Το πρόγραμμα για επιδότηση των εστιατορίων αλλά και των τουριστικών καταλυμάτων που διαθέτουν εξωτερικό χώρο παροχής γευμάτων, προκειμένου να πληρωθούν αναδρομικά για ένα μέρος του κόστους προμήθειας θερμαντικών σωμάτων, έληγε κανονικά σήμερα, αλλά με απόφαση τού υφυπουργού Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη παρατείνεται έως τις 28 Απριλίου 2021. Μάλιστα, καλύπτονται και αγορές που έγιναν από την 1η Φεβρουαρίου 2020, δηλαδή πριν καν επιβληθούν τα περιοριστικά μέτρα στην χώρα μας, εφόσον η επιχείρηση άνηκε στους πληττόμενους ΚΑΔ κατά το χρόνο αγοράς της σόμπας.

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ (50 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 10 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Κάθε επιχείρηση που διαθέτει νομίμως αδειοδοτημένο εξωτερικό χώρο εστίασης, έχει τη δυνατότητα να λάβει επιχορήγηση μέχρι 100 ευρώ για κάθε σόμπα που έχει ήδη προμηθευτεί, ανά 10 τετραγωνικά μέτρα. Θα πρέπει το θερμαντικό σώμα να έχει αγοραστεί, να έχει αποπληρωθεί και να έχει εγγραφεί στα λογιστικά βιβλία τής επιχείρησης, κατά το χρόνο υποβολής τής αίτησης. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά επιχείρηση είναι 5.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει, να ικανοποιούν τις παρακάτω βασικές προϋποθέσεις:

• Να διαθέτουν τους επιλέξιμους κωδικούς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
• Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.
• Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
• Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI .

Επιδοτούνται θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα https://heating-devices.mindev.gov.gr.