Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Καταργείται προηγούμενη Απόφαση.

Η Κατηγοριοποίηση στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα παραμένει προαιρετική.

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του ν. 4276/2014 και δη αυτές της παρ. 7 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 32 του ν. 4582/2018 (Α’ 208),

β. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α’ 112),

γ. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),

δ. του π.δ. 127/2017 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού»,

ε. του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει,

στ. του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

ζ. την υπ’ αριθμ. 216/08-01-2015 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων», όπως ισχύει,

η. την υπ’ αριθμ. 14129/02-07-2015 (Β’ 1476) απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων, όπως ισχύει,

θ. την υπ’ αριθμ. 12868/24-07-2018 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Β’ 3119) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών».

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την 4247/4-3-2019 εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων της υποπαρ. αα και ββ της παρ. α του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), ήτοι ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping), σε κατηγορίες αστέρων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) της υποπαρ. γγ της παρ. β του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) σε κατηγορίες κλειδιών.

Άρθρο 2
Φορείς έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) καθώς και ΕΕΔΔ

1. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) σε κατηγορίες αστέρων είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

2. Τα πιστοποιητικά κατάταξης ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) σε κατηγορίες αστέρων εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων.

3. Το ΞΕΕ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του και να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων κατά την προηγούμενη παράγραφο φορέων.

4. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών είναι η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ).

5. Τα πιστοποιητικά κατάταξης ΕΕΔΔ σε κατηγορίες κλειδιών εκδίδονται από τις ΠΥΤ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται είτε από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων είτε από ιδιώτες μηχανικούς σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

6. Το Υπουργείο Τουρισμού υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του και να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων κατά την προηγούμενη παράγραφο φορέων καθώς και των ιδιωτών μηχανικών.

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων

1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης, η επιχείρηση του ξενοδοχείου ή της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης υποβάλλει αίτηση προς το ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων και καταβάλλει παράβολο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΚΑΤΑΛΥΜΑ

ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ή ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ή ΣΟΥΙΤΑ

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 5 *   5 ευρώ/δωμάτιο

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 4 *   4 ευρώ/δωμάτιο

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 3 *   3 ευρώ/δωμάτιο

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 2 *   2 ευρώ/δωμάτιο

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 1 *  2 ευρώ/δωμάτιο

Οργανωμένη Τουριστική Κατασκήνωση 5* και 4*   2,5 ευρώ ανά θέση και 3 ευρώ ανά οικίσκο

Οργανωμένη Τουριστική Κατασκήνωση 3*, 2* και 1* 1,5 ευρώ ανά θέση και 3 ευρώ ανά οικίσκο

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται στο ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα (40) ευρώ ανά κατάλυμα.

Η υποβολή της αίτησης και η πληρωμή του παραβόλου δύνανται να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ.

2. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από την επιχείρηση ξενοδοχείου ή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης συντάσσει, έναντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ξενοδοχείου ή οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης του ξενοδοχείου ή της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων.

3. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνικής έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου, η οποία κατατίθεται στο ΞΕΕ με ευθύνη της επιχείρησης του ξενοδοχείου ή της οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης η αρμόδια υπηρεσία του ΞΕΕ εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της απόφασης αυτής. Το πιστοποιητικό τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 της 8592/2017 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1750).

Άρθρο 4 
Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης επιχειρήσεων ΕΕΔΔ

1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης, η επιχείρηση ΕΕΔΔ υποβάλλει αίτηση προς την οικεία ΠΥΤ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών και καταβάλλει παράβολο ύψους 2 ευρώ ανά δωμάτιο. Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται στην ΠΥΤ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία κλειδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα (40) ευρώ ανά κατάλυμα.

Η πληρωμή του παραβόλου διεκπεραιώνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής e – paravolo.

2. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας ή ιδιώτης μηχανικός που επιλέγεται από την επιχείρηση ΕΕΔΔ συντάσσει, έναντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ΕΕΔΔ τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγορία κλειδιών.

3. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνικής έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου, η οποία κατατίθεται στην οικεία ΠΥΤ με ευθύνη της επιχείρησης η οικεία ΠΥΤ εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της απόφασης αυτής. Το πιστοποιητικό τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 της 8592/2017 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Υπουργού Τουρισμού (Β’ 1750).

Άρθρο 5 
Διάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ – Ανακατάταξη

1. Το πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. Κατά τη λήξη της πενταετίας η επιχείρηση οφείλει να έχει μεριμνήσει για την απόκτηση πιστοποιητικού ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος.

2. Για την ανανέωση της κατάταξης των ξενοδοχείων, οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων και ΕΕΔΔ καθώς και για την ανακατάταξη αυτών για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 1 των άρθρων 3 και 4 και ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 των ίδιων άρθρων.

Άρθρο 6

 Μητρώο διακριτικών τίτλων ξενοδοχείων και οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων

1. Το ΞΕΕ εγκρίνει τους διακριτικούς τίτλους των ξενοδοχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Εφ’ όσον οι επιχειρήσεις των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων επιθυμούν να φέρουν διακριτικό τίτλο, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΞΕΕ το οποίο εκδίδει απόφαση έγκρισης διακριτικού τίτλου οργανωμένης τουριστικής κατασκήνωσης.

2. Οι κατά την παράγραφο 1 εγκεκριμένοι διακριτικοί τίτλοι των ξενοδοχείων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων της χώρας καταχωρούνται στο Μητρώο Διακριτικών Τίτλων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων που τηρεί το ΞΕΕ. Επιχειρήσεις οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας φέρουν διακριτικούς τίτλους εγκεκριμένους από το κατά περίπτωση αρμόδιο επιμελητήριο υποχρεούνται να δηλώσουν τον κατά τα ανωτέρω, διακριτικό τους τίτλο στην αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης, ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο Διακριτικών Τίτλων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων του ΞΕΕ.

Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις

Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται:

α) η 219/2015 (Β΄ 14) απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων-διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα», όπως ισχύει,

β) κάθε άλλη διάταξη αντίθετου προς τις διατάξεις της παρούσας περιεχομένου.

Άρθρο 8
Παράρτημα

Παρατίθενται το Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Κατάταξης Κύριου Ξενοδοχειακού Καταλύματος και το Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Κατάταξης Μη Κύριου Ξενοδοχειακού Καταλύματος (ΕΕΔΔ)

Το Υπόδειγμα του πιστοποιητικού μπορείτε να κατεβάσετε από το επισυναπτόμενο αρχείο

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ Β΄ 972/21.03.2019

Αθήνα, 05.03.2019

Η Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ