Το Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα είναι σήμα με ειδικό λογότυπο του Υπουργείου Τουρισμού και με την ένδειξη, ότι το Υπουργείο Τουρισμού πιστοποιεί ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση προσφέρει ένα ικανοποιητικό επίπεδο εδεσμάτων Ελληνικής Κουζίνας σε συνδυασμό με αντίστοιχα ικανοποιητικό επίπεδο συνολικής παροχής υπηρεσιών.

Το ειδικό σήμα χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού μετά από αίτηση του επιχειρηματία και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τηρούνται οι διαδικασίες του παρόντος Τμήματος, η λήψη του είναι προαιρετική.

Το Σήμα χορηγείται για μια τριετία στο όνομα του επιχειρηματία και αφορά στο συγκεκριμένο κέντρο εστίασης ή αναψυχής, για το οποίο υποβλήθηκε η σχετική αίτηση. Ο επιχειρηματίας εφόσον επιθυμεί την ανανέωση του ειδικού σήματος ποιότητας πρέπει δύο μήνες πριν από την εκπνοή της τριετίας να υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Τουρισμού, συνοδευόμενη με τα υπό στοιχεία γ (σε απλό φωτοαντίγραφο) και δ του άρθρου 404 ΚΚΥ του παρόντος δικαιολογητικά. Όλες οι επιχειρήσεις που υποβάλουν αίτηση για ανανέωση του σήματος, εφόσον τα δικαιολογητικά τους είναι πλήρη, θα ελέγχονται, από τα ειδικά συλλογικά όργανα για τη διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων της χορήγησής του. Η ανανέωση του ειδικού σήματος ποιότητας ισχύει επίσης για μία τριετία.σήμα ποιότητας Ελληνικής ΚουζίναςΔικαιολογητικά για τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας

Αν επιθυμείτε να εκδώσετε το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας, θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του επιχειρηματία
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούνται οι υποχρεωτικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. Τ/4333/8.8.2011 υπουργικής απόφασης και ότι έχουν ληφθεί υπόψη
και υλοποιηθεί οι οδηγίες του άρθρου 3 αυτής.
3. Αντίγραφο ενδεικτικού καταλόγου εδεσμάτων και κρασιών. (Ο κατάλογος δεν θα είναι
δεσμευτικός. Ο επιχειρηματίας έχει το δικαίωμα να τον προσαρμόζει στα εποχικά
προϊόντα, εφόσον τηρεί τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 της
υπουργικής απόφασης.)
4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του κέντρου εστίασης ή αναψυχής.
5. Παράβολο 293,00€ υπέρ του ΕΟΤ που κατατίθεται:
ή στην Τράπεζα Ελλάδος στο λογαριασμό:
ή στο Ταμείο του ΕΟΤ (Τσόχα 7, Αμπελόκηποι, 11521 Αθήνα, 1ος όροφος).

Σημαντικές επισημάνσεις:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. Τ/4333/8.8.2011 υπουργικής
    απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όλες οι επιχειρήσεις που
    υποβάλλουν αίτηση θα ελέγχονται εφόσον τα δικαιολογητικά τους είναι πλήρη.
  • Το Ειδικό Σήμα Ποιότητας Ελληνικής Κουζίνας χορηγείται για μια τριετία στο όνομα
    του επιχειρηματία και αφορά το συγκεκριμένο κέντρο εστίασης ή αναψυχής για το
    οποίο υποβλήθηκε η σχετική αίτηση.

Τα κριτήρια για τη χορήγηση αυτού του σήματος μπορείτε να τα βρείτε εδώ.