Στα προσωπικά δεδομένα, δεν υφίσταται ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ , ούτε ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ κυρώσεις, ενώ είναι ανύπαρκτοι οι έλεγχοι σ’ένα τόσο σημαντικότατο στοιχείο που αφορά την Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.

  1. Δόθηκε στην δημοσιότητα το σχέδιο νόμου με το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να ενσωματώσει στην εθνική νομοθεσία την οδηγία της Ε.Ε ( Ευρωπαϊκής Κοινοβουλίας 680/2016 και του Συμβουλίου της 27η απριλίου 2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
  2. Στην χώρα μας ήδη έχει επιβληθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ΠΡΟΣΤΙΜΟ 2 εκατομμυρίων ευρώ.
  3. Ήδη στις αρχές Αυγούστου 2019 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε το Δικαστήριο της Ε.Ε. να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις ύψους 5.287,5 ευρώ την ημέρα, διότι στην Ελλάδα δεν ενσωματώνεται το σχετικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 7-5-2018.
  4. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο ότι:

Όποιος, χωρίς δικαίωμα: α) επεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και με την πράξη του αυτή λαμβάνει γνώση των δεδομένων αυτών, β) τα αντιγράφει, αφαιρεί, αλλοιώνει,βλάπτει,συλλέγει,καταχωρεί,οργανώνει,διαρθρώνει,αποθηκεύει,προσαρμόζει,μεταβάλλει,ανακτά,αναζητεί πληροφορίες,συσχετίζει, συνδυάζει, περιορίζει, διαγράφει, καταστρέφει, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους, εάν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι οι εξελίξεις ότι στα ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, σύντομα θα αποτελούν γεγονός όχι μόνο ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ αλλά ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΒΑΡΥΤΑΤΕΣ.