Πρόγραμμα επιχορήγησης εργοδοτών για τη διατήρηση νέων θέσεων εργασίας με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης την περίοδο της οικονομικής κρίσης

Πλαίσιο ένταξης – Χρηματοδότηση
Η μέγιστη δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 70.000.000 ευρώ και οι θέσεις στις 15.000 και καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493). Σε περίπτωση μη κάλυψης του προϋπολογισθέντος ποσού, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι και την κάλυψη του ανωτέρω ποσού.

Η δαπάνη κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2018: έως 65.000.000 ευρώ.
Για το έτος 2019: έως 5.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι – Επιχειρήσεις
Δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι ιδιωτικές επιχειρήσεις
και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν
οικονομική δραστηριότητα, εφόσον πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχουν προβεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των θέσεων εργασίας
που είχαν τον Μάιο του 2017, με την πρόσληψη
πρώην ανέργων κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2017
έως 31-5-2018:

i) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
πλήρους απασχόλησης,
ii) με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου
χρόνου πλήρους απασχόλησης ή/και με συμβάσεις
εξαρτημένης εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου
μερικής απασχόλησης, με τους περιορισμούς της περίπτωσης
1.γ του παρόντος άρθρου, τις οποίες και διατηρούν
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και
για όλη τη συνολική διάρκεια του προγράμματος όπως
ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4,

β) δεν έχουν προβεί σε μείωση του προϋπάρχοντος
προσωπικού που είχαν κατά τον Μάιο του 2017, κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για όλη τη
διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται στην παράγραφο
4 του άρθρου 4,και

γ) θα μετατρέψουν τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου
πλήρους απασχόλησης καθώς και τις συμβάσεις μερικής
απασχόλησης ορισμένου ή αορίστου χρόνου, για
τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν από 1-6-2017
έως 31-5-2018, σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου πλήρους απασχόλησης, εντός πέντε (5)
ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής.

2. Επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν αυξομειώσεις του προσωπικού
τους κατά το χρονικό διάστημα από 1-6-2017
έως 31-5-2018, σε σχέση με τον ανώτατο αριθμό των
θέσεων εργασίας που είχαν τον Μάιο του 2017, επιχορηγούνται
για τον επιπλέον αριθμό των θέσεων εργασίας
που έχουν δημιουργήσει οποιαδήποτε χρονική στιγμή
κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και διατηρούν τον
επιπλέον αριθμό θέσεων εργασίας μέχρι την υποβολή
της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα και για όλη την
διάρκεια του προγράμματος όπως ορίζεται παρακάτω.

Ποσό και διάρκεια επιχορήγησης
1. Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε νέα θέση εργασίας
που δημιούργησε από την ημερομηνία πρόσληψης
του ατόμου και για όσες νέες θέσεις δημιουργήθηκαν
από 1-6-2017 έως 31-5-2018 επιπλέον των θέσεων εργασίας
που είχε κατά τον Μάιο του 2017.

2. Η επιχορήγηση για κάθε μήνα απασχόλησης των
ωφελουμένων ανέργων ανέρχεται στο 50% του μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο ποσό:
α) 400 ευρώ για την πλήρη απασχόληση, β) 300 ευρώ για
τη μερική απασχόληση τουλάχιστον τεσσάρων ωρών
και άνω ημερησίως σε πενθήμερη βάση και γ) 200 ευρώ
για τη μερική απασχόληση κάτω των τεσσάρων ωρών
ημερησίως σε πενθήμερη βάση.

3. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται
οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές
μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που
βαρύνουν τον εργοδότη, καθώς και το Δώρο Χριστουγέννων
με ανώτατο ποσό τα 400 ευρώ, 300 ευρώ και 200
ευρώ αντίστοιχα, καθώς και το Δώρο Πάσχα και Επίδομα
Άδειας με ανώτατο ποσό τα 200 ευρώ, 100 ευρώ και 50
ευρώ, αντίστοιχα.

4. Η ανώτατη διάρκεια επιχορήγησης για τις νέες θέσεις
εργασίας που δημιούργησε η δικαιούχος επιχείρηση
είναι δεκαπέντε (15) μήνες και συγκεκριμένα για το
χρονικό διάστημα από 1-6-2017 έως και 31-8-2018. Όταν
η νέα θέση ή θέσεις εργασίας που δημιούργησε η επιχείρηση
είναι μετά την 1-6-2017, τότε λαμβάνει το ανάλογο
ποσό που αντιστοιχεί από την ημερομηνία πρόσληψης
του ατόμου ή ατόμων και μέχρι την 31-8-2018.

Για αναλυτικές πληροφορίες, διαβάστε το ΦΕΚ: http://hhf.gr