Με το Σχέδιο Νόμου «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» έρχονται αλλαγές στην αδειοδότηση μεταποιητικών δραστηριοτήτων, που αφορούν τα τρόφιμα και ποτά, αλλά και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ακόμα κι αυτά που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών και τουριστικών μονάδων, αλλά και τα ξενοδοχεία.

Το υπουργείο Οικονομίας υπόσχεται την άμεση αδειοδότηση των επιχειρήσεων με γνωστοποίηση έναρξης της λειτουργίας , αλλά η εφαρμογή του προϋποθέτει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων. Δίνεται δε προθεσμία έως τις 31/12/2018 για να εκδοθούν αυτά.

Η γνωστοποίηση λειτουργίας θα είναι υποχρεωτική για την έναρξη άσκησης της δραστηριότητας και θα υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣ -ΑΔΕ), όταν αυτό ενεργοποιηθεί. Μέχρι τότε, η γνωστοποίηση θα υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας ή στα κατά τόπο αρμόδια για τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες Επιμελητήρια και τις ενώσεις τους ή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, τα οποία υποχρεούνται να την κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές προκειμένου αυτές να ασκούν τα ελεγκτικά τους καθήκοντα για τη προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Για την υποβολή της γνωστοποίησης απαιτείται η κατάθεση παραβόλου.

Σημαντικό είναι ότι για τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών δεν απαιτείται η λήψη σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας. Κατ’ εξαίρεση διατηρείται η σχετική υποχρέωση για την δραστηριότητα «Παραγωγή και εμφιάλωση νερού.»

Σε περίπτωση, όμως, παράλειψης γνωστοποίησης ή γνωστοποίησης με αναληθή στοιχεία ή παράλειψης μεταβολής γνωστοποιηθέντων στοιχείων η επιβολή κυρώσεων, το πρόστιμο θα κυμαίνεται από 100-20.000 €. Επίσης, κυρώσεις επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων που τίθενται από την ειδική νομοθεσία από την οποία προκύπτει άμεσος κίνδυνος για α) την προστασία του περιβάλλοντος, β) την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων, γ) την ασφάλεια των περιοίκων και δ) την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών. Αυτές είναι η ολική ή μερική, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της δραστηριότητας.

Πριν την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Για το σκοπό αυτό απαιτείται βεβαίωση από την Υπηρεσία Δόμησης του αρμόδιου Δήμου, η οποία χορηγείται εντός 15 ημερών, και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί η γνωστοποίηση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί. Η απόρριψη του αιτήματος για χορήγηση βεβαίωσης αιτιολογείται ειδικώς. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερόμενη προθεσμία, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Η βεβαίωση ισχύει για πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής της και μέσα στο διάστημα αυτό ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προβεί στη γνωστοποίηση

Η γνωστοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έναρξη λειτουργίας. Αρμόδια αρχή για την παραλαβή της γνωστοποίησης είναι ο κατά τόπο αρμόδιος Δήμος. Η γνωστοποίηση πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του συστήματος, η γνωστοποίηση υποβάλλεται είτε στο Δήμο είτε σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ.

Η αρχή ή υπηρεσία που παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση οφείλει να την κοινοποιήσει στις ελεγκτικές αρχές προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη εγκατάσταση.

Σημαντικό είναι ότι καταργείται η χορήγηση άδειας μουσικής ή χρήσης μουσικών οργάνων από τον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο. O ενδιαφερόμενος για χρήση μουσικής ή χρήση μουσικών οργάνων υποχρεούται σε κάθε περίπτωση, εφόσον προτίθεται να προβεί στη χρήση αυτή, να συμπεριλάβει στη γνωστοποίηση τη δήλωση χρήσης.