Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4764 (ΦΕΚ 256/Α/23.12.2020), όπου στο άρθρο 133 προβλέπεται ότι:

Κάθε επιχείρηση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων υποχρεούται να δηλώσει τον διακριτικό τίτλο της στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή στις Υπηρεσίες Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.Μ.Η.), κατά περίπτωση, έως τις 31.3.2021.