικούς όρους της σύµβασης µεταξύ τουριστικού καταλύµατος και ηλεκτρονικής πλατφόρµας κρατήσεων.

Επίσης, θα πρέπει κατά περίπτωση να λαµβάνεται υπ’ όψη το αν συντρέχουν περιστάσεις οι οποίες µπορεί να συνιστούν ανωτέρα βία, όπως πχ η απαγόρευση εισόδου για τους πολίτες της χώρας προέλευσης του πελάτη.