Ανακοίνωση από το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας για την Υποχρέωση καταχώρησης των Διακριτικών Τίτλων των Ενοικιαζομένων Δωματίων & Διαμερισμάτων στο Γ.Ε.ΜΗ. έως τις 31/05/2019

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208 Α/11.12.2018): Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης – Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις, οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων υποχρεούνται σε καταχώρηση του Διακριτικού τους Τίτλου -και σε περίπτωση περισσοτέρων, το σύνολο αυτών- στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (όταν η καταχώρηση αφορά νομικά πρόσωπα που βάσει της κείμενης νομοθεσίας συστήνονται μέσω αυτής). Ο Διακριτικός Τίτλος των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3419/2005 (Α΄297) και 4441/2016 (Α΄27). Η επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση του Διακριτικού Τίτλου να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Σε περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Επιπρόσθετα, με την παράγραφο 6, του ιδίου άρθρου ορίζεται πως η κατά τόπους αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού οφείλει να τηρεί Μητρώο Διακριτικών Τίτλων επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων. Το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων του Γ.Ε.Μ.Η. ενημερώνει αυτόματα μέσω διασύνδεσης το αντίστοιχο Μητρώο των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού.

Στο άρθρο 75 του Ν.4582/2018, αναφέρεται ότι κάθε υφιστάμενη επιχείρηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) υποχρεούται να δηλώσει το Διακριτικό της Τίτλο στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., έως τις 31/05/2019.

Καλούμε τις επιχειρήσεις μέλη μας που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων και χρησιμοποιούν ή διαθέτουν Διακριτικό/ους Τίτλο/ους να τον ή τους δηλώσουν ΑΜΕΣΑ στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα τους.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις μπορούν να στείλουν στο email: mitroa2@e-thesprotias.gr την εικόνα της επιχείρησης σας στο taxisnet, ώστε να ελεγχθεί από την Υπηρεσία ΓΕΜΗ, η κατοχύρωση του Διακριτικού τους Τίτλου και να ενημερωθούν για τις μετέπειτα ενέργειες (εφόσον απαιτούνται).