Αρ. Πρωτ.Μ-Δ: 387 

Προς:

 1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ)(πρώην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων – ΠΟΕΕΥΤΕ), Σόλωνος 87-89 (3ος όροφος), 106 79 Αθήνα
 2. Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε)», Διονυσίου του Αιγινήτου 7, 115 28 Αθήνα – Ιλίσια 

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΡΙΜ. 6/2018

Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικό καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

 1. Με την υπ΄ αριθ. πρωτ. Ο.ΜΕ.Δ. Μ-Δ 51/4Μ/23.1.2018 αίτηση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΥΓΕ)», ζητήθηκε η παροχή υπηρεσιών μεσολάβησης από τον Ο.ΜΕ.Δ. για τη σύναψη σ.σ.ε.. «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)».
 2. Την 31/5/2018 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. Μ-Δ 265 πρόταση μεσολάβησης με σκοπό την υπογραφή ΣΣΕ «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)»
 3. Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 278/11.6.2018 έγγραφο του Ο.ΜΕ.Δ., γνωστοποιήθηκε στα μέρη της συλλογικής διαφοράς ότι η Πρόταση του Μεσολαβητή έγινε δεκτή από την εργατική πλευρά και απορρίφθηκε από την εργοδοτική πλευρά και ότι η διαδικασία της μεσολάβησης τερματίσθηκε.
 4. Με την υπ΄ αριθ. Μ-Δ 280/03Δ/12-6-2018 αίτηση, η συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «Πανελλήνιο Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΕΥΤΕ), προσέφυγε στη Διαιτησία».
 5. Όπως αποτυπώνεται στο από 2.7.2018 πρακτικό ανάδειξης Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, αναδείχθηκαν με κλήρωση ως μέλη της Επιτροπής οι διαιτητές Θεόδωρος Κουτρούκης Δημήτριος Βερβεσός και Ιωάννης Τουτζιαράκης ενώ ως Πρόεδρος κληρώθηκε ο Δημήτριος Βερβεσός. Η Επιτροπή Διαιτησίας ανέλαβε καθήκοντα στις 9.7.2018.
 6. Με την υπ΄ αριθ. Μ-Δ 322/11.7.2018 πρόσκληση του Ο.ΜΕ.Δ., κλήθηκαν τα μέρη της συλλογικής διαφοράς σε κοινή συνάντηση, στις 16.7.2018 και ώρα 13.30, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, με σκοπό τη συζήτηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα). Με το με αρ.πρωτ.Μ-Δ 372/13.7.2018 έγγραφο, η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε) ζήτησε αναβολή της συνάντησης. Στη συνάντηση της 16.7.2018, παρέστησαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς και δεν προσήλθε η εργοδοτική πλευρό. Οι παριστάμενοι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς αναφέρθηκαν στις απόψεις τους όπως αυτές είχαν αναπτυχθεί και στη μεσολάβηση και επανέλαβαν ότι αποδέχονται στην πρόταση του μεσολαβητή. Στη συνάντηση αυτή, παρατάθηκε η προθεσμία διαιτησίας μέχρι την 10.9.2018, υπό τον όρο να δεχθεί την παράταση η εργοδοτική πλευρά, αποφασίσθηκε η διοργάνωση κοινής συνάντησης με την εργοδοτική πλευρό μέχρι την 30.7.2018 και δόθηκε στην εργατική πλευρά προθεσμία για υποβολή υπομνήματος μέχρι την 31.8.2018. Για τη συνάντηση συντάχθηκε το από 16.7.2018 πρακτικό διαιτησίας της Τριμελούς Επιτροπής.
 7. Με τις με αριθ. Μ-Δ 330/16.7.2018 και Μ-Δ 331/16.7.2018 προσκλήσεις του Ο.ΜΕ.Δ. κλήθηκαν τα μέρη της συλλογικής διαφοράς σε κοινή συνάντηση στις 24.7.2018 και ώρα 13.30, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. στην Αθήνα, με σκοπό τη συζήτηση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα). Στη συνάντηση της 24.7.2018, παρέστησαν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των μερών της συλλογικής διαφοράς αφενός της ΠΟΕΕΤ από την εργατική πλευρό και αφετέρου της ΣΕΤΚΕ και του ΣΕΤΕ από την εργοδοτική πλευρά. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα θέματα όπως έχουν οριοθετηθεί από την Πρόταση Μεσολάβησης. Οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς ενέμειναν στις θέσεις τους όπως αυτές περιλαμβάνονται στο υπόμνημά τους προς τον Μεσολαβητή. Οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς αναφέρθηκαν επίσης σε όσα είχαν υποστηρίξει ενώπιον του Μεσολαβητή. Τα μέρη συμφώνησαν να προσκομίσουν υπομνήματα και να εξειδικεύσουν τις θέσεις τους μέχρι την 3.8.2018. Συμφώνησαν επίσης ότι παρατείνεται η προθεσμία διαιτησίας μέχρι την 10.9.2018. Για τη συνάντηση συντάχθηκε το από 24.7.2018 πρακτικό διαιτησίας της Τριμελούς Επιτροπής.
 8. Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 361/3.8.2018 υπόμνημά της η εργατική πλευρά εξέθεσε τις θέσεις και τα επιχειρήματά της.
 9. Με το υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 363/3.8. 2015 υπόμνημά τηχ; η,εργοδοτική πλευρά εξέθεσε τις θέσεις κοι τα επιχειρήματα της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή δεν κατέστη δυνατό τα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία, η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τα παρακάτω:

 1. Το φάκελο της μεσολάβησης
 2. Τα πρακτικά μεσολάβησης
 3. Την αιτιολογία και το περιεχόμενο της πρότασης μεσολάβησης
 4. Το με υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 361/3.8.2018 υπόμνημα της εργατικής πλευράς
 5. Το υπ΄ αριθ. πρωτ. Μ-Δ 363/3.8. 2015 υπόμνημά της εργοδοτικής πλευράς
 6. Τη νομοθεσία για τις συλλογικές ρυθμίσεις και ιδίως το Ν.1876/1990, όπως ισχύει σήμερα, την με αριθμ. 6/28.02.2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα, το άρθρο τέταρτο του Ν.4303/2014 καθώς και την απόφαση της ΟλΣτΕ 2307/2014,
 7. Την παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 1876/1990, όπως ισχύει σήμερα, η οποία ορίζει ότι «Οι κλαδικές συμβάσεις συνάπτονται από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις που καλύπτουν εργαζομένους ανεξάρτητα από το επάγγελμα ή την ειδικότητα τους, ομοειδών ή συναφών επιχειρήσεων του Ίδιου κλάδου και από εργοδοτικές οργανώσεις»,
 8. Τα λοιπά στοιχεία του φακέλου,
 9. Το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της Μεσολάβησης οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς ζήτησαν την υπογραφή πανομοιότυπης σ.σ.ε. με την από 16.2.2016 σ.σ.ε. «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας», και ότι οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής πλευράς ζήτησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 10. Το γεγονός ότι κατά τη διαδικασία της διαιτησίας οι θέσεις και τα επιχειρήματα αναπτύχθηκαν με βάση το κείμενο της πρότασης μεσολάβησης ότι η μεν εργατική πλευρό δήλωσε ότι αποδέχεται την πρόταση αυτή η δε εργοδοτική πλευρά ζήτησε να δεσμεύεται μόνον από την ΕΓΣΣΕ.
 11. Την ανάγκη ρύθμισης των συλλογικών σχέσεων εργασίας όλων των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικό καταλύματα, δεδομένου ότι αυτές δεν ρυθμίζονται από την από 27.3.2018 ΣΣΕ «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας»και ότι οι επιχειρήσεις, αυτές ανήκουν στον κλάδο του τουρισμού, ο οποίος παρά την οικονομική κρίση είναι από τους λίγους κλάδους της οικονομίας που παρουσιάζουν αυξητική τάση ως προς τη δραστηριότητα τους
 12. Το δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις των μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων συμπεριλαμβάνονται μεν στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού, έχουν όμως σημαντικές διαφορές από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
 13. Το δεδομένο ότι στην πρόταση μεσολάβησης προτάθηκαν κατώτατοι μισθοί και ημερομίσθια αρκετά χαμηλότερα από αυτούς που ορίζει η υπογραφείσα Εθνική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» του έτους 2016 και 2017 και ακόμα χαμηλότερα σε σχέση με αυτούς που ορίζει η νέα ΣΣΕ για τα έτη 2018 και 2019 και ότι περιλαμβάνονται στην πρόταση μεσολάβησης θεσμικές ρυθμίσεις που κατά ένα μεγάλο μέρος ταυτίζονται με τις θεσμικές ρυθμίσεις της ανωτέρω κλαδικής σ.σ.ε.,
 14. Τις γενικότερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας.

Η Επιτροπή κατέληξε ομόφωνα στην ακόλουθη απόφαση:

`Αρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα), που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, και είναι μέλη των οργανώσεων που δεσμεύονται από την παρούσα ρύθμιση.

`Αρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες

Οι μισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα κατατάσσονται σύμφωνα με την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου στις εξής κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), Μάγειρας Α΄.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Σερβιτόρος Μπάρμαν ή Μπαρμπέιντ, Μάγειρας Β΄.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Βοηθός σερβιτόρου, Μάγειρας Γ΄, καμαριέρα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄: Πλύντρια, Σιδερώτρια, Καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, Λαντζέρης.

`Αρθρο 3
Βασικοί Μηνιαίοι Μισθοί

Οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα από 01.01.2018 ορίζονται ως εξής:

Α΄ Κατηγορία Β.Μ. 771 ΕΥΡΩ βασικό ημερομίσθιο 30,84 ΕΥΡΩ

Β΄ Κατηγορία Β.Μ. 751 ΕΥΡΩ βασικό ημερομίσθιο 30,4 ΕΥΡΩ

Γ΄ Κατηγορία Β.Μ. 731 ΕΥΡΩ βασικό ημερομίσθιο 29,24 ΕΥΡΩ

Δ΄ Κατηγορία Β.Μ. 711 ΕΥΡΩ βασικό ημερομίσθιο 28,44 ΕΥΡΩ

`Αρθρο 4
Επίδομα προϋπηρεσίας

Χορηγείται επίδομα προϋπηρεσίας 5,60 ΕΥΡΩ, για κάθε ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη επιχείρηση μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων ή ξενοδοχείου. Ειδικό για εκείνους που προσλαμβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι και μπάρμαν και των δύο φύλων και με την προϋπόθεση ότι είναι πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων τουλάχιστον μέχρι Μετεκπαίδευσης αναγνωρίζεται και προσμετράται η προϋπηρεσία που πραγματοποίησαν και σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.

Για τους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και που εργάζονται εποχιακά, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκράς περιόδου και μέχρι τέσσερις (4) μήνες για κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι μετά τη νεκρή περίοδο αναλαμβάνουν εκ νέου εργασία στην επιχείρηση. Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται σε κάθε αμφισβήτηση από τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζόμενου ή από βεβαιώσεις προϋπηρεσίας των επιχειρήσεων.

`Αρθρο 5
Λοιπά επιδόματα

Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα και αναφέρονται στο άρθρο 2 χορηγούνται τα εξής επιδόματα:

α. Επίδομα οικογενειακών βαρών: Σε όλους τους έγγαμους και διαζευγμένους εργαζόμενους της παρούσας ανεξαρτήτως φύλου, καθώς και στις ανύπαντρες μητέρες εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδομα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομίσθιου των άρθρων 3 και 4 (βασικός μισθός συν προϋπηρεσία.

β. Επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης: Χορηγείται επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου:

Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%. Για τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών, τους αποφοίτους Σχολών Μετεκπαίδευσης και τους αποφοίτους μετα δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ που εντάσσονται στον ΟΕΕΚ και έχουν συμμετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις πιστοποίησης της Επαγγελματικής κατάρτισης σε ποσοστό 10%. Για τους αποφοίτους της ταχύρρυθμης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6%επί του βασικού μισθού ή βασικού ημερομισθίου.

γ. Επίδομα εποχιακής απασχόλησης: Ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημέρα στους εργαζόμενους εποχιακά και για κάθε μήνα απασχόλησής τους.

δ. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται σε ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται επί του βασικού μισθού ή ημερομισθίου στους παρακάτω εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου:

1) Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων

2) Καμαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων του καταλύματος

3) Λαντζέρηδες.

Επίσης επίδομα ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται στους μάγειρες σε ποσοστό 10% επί των άνω βασικών μηνιαίων μισθώνή ημερομισθίων

`Αρθρο 6
Εξασφάλιση 26πλάσιου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη

Οι μηνιαίεςαποδοχές που καθορίζονται με την παρούσα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι κατά μήνα, χαμηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νομοθετημένου ορίου ημερομισθίου του εργατοτεχνίτη ανάλογα με την ηλικία του.

`Αρθρο 7
Χορήγηση αναλυτικών σημειωμάτων μισθοδοσίας

Στους εργαζόμενους της παρούσας χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή αναλυτικό σημείωμα μισθοδοσίας για τις κατά μήνα αποδοχές τους και για τις αντίστοιχες κρατήσεις.

Οι πάσης φύσεως αποδοχές (μισθός, προκαταβολή, δώρα, άδειες επιδόματα, υπερωρίες κλπ.) θα καταβάλλονται μέσω τραπέζης της επιλογής του εργοδότη.

`Αρθρο 8
Ωράριο εργασίας

Οι πάσης φύσεως δε αποδοχές (βασικός μισθός επιδόματα κ.λπ.), που προβλέπονται στην παρούσα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών.

Η διάρκεια ατομικής απασχόλησης συμφωνείται με γραπτή ατομική σύμβαση εργασίας. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης καταβάλλεται αναλογία των προβλεπόμενων.

`Αρθρο 9
Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουμένων

Οι μη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (εποχιακές), ήτοι αυτές που λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο.

Προϋπόθεση γΓ αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση με συστημένη επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο προς τον εργοδότη του μέχρι τέλους Ιανουαρίου ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο τρόπο, από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους εργαζόμενους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για επαναπρόσληψη αν δηλώσει ότι δεν θα επαναπροσλάβει τους εργαζομένους που έχουν ασκήσει το άνω δικαίωμα μέσω αιτήσεως του, υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό το αργότερο από 20 Μαίου του ιδίου έτους.

Σε κάθε περίπτωση μισθωτός που κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και αποζημίωσης.

Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγμή που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εργασία.

`Αρθρο 10
Προϋποθέσεις απολύσεως εποχιακά απασχολουμένων

Τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης όσο και κατά τη νεκρή περίοδο αυτής, καταγγελία σύμβασης εργασίας εργασθέντος κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο με ταυτόχρονη καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας.

Δεν επιτρέπεται, κατά τη νεκρή περίοδο, καταγγελία δια προειδοποιήσεως.

Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στην ίδια επιχείρηση τουριστικού καταλύματος. Υπολογίζεται και ο «νεκρός» χρόνος εφόσον δεν ξεπερνάει τους 5 μήνες. Οι εργαζόμενοι στα τουριστικά καταλύματα υποχρεούνται να παραμείνουν στην εργασία και μετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους της σειράς και του αριθμού καθοριζομένου από τον εργοδότη.

`Αρθρο 11
Αποζημιώσεις εργατοτεχνιτών – υπαλλήλων

Α. Οι αποζημιώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση α όρθρο 3 Β.Δ. της 16/18.7.1920 στην περίπτωση καταγγελίας συμβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. ετών 2006-2007 και των προηγουμένων αυτής καθορίζονται συνολικά ως εξής:

Από 2 μήνες έως 1 έτος 5 ημερομίσθια
Από 1 έτος συμπληρωμένο έως 2 έτη 7 ημερομίσθια
Από 2 έτη συμπληρωμένα έως 5 έτη 15 ημερομίσθια
Από 5 έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη 30 ημερομίσθια
Από 10 έτη συμπληρωμένα έως 15 έτη 60 ημερομίσθια
Από 15 έτη συμπληρωμένα έως 20 έτη 100 ημερομίσθια
Από 20 έτη συμπληρωμένα έως 25 έτη 120 ημερομίσθια
Από 25 έτη συμπληρωμένο έως 30 έτη 145 ημερομίσθια
Από 30 έτη συμπληρωμένα και άνω 165 ημερομίσθια

 

Β. Οι αποζημιώσεις στην περίπτωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση των συμβάσεων εργασίας των υπαλλήλων με την ισχύουσα νομοθεσία (νόμοι 2112/1920, 3198/1955, 3863/2010, 3899/2010 και 4093/2012) καθορίζονται ως εξής:

Πίνακας αποζημίωσης υπαλλήλων
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ποσό αποζημίωσης – τακτικές αποδοχές
1 έτος συμπλ. έως 4 έτη 2 μηνών
4 έτη συμπλ. έως 6 έτη 3 μηνών
6 έτη συμπλ. έως 8 έτη 4 μηνών
8 έτη συμπλ. έως 10 έτη 5 μηνών
10 έτη συμπλ. 6 μηνών
11 έτη συμπλ. 7 μηνών
12 έτη συμπλ. 8 μηνών
13 έτη συμπλ. 9 μηνών
14 έτη συμπλ. 10 μηνών
15 έτη συμπλ. 11 μηνών
16 έτη συμπλ. και άνω 12 μηνών
 

 

Πίνακας πρόσθετης αποζημίωσης υπαλλήλων, οι οποίοι στις 12.11.2012 είχαν συμπληρώσει υπηρεσία 17 ετών και άνω στον ίδιο εργοδότη *

 

Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη Καταγγελία χωρίς προειδοποίηση ποσό αποζημίωσης – τακτικές αποδοχές
17 έτη συμπληρωμένα 1 μήνα
18 έτη συμπληρωμένα 2 μηνών
19 έτη συμπληρωμένα 3 μηνών
20 έτη συμπληρωμένα 4 μηνών
21 έτη συμπληρωμένα 5 μηνών
22 έτη συμπληρωμένα 6 μηνών
23 έτη συμπληρωμένα 7 μηνών
24 έτη συμπληρωμένα 8 μηνών
25 έτη συμπληρωμένα 9 μηνών
26 έτη συμπληρωμένα 10 μηνών
27 έτη συμπληρωμένα 11 μηνών
28 έτη συμπληρωμένα και άνω 12 μηνών

* Στην αποζημίωση αυτή λαμβάνονται ως βάση υπολογισμού οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης μέχρι όμως το ποσό των 2.000€.

Η ανωτέρω, σύμφωνα με το νόμο, οφειλόμενη αποζημίωση μειώνεται στο μισό, αν χωρήσει καταγγελία με προειδοποίηση.

`Αρθρο 12
Εφαρμογή θεσμικών Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε..

Οι θεσμικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρμόζονται και στους εργαζομένους, μέλη των οργανώσεων που δεσμεύονται από την παρούσα ρύθμιση που υπάγονται στην παρούσα ρύθμιση, στο βαθμό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.

`Αρθρο 13
Ειδικοί όροι καταβολής επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα

Εργαζόμενοι, των οποίων η εργασιακή σχέση με τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:

Α) για επίδομα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε δεκαεννιά μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

Β) για επίδομα εορτών Πάσχα ποσό ίσο με το 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο, ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής, για κάθε οκτώ μέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Το επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγματι καταβαλλόμενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νομίμων.

Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο μισθός ή το ημερομίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήμα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συμβατικό ή νόμιμο αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας τακτικά κάθε μήνα ή επαναλαμβάνεται περιοδικά κατά ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, μεταξύ άλλων, το επίδομα αδείας, η αμοιβή για τακτική νόμιμη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριμ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ΄ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήματα κλπ.

Αρθρο 14
Διάρκεια Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 01/01/2018 και λήγει στις 31/12/2018.

Ημερομηνία Κατάθεσης στον Ο.ΜΕ.Δ.: 10 Σεπτεμβρίου 2018