Απάντηση δίνει το Υπουργείο Τουρισμού σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν τα ξενοδοχεία με τους Tour Operators – Τουριστικά γραφεία που ζητούν επιστροφή χρηµάτων από ακυρώσεις οργανωµένων ταξιδίων:

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να επιδεικνύετε κατανόηση και τη µέγιστη δυνατή ευελιξία στην εφαρµογή των κανόνων που ισχύουν για την επιστροφή των χρηµάτων. Ας επαναληφθεί εδώ ότι το µέληµα όλων µας είναι το ξεπέρασµα της κρίσης µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες, τόσο από οικονοµικής και εµπορικής άποψης, όσο και ως προς τη φήµη της Ελλάδας ως τουριστικού προορισµού.

Πάντως, στην περίπτωση των «πακέτων», δεν ισχύει η µετάθεση ηµεροµηνιών εκτός και αν το προτείνει το τουριστικό γραφείο. Ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Κανονισµού Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών (Άρθρο 8 του Ν. 1652/30-10-1986, ΦEK 167 A’), και ιδίως τα άρθρα 3, 12 και 13 του Κανονισµού.
Ειδικότερα, στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι σε περίπτωση που το Τουριστικό Γραφείο ή ο Ταξιδιωτικός Οργανισµός δεν καλύψει το κατώτατο όριο του ALLOTMENT που συµφωνήθηκε για κάθε µήνα, ο ξενοδόχος δικαιούται αποζηµίωσης. Η αποζηµίωση αυτή υπολογίζεται επί της συµφωνηµένης τιµής διανυκτέρευσης και ανέρχεται στο µισό του υπόλοιπου του κατώτατου ορίου του ALLOTMENT το οποίο παραµένει ακάλυπτο.

H εν λόγω αποζηµίωση µπορεί να συµψηφιστεί µε την τυχόν προκαταβολή η οποία έχει ήδη κατατεθεί. Στο άρθρο 13 αναφέρονται τα εξής:

1) Τουριστικό Γραφείο ή Ταξιδιωτικός Οργανισµός δικαιούται να ακυρώσει µέρος ή το σύνολο των συµφωνηµένων κλινών χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης, εφόσον αποδεδειγµένα ειδοποιηθεί ο ξενοδόχος είκοσι µία (21) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη συµφωνηµένη άφιξη των πελατών (RELEASE PERIOD).

2) Αντίστοιχα και ο ξενοδόχος δικαιούται να αποδεσµευθεί σε χρονικό όριο (RELEASE PERIOD) είκοσι µίας (21) ηµερών πριν από κάθε τακτή άφιξη των πελατών, για όσες από τις συµφωνηµένες κλίνες δεν υπάρχει επικυρωµένη κράτηση µε VOUCHER ή µε ROOMING LIST.

3) Tα Τουριστικά Γραφεία ή οι Ταξιδιωτικοί Οργανισµοί αναλαµβάνουν υποχρεωτικά, µε τη σύµβαση των ALLOTMENTS και µε ποινή ακυρότητας της σύµβασης αυτής, την υποχρέωση να καλύψουν ορισµένο ποσοστό του συνόλου των συµφωνηµένων ALLOTMENTS κατά τη µέση (AΠPIΛIOΣ – MAΪOΣ – OKTΩBPIOΣ) τουριστική περίοδο. Tο ποσοστό αυτό καθορίζεται ελεύθερα κατά µήνα από τους αντισυµβαλλόµενους. Στην περίπτωση που το Tουριστικό Γραφείο ή ο Tαξιδιωτικός Oργανισµός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του αυτή, ο ξενοδόχος δικαιούται να προβεί σε ανάλογη προς το ποσοστό των ALLOTMENTS, που δεν καλύφθηκε, µείωση των κλινών που συµφωνήθηκαν για την περίοδο της αιχµής (IOYNIOΣ – IOYΛIOΣ – AYΓOYΣTOΣ και ΣEΠTEMBPIOΣ).

Η τελική διευθέτηση εξαρτάται επίσης από τους όρους που έχουν τεθεί σε κάθε συµβόλαιο µεταξύ ξενοδόχου και Tour Operator ή τουριστικού γραφείου.