H τουριστική ανάπτυξη, έχει σαν στόχο την άνοδο του επιπέδου εξυπηρέτησης και γενικότερα της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί τη συστηματική περιβαλλοντική αναβάθμιση των χωρών προορισμού.

Μια τέτοια αντίληψη εντάσσει την τουριστική ανάπτυξη σε ένα στρατηγικό περιβαλλοντικό σχεδιασμό, που στοχεύει στην ορθολογική χρήση και διαχείριση των φυσικών πόρων, στην προστασία από τη ρύπανση, καθώς και στην αξιοποίηση των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

139470128_1460453637

Τα δύο παγκοσμίως κυρίαρχα Συστήματα Περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι το πρότυπο ISO 14001 (International Organization of Standardization) και ο κανονισμός EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Το EMAS είναι εφαρμόσιμο σε κάθε επιχείρηση που αναλαμβάνει τη δέσμευση να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση. Οι βασικοί του στόχοι είναι η βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης, η επίδειξη συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία, και η γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιτευγμάτων μιας επιχείρησης στο ευρύτερο κοινό.

Τρεις είναι οι άξονες με βάση τους οποίους θα μπορούσε να κινηθεί στρατηγικά η τουριστική ανάπτυξη και η αναβάθμιση των χώρων προορισμού στα πλαίσια μιας εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής.

1. Χωροταξικός Τουριστικός Σχεδιασμός
2. Αειφόρος τουριστική ανάπτυξη
3. Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

Τα σημαντικότερα οφέλη που ένα ξενοδοχείο έχει να αποκομίσει από την εφαρμογή ενός πιστοποιημένου /επαληθευμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης είναι τα παρακάτω: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην τοπική και διεθνή αγορά, οικονομικά οφέλη από τη μείωση της κατανάλωσης των φυσικών πόρων και της ενέργειας, καθώς και από την ανακύκλωση των αποβλήτων, μείωση των επιχειρηματικών ρίσκων με τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων της μονάδας ως προς την περιβαλλοντική νομοθεσία (ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζεται η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» και στο άμεσο μέλλον θα επιβάλλει την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας με τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή προστίμων).

Γιατί τα ξενοδοχεία πρέπει να ενδιαφέρονται για το περιβάλλον;
Ο πρώτος λόγος είναι ότι το ξενοδοχειακό προϊόν είναι άμεσα συνδεδεμένο με το φυσικό τοπίο. Ας μην ξεχνάμε ότι η ξενοδοχειακή ανάπτυξη της Ελλάδας στηρίζεται περισσότερο στις φυσικές ομορφιές της και λιγότερο στις ξενοδοχειακές υποδομές της.

Eνας άλλος λόγος είναι ότι το ζητούν οι πελάτες, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να κάνουν θυσίες όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες (για παράδειγμα να μην αλλάζονται οι πετσέτες καθημερινά) προκειμένου να προστατέψουν τα περιβάλλον.

Γιατί είναι απαραίτητη η ύπαρξη συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Η διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων δεν είναι μία απλή υπόθεση. Κατ’ αρχήν η νομοθεσία είναι εκτενέστατη. Δεύτερον πρέπει να γίνει αναγνώριση των περιβαλλοντικών θεμάτων που αφορούν το ξενοδοχείο, δηλαδή με ποιους τρόπους η δραστηριότητα του ξενοδοχείου επηρεάζει το περιβάλλον. Τρίτον πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις ώστε να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις του ξενοδοχείου έχοντας σαν ελάχιστο στόχο τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Οι βελτιώσεις αυτές πρέπει να αποφασίζονται με σύνεση, μια και οι πόροι που διατίθενται για το περιβάλλον είναι κατά κανόνα περιορισμένοι και πρέπει να γίνει η βέλτιστη χρήση τους. Ακόμη απαιτείται η παρακολούθηση των περιβαλλοντικών κινδύνων (π.χ. υγρά απόβλητα από βιολογικό καθαρισμό, αέριοι ρύποι από καυστήρες).

Οφέλη από την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης;
Τα οφέλη από την εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης είναι πολλαπλά. Οι πελάτες βλέπουν ότι η ξενοδοχειακή μονάδα είναι ευαισθητοποιημένη όσον αφορά το περιβάλλον. Οι tour operators θεωρούν την ύπαρξη πιστοποιητικού ISO 14001 μιας ξενοδοχειακής μονάδας σαν ένα σημαντικό προσόν προβολής της. Η διοίκηση της εταιρείας έχει τη βεβαιότητα ότι τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία. Οι ασφαλιστικές εταιρείες μειώνουν τα ασφάλιστρα διότι οι μονάδες οι οποίες διαθέτουν συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν μικρότερη πιθανότητα να εμπλακούν σε ατύχημα. Τέλος, ελέγχονται οι σπατάλες όσον αφορά την κατανάλωση φυσικών πόρων (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, νερό), πράγμα που μειώνει σημαντικά τα κόστη διαχείρισης της μονάδας. Μάλιστα οι ίδιοι οι πελάτες συμμετέχουν στη μείωση της σπατάλης. Έχουμε για παράδειγμα τις ξενοδοχειακές μονάδες που προτείνουν στους πελάτες να μην αλλάζουν πετσέτες καθημερινά με σκοπό την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα απορρυπαντικά. Η συμμετοχή των πελατών και η επιτυχία παρόμοιων προγραμμάτων είναι η πιο σημαντική απόδειξη της απαίτησης της κοινωνίας για σωστή περιβαλλοντική διαχείριση από τις εταιρείες και τις ανάγκες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι εταιρείες αυτό το μήνυμα.

Τι είναι η πιστοποίηση και ποια τα οφέλη της;
Το πρότυπο ISO 14001 έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε η εταιρεία που εφαρμόζει σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης συμβατό με αυτό, να μπορεί να πιστοποιηθεί από τρίτους. Για το σκοπό αυτό απαιτείται έλεγχος της εταιρίας από Φορέα Πιστοποίησης. Οι Φορείς Πιστοποίησης είναι οργανισμοί που ελέγχουν τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης των εταιρειών με κριτήρια το εάν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001 και τη σχετική νομοθεσία. Εφόσον ο έλεγχος είναι επιτυχής, προχωρούν στην έκδοση πιστοποιητικού. Η πιστοποίηση αποτελεί μια ανεξάρτητη και αξιόπιστη βεβαίωση ότι οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της εταιρίας είναι καλές.

Πηγή: Supply.gr, o 1ος Online Οδηγός Προμηθευτών για την αγορά της Μαζικής Εστίασης και της Φιλοξενίας.