Νέα Ξενοδοχειακή Μονάδα κλασσικού τύπου, πέντε αστέρων (5*****), συνολικής δυναµικότητας ενενήντα
οκτώ (98) κλινών, εποχιακής λειτουργίας, συνολικής επιφάνειας 39.095,00 m2, θα κατασκευαστεί στην περιοχή Καρδάμαινα της Κω (ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΚΟΣΤΑ ΠΑΛΛΑΣ Α.Ε.”).

Η υπαγωγή της κατασκευής και λειτουργίας νέας Ξενοδοχειακής Μονάδας υπάγεται στις εξής Πρότυπες Περιβαλλοντικές ∆εσµεύσεις (ΠΠ∆).

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ:
Ι.1 Ο φορέας του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των Πρότυπων
Περιβαλλοντικών ∆εσµεύσεων (ΠΠ∆) έστω και αν µέρος ή το σύνολο των εργασιών
κατασκευής ή λειτουργίας πραγµατοποιούνται από τρίτους.
Ι.2 Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση που αποτελεί µέρος του έργου, πρέπει
προ της υλοποίησης και λειτουργίας της να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόµενες
από την κείµενη νοµοθεσία άδειες και εγκρίσεις.
Ι.3 Να οριστεί από το φορέα του έργου αρµόδιο πρόσωπο για τη παρακολούθηση της
τήρησης των ΠΠ∆ και να γνωστοποιηθεί το όνοµα του στην κατά περίπτωση αρµόδια
υπηρεσία του άρθρου 2.

ΙΙ. ΦΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ
ΙΙ.1.1 Εφόσον απαιτείται έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης του έργου µε το οδικό
δίκτυο, να ληφθεί αυτή από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία.
ΙΙ.1.2 Ο φορέας του έργου οφείλει να ακολουθήσει τις διαδικασίες που καθορίζονται στο
Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς» (ΦΕΚ Α΄153) όπως εκάστοτε ισχύει.
ΙΙ.1.3 Ο φορέας της Έργου, πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής, ειδοποιεί τις
αρµόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να µεριµνήσουν για την επίβλεψη των εργασιών
ή όπως άλλως ορίζεται στη σύµφωνη γνώµη της αρµόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.
ΙΙ.1.4 Κάθε είδους τροποποίηση ή επέµβαση σε υφιστάµενο έργο υποδοµής (π.χ. δίκτυο
ύδρευσης, αποχέτευσης κ.λπ.) να γίνεται σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς, ώστε
να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του.
ΙΙ.1.5 Με στόχο την αποφυγή δηµιουργίας οποιουδήποτε κυκλοφοριακού κινδύνου λόγω
των πραγµατοποιούµενων εργασιών, να ληφθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων,
προκειµένου να προειδοποιούνται έγκαιρα και αποτελεσµατικά οι πεζοί και οι οδηγοί των
διερχόµενων οχηµάτων (όπως τοποθέτηση κατάλληλης σήµανσης ορατής και κατά τις
βραδινές ώρες, τοποθέτηση προσωπικού ως παραστάτη µε χρήση ερυθρών σηµαιών κατά
την διάρκεια των εργασιών, κ.λπ..)
ΙΙ.1.6 Να γίνει οριοθέτηση των χώρων επέµβασης του έργου µε κατάλληλη περίφραξη.
ΙΙ.1.7 Να εξασφαλιστεί η αντιπληµµυρική προστασία της έκτασης ανάπτυξης του έργου
και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την αποφυγή διαβρώσεων και εκπλύσεων
υλικών.
ΙΙ.1.8 Τα αδρανή υλικά που θα απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου να
εξασφαλίζονται από νοµίµως λειτουργούσες εγκαταστάσεις παραγωγής αδρανών υλικών.
ΙΙ.1.9 Απαγορεύεται κάθε αποθήκευση, έστω και προσωρινή, υλικών έξω από τον χώρο
του έργου χωρίς προηγούµενη έγκριση από την αρµόδια αρχή.
ΙΙ.1.10 Κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να λαµβάνονται όλα τα µέτρα πυροπροστασίας
για την περίπτωση πυρκαγιάς από την λειτουργία µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. και για
την ελαχιστοποίηση του κινδύνου µετάδοσής της σε παρακείµενες εκτάσεις/κτίρια. Ο
τρόπος οργάνωσης της αντιπυρικής προστασίας να ελεγχθεί και να εγκριθεί από την
αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν την έναρξη των εργασιών όπου απαιτείται.
ΙΙ.1.11 Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, απαγορεύεται η οποιαδήποτε
επί του χώρου του εργοταξίου εργασία συντήρησης του µηχανολογικού εξοπλισµού
(εργοταξιακά οχήµατα και µηχανήµατα έργου, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού και
υλικών) που θα χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του έργου. Οι εργασίες αυτές, εφόσον
απαιτηθούν, να πραγµατοποιούνται στις εγκαταστάσεις κατάλληλα αδειοδοτηµένων
επιχειρήσεων.
ΙΙ.1.12 Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου:
Α. να αποµακρυνθούν οι κάθε είδους εργοταξιακές εγκαταστάσεις (γραφεία,
συνεργεία, αποθήκες, περιφράξεις κ.λπ.) και να αποκατασταθεί πλήρως ο
εργοταξιακός χώρος
Β. να αποµακρυνθεί και να διαχειριστεί κατάλληλα το σύνολο των τυχόντων
πλεοναζόντων υλικών σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Γ. να αποκατασταθεί πλήρως ο περιβάλλον χώρος του εργοταξίου.
ΙΙ.1.13 Οι κτιριακές και λοιπές εγκαταστάσεις να είναι µορφολογικά, αισθητικά και
λειτουργικά ενταγµένες στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
ΙΙ.1.14 Η αποψίλωση βλάστησης, να περιοριστεί στον ελάχιστο απαιτούµενο βαθµό και
αποκλειστικά για τις ανάγκες κατασκευής του έργου.
ΙΙ.1.15 Να διατηρηθούν ανέπαφα από τις κατασκευαστικές εργασίες, τµήµατα της
υπάρχουσας βλάστησης και των φυσικών πρανών, σε περιοχές που προορίζονται να
αποτελέσουν χώρους πρασίνου.
ΙΙ.1.16 Η αφαιρούµενη φυτική γη να διαφυλαχτεί κατάλληλα ώστε να χρησιµοποιηθεί
στις φυτοτεχνικές εργασίες.
ΙΙ.1.17 Για τις υγειονοµικές ανάγκες του προσωπικού του εργοταξίου να τοποθετηθούν
χηµικές τουαλέτες.
ΙΙ.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΙΙ.2.1 Για τη µείωση των αιωρούµενων σωµατιδίων λόγω των εργασιών, κατ΄ ελάχιστον να
τηρούνται τα ακόλουθα:
− Οι σωροί των προϊόντων εκσκαφής και των αποθηκευµένων αδρανών και γενικότερα
οι χώροι του εργοταξίου να διαβρέχονται περιοδικά, ιδιαίτερα κατά τις ξηρές
περιόδους.
− Τα φορτηγά µεταφοράς των αδρανών υλικών και των προϊόντων εκσκαφής να είναι
καλυµµένα µε κατάλληλα µέσα και να αποφεύγεται η υπερπλήρωσή τους.
− Το ύψος πτώσης κατά τη διαχείριση των υλικών να είναι το ελάχιστο δυνατό.
ΙΙ.2.2 Τα οχήµατα έργου να είναι κατάλληλα συντηρηµένα και να διαθέτουν
πιστοποιητικό ελέγχου ΚΤΕΟ.
ΙΙ.3 ΘΟΡΥΒΟΣ & ∆ΟΝΗΣΕΙΣ
ΙΙ.3.1 Να λαµβάνονται όλα τα κατάλληλα µέτρα για τη µείωση στο ελάχιστο των ηχητικών
εκποµπών. Κατ΄ ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα:
α) Τα µηχανήµατα και οι συσκευές εργοταξίου που θα χρησιµοποιηθούν κατά την
φάση της κατασκευής του έργου να φέρουν σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η
εγγυηµένη στάθµη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ’ αριθµ.
37393/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1418) κοινή υπουργική απόφαση και στην υπ’ αριθµ.
9272/2007 (ΦEK Β΄286) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν.
β) Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής λαµβάνουν χώρα κοντά σε ευαίσθητες
χρήσεις (όπως νοσοκοµεία, σχολεία, κατοικίες κ.λπ..) να τηρούνται τα κάτωθι:
− Να µην λαµβάνουν χώρα εργασίες που προκαλούν υψηλά επίπεδα θορύβου κατά
τις ώρες κοινής ησυχίας σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
− Να γίνεται κατάλληλη χωροθέτηση των µηχανηµάτων του εργοταξίου µε σκοπό
την µείωση του εκπεµπόµενου θορύβου προς ευαίσθητες χρήσεις. Για περαιτέρω
ηχοπροστασία από θορυβώδη µηχανήµατα ή εργασίες δέον όπως
χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση κατάλληλες ηχοπροστατευτικές διατάξεις
(noise barriers or enclosures)
− Να αποφεύγεται η παράλληλη χρήση του εξοπλισµού ή των µηχανηµάτων του
εργοταξίου και να απενεργοποιείται ο εξοπλισµός που δεν χρησιµοποιείται.
ΙΙ.4 ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΙΙ.4.1 Τα απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη φάση κατασκευής του έργου να
συλλέγονται σε κατάλληλους χώρους εντός του εργοταξίου ή/και σε κατάλληλους
περιέκτες.
ΙΙ.4.2 Τα προϊόντα εκσκαφών που θα προκύψουν κατά τις εργασίες κατασκευής του
έργου, κατά προτεραιότητα να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των διαφόρων αναγκών του
έργου, όπως π.χ. γεωµορφολογική εξοµάλυνση επιµέρους χώρων/ τµηµάτων του έργου,
στήριξη πρανών κ.λπ., λαµβάνοντας κάθε δυνατή µέριµνα για την ελαχιστοποίηση της
αλλοίωσης της υφιστάµενης µορφολογίας του εδάφους της περιοχής.
ΙΙ.4.3 Tυχόν πλεονάζοντα προϊόντα εκσκαφών και τα µη επικίνδυνα απόβλητα
κατασκευών και κατεδαφίσεων να διαχειρίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 10
της υπ’ αριθµ. 36259/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1312) κοινής υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε
ισχύει.
ΙΙ.4.4 Η διαχείριση των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄1909) κοινή
υπουργική απόφαση και στο Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄24), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η
διαχείριση των αποβλήτων που εµπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄179)
περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όπως εκάστοτε ισχύει να πραγµατοποιείται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου αυτού και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και προδιαγραφές των
αντίστοιχων εγκεκριµένων από το ΥΠΕΚΑ συστηµάτων εναλλακτικής διαχείρισης.
ΙΙ.4.5 Να τοποθετηθούν στον χώρο του εργοταξίου κατάλληλοι κάδοι για την συλλογή των
αστικού τύπου στερεών απορριµµάτων. Τα απόβλητα αυτά είτε θα παραλαµβάνονται από
απορριµµατοφόρα οχήµατα του οικείου ΟΤΑ, εφόσον εξυπηρετείται η περιοχή του έργου,
είτε θα µεταφέρονται στο πλησιέστερο σηµείο συλλογής απορριµµάτων του οικείου ΟΤΑ.
ΙΙ.4.6 Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να διεξάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας. Ειδικότερα, τα επικίνδυνα απόβλητα να συλλέγονται σε
κατάλληλα στεγανά δοχεία και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένες εταιρείες συλλογής
και µεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων. Στην περίπτωση που πραγµατοποιείται
προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων αυτών να φυλάσσονται κατάλληλα συσκευασµένα
σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο εντός του εργοταξίου, ο οποίος να πληροί τις προδιαγραφές
που ορίζονται στο Κεφάλαιο 2 της υπ’ αριθµ. 24944/2006 (ΦΕΚ Β΄ 791) κοινής
υπουργικής απόφασης όπως εκάστοτε ισχύει.

ΙΙΙ. ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΙΙ.1 ΓΕΝΙΚΑ
ΙΙΙ.1.1 Το έργο να διαθέτει τις κατ’ ελάχιστον απαιτούµενες θέσεις στάθµευσης οχηµάτων
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
ΙΙΙ.1.2 Να εγκατασταθεί το σύνολο των απαιτούµενων µέτρων πυροπροστασίας (πρόληψη
και πυρόσβεση) καθώς και αποφυγής µετάδοσης της φωτιάς σε παρακείµενες περιοχές
και κτίρια, κατόπιν έγκρισης από της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου
απαιτείται.
ΙΙΙ.1.3 Στην περίπτωση που το έργο διαθέτει µετασχηµατιστές ανύψωσης τάσης: (α)
Έκαστος µετασχηµατιστής να είναι εγκατεστηµένος εντός κατάλληλης λεκάνης
ασφαλείας. Ο ενεργός όγκος της λεκάνης ασφαλείας έκαστου µετασχηµατιστή να είναι
ίσος µε τον όγκο των περιεχόµενων στον µετασχηµατιστή διηλεκτρικών ελαίων, (β)
Απαγορεύεται η χρήση διηλεκτρικών ελαίων, τα οποία περιέχουν πολυχλωριωµένα
διφαινύλια (PCBs) και πολυχλωριωµένα τριφαινύλια (PCTs).
ΙΙΙ.1.4 Έκαστη εκ των δεξαµενών υγρών καυσίµων επιµέρους τµηµάτων του έργου να
είναι εγκατεστηµένη εντός κατάλληλης λεκάνης ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση σταδιακής
διαρροής ή ολικής διάρρηξης των τοιχωµάτων της δεξαµενής τα περιεχόµενα καύσιµα να
συγκρατηθούν εντός της λεκάνης ασφαλείας και να µην διαφύγουν. Ο ενεργός όγκος
έκαστης λεκάνης ασφαλείας να είναι ίσος µε τον όγκο της αντίστοιχης δεξαµενής
καυσίµου.
ΙΙΙ.1.5 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επί του χώρου του έργου εργασία συντήρησης
οχηµάτων, εκτός εάν το έργο διαθέτει κατάλληλη αδειοδότηση για τον σκοπό αυτό. Οι
εργασίες αυτές να πραγµατοποιούνται σε κατάλληλα αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις.
ΙΙΙ.1.6 Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας του έργου, η διαχείριση υλικών και
εξοπλισµού που κατά την οριστική παύση λειτουργίας του έργου αποτελούν απόβλητα, να
πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις υπ’ αριθµ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄
1909), 13588/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383), 8668/2007 (ΦΕΚ Β΄287) κοινές υπουργικές
αποφάσεις, στον Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179) και στον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως
εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙΙ.1.7 Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδάτων της περιοχής (και
ειδικότερα των όµβριων) µε την κατασκευή όλων των απαιτούµενων τεχνικών έργων, ώστε
να αποτρέπονται φαινόµενα πληµµυρών.
ΙΙΙ.2 ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΙΙΙ.2.1 Από τη λειτουργία του έργου να µην προκαλείται επιβάρυνση της ποιότητας της
ατµόσφαιρας όπως καθορίζεται σύµφωνα µε τις οριακές τιµές που δίνονται στις υπ’ αριθµ.
ΗΠ 14122/549/Ε103/2011 (ΦΕΚ Β΄ 488) και ΗΠ 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄
920) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙΙ.2.2 Στην περίπτωση έργων που διαθέτουν λέβητες θέρµανσης νερού ή θέρµανσης
κτιριακών εγκαταστάσεων:
ΙΙΙ.2.2.1 Για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης που χρησιµοποιούν πετρέλαιο θέρµανσης,
κίνησης ή αέρια καύσιµα: Η λειτουργία των λεβήτων παραγωγής ζεστού νερού και
θέρµανσης του κτιρίου να είναι σύµφωνη µε την υπ’ αριθµ. 189533/2011 (ΦΕΚ Β΄
2654) υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, και να πραγµατοποιούνται µετρήσεις
έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τηρούνται οι οριακές τιµές στα καυσαέρια σχετικά µε τις
εξής παραµέτρους: απώλειες θερµότητας, CO, NOx, Ο2, δείκτη αιθάλης. Η συντήρηση
της εγκατάστασης του συστήµατος να γίνεται µια φορά ετησίως για τις εγκαταστάσεις
θέρµανσης των κτιρίων και µια φορά ανά εξάµηνο για τις εγκαταστάσεις παραγωγής
ζεστού νερού ή ατµού και να λαµβάνεται φύλλο συντήρησης.
ΙΙΙ.2.2.5 Απαγορεύεται η χρήση βαρέως πετρελαίου (µαζούτ) στις εγκαταστάσεις
θέρµανσης νερού και χώρων.
ΙΙΙ.2.3 Στην περίπτωση που υπάρχουν εγκαταστάσεις σταθερού εξοπλισµού ψύξεως ή
κλιµατισµού, οι οποίες περιέχουν ελεγχόµενες ουσίες µε φορτίο ψυκτικού ρευστού άνω
των τριών κιλών, ελέγχονται ετησίως σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ Β΄ 1827) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε
ισχύει, και υποβάλλεται στο ΥΠΕΚΑ το ∆ελτίο Ψυκτικής Εγκατάστασης.
ΙΙΙ.2.4 Στις περιπτώσεις κτιριακών εγκαταστάσεων, να εφαρµόζονται κατά το δυνατό
πρακτικές για την βελτίωση των εσωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών στο κτίριο, όπως
ενδεικτικά:
− Στην περίπτωση ύπαρξης κεντρικής µονάδας αερισµού/κλιµατισµού, να
πραγµατοποιηθεί κατάλληλος σχεδιασµός και λειτουργία του συστήµατος
αερισµού/εισαγωγής νωπού αέρα στο κτίριο λαµβάνοντας υπόψη την επιφάνεια, τον
αριθµό ατόµων σε κάθε χώρο, όπως και τις διάφορες πηγές ρύπων.
− Οργάνωση προγράµµατος τακτικής συντήρησης και καθαρισµού των φίλτρων της
κεντρικής µονάδας αερισµού όπως και των τοπικών στοµίων και προγράµµατος
έλεγχου καλής λειτουργίας του συστήµατος.
− Εγκατάσταση ξεχωριστού συστήµατος αερισµού σε χώρους µε ρυπαντικό φορτίο ή
οσµές (για παράδειγµα χώροι στάθµευσης, κουζίνα, πλυντήριο, καπνιστήριο, κ.λπ..).
− Οργάνωση ετήσιας επιθεώρησης, συντήρησης και καθαρισµού των τοπικών
κλιµατιστικών συσκευών και των fan coils, εφόσον υπάρχουν.
− Χρήση κατασκευαστικών υλικών, προϊόντων επίχρισης και καθαριστικών προϊόντων
που παρουσιάζουν χαµηλές εκποµπές Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (ΠΟΕ).
ΙΙΙ.3 ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΙΙΙ.3.3 Να γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου υδροδότησης του έργου και να
επιδιορθώνεται άµεσα οιαδήποτε βλάβη σε αυτό προς αποφυγή απωλειών νερού
ΙΙΙ.3.4 Ο σχεδιασµός, η κατασκευή και η λειτουργία του κτιρίου να λαµβάνουν υπόψη
τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.ΕΝ.Α.Κ.)
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ∆6/Β/οικ. 5825/2010 (ΦΕΚ Β΄ 407) κοινή υπουργική
απόφαση και τις σχετικές τροποποιήσεις και εγκυκλίους εφαρµογής όπως εκάστοτε
ισχύουν, ο οποίος στοχεύει στην µείωση της κατανάλωσης συµβατικής ενέργειας για
θέρµανση, ψύξη, κλιµατισµό, φωτισµό και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης µε την
ταυτόχρονη διασφάλιση συνθηκών άνεσης στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων.
Ενδεικτικά να λαµβάνονται υπόψη οι κάτωθι παράµετροι:
− Κατάλληλη χωροθέτηση και προσανατολισµός του κτιρίου για τη µέγιστη αξιοποίηση
των τοπικών κλιµατικών συνθηκών.
− ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντα χώρου για τη βελτίωση του µικροκλίµατος.
− Κατάλληλος σχεδιασµός και χωροθέτηση των ανοιγµάτων ανά προσανατολισµό ανάλογα
µε τις απαιτήσεις ηλιασµού, φυσικού φωτισµού και αερισµού.
− Ενσωµάτωση τουλάχιστον ενός εκ των Παθητικών Ηλιακών Συστηµάτων όπως νότια
ανοίγµατα, τοίχος µάζας, θερµοκήπιο κ.α.
− Ηλιοπροστασία
− Εξασφάλιση οπτικής άνεσης µέσω τεχνικών και συστηµάτων φυσικού φωτισµού. Να
εφαρµόζονται κατά το δυνατό πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας όπως ενδεικτικά
χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των αναγκών σε θερµό νερό, χρήση
λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας, κ.λπ..
ΙΙΙ.4 ΘΟΡΥΒΟΣ ΚΑΙ ∆ΟΝΗΣΕΙΣ
III.4.1 Για τον θόρυβο και τις δονήσεις που προκαλούνται από την λειτουργία του έργου,
να τηρούνται τα ακόλουθα:
III.4.1.1 Όλες οι θορυβώδεις εγκαταστάσεις και λειτουργίες (πχ εγκαταστάσεις
βιολογικού καθαρισµού, αντλιοστάσια, εξαεριστήρες) σύµφωνα µε την παράγραφο Ζ2 του
άρθρου 1 του από 20.01.88 Π. ∆/τος (ΦΕΚ ∆’ 61), όπως εκάστοτε ισχύει, να είναι
ηχητικά µονωµένες και τοποθετηµένες σε ικανή απόσταση από τους χώρους ανάπαυσης
των φιλοξενουµένων ώστε η στάθµη θορύβου µέσα σε αυτούς τους χώρους (µε ανοιχτές
πόρτες και παράθυρα) ή στις σκηνές των κατασκηνώσεων παραθερισµού (κάµπινγκ) να
µην ξεπερνά τα 35 dB(Α). Σε κάθε περίπτωση για ότι αφόρα τις απαιτούµενες
προδιαγραφές άνεσης εντός των χώρων των τουριστικών εγκαταστάσεων και τα απαραίτητα
µέτρα ηχοµόνωσης και ηχοπροστασίας που πρέπει να λαµβάνονται είτε από τις ίδιες
εγκαταστάσεις είτε από εξωτερικούς θορύβους θα πρέπει να τηρούνται κατ’ ελάχιστον
αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 12 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού. Το ανώτατο
επιτρεπόµενο όριο της στάθµης θορύβου που εκπέµπεται στο περιβάλλον από τις
Τουριστικές Εγκαταστάσεις µετρούµενο στα όρια της ιδιοκτησίας του έργου είναι τα
50dB(Α).
ΙΙΙ.4.1.3 Στην περίπτωση ύπαρξης θορύβου από µουσική από Κέντρα ∆ιασκέδασης ή
καταστήµατα πώλησης οινοπνευµατωδών ποτών ή άλλα καταστήµατα να τηρούνται οι
οριακές τιµές θορύβου και οι ελάχιστες αποστάσεις κατά περίπτωση που αναφέρονται
στην υπ’ αριθµ. Α5/3010/1985, (ΦΕΚ Β΄ 593) υπουργική απόφαση όπως έχει
τροποποιηθεί µε την υπ’ αριθµ. Υ2/ οικ. 15438/2001 (ΦΕΚ Β΄ 1346) Υπουργική
απόφαση και εκάστοτε ισχύει ανάλογα µε το είδος του Κέντρου και τον χαρακτήρα της
περιοχής. Επιπλέον, στην περίπτωση ύπαρξης κέντρων διασκεδάσεως εντός του έργου, να
τηρούνται οι διατάξεις που ισχύουν για την τήρηση της κοινής ησυχίας, τα χρονικά όρια
λειτουργίας όπως εκάστοτε ισχύουν και οι διατάξεις για την λειτουργία µουσικής όπως
αναφέρονται στα Π.∆. 457/1990 (ΦΕΚ Α΄ 175), όπως εκάστοτε ισχύει, το οποίο
τροποποιεί το Π∆ 180/1979 (ΦΕΚ Α΄ 46).
ΙΙΙ.4.1.4 Στις περιπτώσεις Εγκαταστάσεων µε µηχανολογικό εξοπλισµό, ο θόρυβος κατά
την λειτουργία της δραστηριότητας να µην υπερβαίνει τα όρια του Π.∆. 1180/1981 (ΦΕΚ
Α΄ 293), όπως εκάστοτε ισχύει, µετρούµενος στα όρια του οικοπέδου.
ΙΙΙ.4.2 Να γίνεται τακτική συντήρηση και έλεγχος των µηχανηµάτων για την όσο το
δυνατόν πιο αθόρυβη λειτουργία τους. Τα µηχανήµατα που κατά την λειτουργία τους
δύναται να προκαλέσουν δονήσεις να εδράζονται σε αντικραδασµική βάση, κατάλληλα
πιστοποιηµένη.
ΙΙΙ.4.3 Τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους του έργου (πχ
χλοοκοπτικές µηχανές, µηχανές ξακρίσµατος χλοοτάπητα, κ.λπ.) για την συντήρηση
φυτών και πρασίνου, να φέρουν τη σήµανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυηµένη
στάθµη ηχητικής ισχύος όπως προβλέπεται στις υπ’ αριθµ. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ Β΄
1418) και 9272/471/2007 (ΦEK Β΄286) κοινές υπουργικές αποφάσεις όπως εκάστοτε
ισχύουν.
ΙΙΙ.5 ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
III.5.1 Η επεξεργασία και διαχείριση των υγρών αποβλήτων να πραγµατοποιείται µε βάση
τα ακόλουθα:
ΙΙΙ.5.1.3 Ειδικά για Τουριστικές Εγκαταστάσεις στην περίπτωση µονάδας επεξεργασίας
αποβλήτων, τα αστικά υγρά απόβλητα να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων σύµφωνα και µε τις απαιτήσεις της παραγράφου Ζ1 του άρθρου 1 του
Π.∆. 21−01−1988 (ΦΕΚ ∆’ 61), όπως εκάστοτε ισχύει.
ΙΙΙ.5.1.4 Στην περίπτωση που εφαρµόζεται επαναχρησιµοποίηση των επεξεργασµένων
υγρών αποβλήτων µε κάποια εκ των µεθόδων που ορίζονται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθµ.
145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, να
εφαρµόζονται οι ακόλουθες δεσµεύσεις:
ΙΙΙ.5.1.4.1 Τα αστικά υγρά απόβλητα να διοχετεύονται σε εγκατάσταση επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις τις υπ’ αριθµ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄
192) και 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354) κοινές υπουργικές αποφάσεις όπως εκάστοτε
ισχύουν.
ΙΙΙ.5.1.4.2 Η εγκατάσταση και λειτουργία της µονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
να είναι σύµφωνη µε τις απαιτήσεις της Άδειας Επαναχρησιµοποίησης Νερού που
χορηγείται από την ∆ιεύθυνση Υδάτων σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 145116/2011 (ΦΕΚ
Β΄ 354) κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
ΙΙΙ.5.1.4.3 Τα αστικά υγρά απόβλητα µετά την επεξεργασία τους να διατίθενται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στις υπ’ αριθµ. 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354) και 5673/400/1997 (ΦΕΚ
Β΄ 192) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, ανάλογα µε τη µέθοδο
επαναχρησιµοποίησης που εφαρµόζει η εγκατάσταση (περιορισµένη ή απεριόριστη
άρδευση, τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων, αστική και περιαστική χρήση, διάθεση σε
υδατικά συστήµατα που χρησιµοποιούνται για την απόληψη ύδατος µε σκοπό την
ανθρώπινη κατανάλωση).
ΙΙΙ.5.1.4.4 Να γίνεται συστηµατικός έλεγχος της καλής λειτουργίας της µονάδας
επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, ώστε τα επεξεργασµένα υγρά απόβλητα να πληρούν
τους όρους σχετικά µε τις οριακές τιµές που καθορίζονται στις υπ’ αριθµ. 145116/2011
(ΦΕΚ Β΄ 354) και 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 192) κοινές υπουργικές αποφάσεις, όπως
εκάστοτε ισχύουν. Οι έλεγχοι πέραν των µετρήσεων των ποιοτικών παραµέτρων σύµφωνα
µε τις ως άνω κοινές υπουργικές αποφάσεις να περιλαµβάνουν και µακροσκοπικούς
ελέγχους σε τακτική βάση (οπτικό έλεγχο, έλεγχο οσµής, λειτουργίας
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού, ροής λυµάτων, στάθµης δεξαµενών, κατάστασης
σχάρας, κ.λπ..) και ετήσιους ελέγχους συντήρησης.
ΙΙΙ.5.1.4.5 Να πραγµατοποιούνται µετρήσεις στα χαρακτηριστικά των προς διάθεση
υγρών αποβλήτων µε βάση τις απαιτήσεις της υπ’ αριθµ. 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354)
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, για την επαναχρησιµοποίηση των
επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων ανάλογα µε το είδος επαναχρησιµοποίησης. Ο
ελάχιστος αριθµός δειγµάτων αποβλήτων προσδιορίζεται µε βάση τις απαιτήσεις της υπ’
αριθµ. 145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.
ΙΙΙ.5.1.4.6 Για τον έλεγχο της ποιότητας των επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων, να
υπάρχει φρεάτιο δειγµατοληψίας στην έξοδο της εγκατάστασης επεξεργασίας.
ΙΙΙ.5.1.4.7 Η µονάδα επεξεργασίας αποβλήτων να διαθέτει εφεδρικό µηχανολογικό
εξοπλισµό και δεξαµενές κατάλληλου όγκου για την συγκέντρωση των υγρών αποβλήτων
σε περίπτωση βλάβης της µονάδας για µία ηµέρα τουλάχιστον και την µεταφορά τους
προς τελική διάθεση µε βυτιοφόρο µέχρι την επισκευή της.
ΙΙΙ.5.1.4.8 Τα στερεά που συλλέγονται στην µονάδα εσχάρωσης της µονάδας βιολογικής
επεξεργασίας να συλλέγονται, αποµακρύνονται και διαχειρίζονται από τον οικείο ∆ήµο
είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία συλλογής αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’
αριθµ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση και στο Ν.
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙΙ.5.1.4.9 Η παραγόµενη ιλύς από την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων να
αποµακρύνεται από αδειοδοτηµένο συλλέκτη ή νόµιµο βυτιοφόρο και να διαχειρίζεται
από αδειοδοτηµένη εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων του
∆ήµου, ΧΥΤΑ, αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης ιλύος κ.λπ..) σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην υπ’ αριθµ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση και του
Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙΙ.6 ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΙΙΙ.6.1 Η προσωρινή αποθήκευση αστικών αποβλήτων του έργου να γίνεται κατά τρόπο
υγειονοµικά αποδεκτό και οι κάδοι των απορριµµάτων να διατηρούνται σε άριστη
κατάσταση.
ΙΙΙ.6.2 Η συλλογή των µη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων που προσοµοιάζουν µε τα
οικιακά να γίνεται είτε από τον οικείο ∆ήµο είτε από αδειοδοτηµένη εταιρεία για την
συλλογή και µεταφορά αποβλήτων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ.
50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση, το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ
Α΄ 179) και το Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ΙΙΙ.6.3 Εφόσον υπάρχει η κατάλληλη υποδοµή στην περιοχή, να τοποθετηθούν κάδοι
ανακύκλωσης εντός του έργου για την χωριστή συλλογή των υλικών συσκευασίας (χαρτί,
γυαλί, πλαστικό µέταλλο) και τα απόβλητα υλικά συσκευασίας να δίνονται για
ανακύκλωση είτε στους ειδικούς κάδους του οικείου ∆ήµου είτε σε αδειοδοτηµένες
εταιρείες συλλογής και διαχείρισης σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179), όπως
εκάστοτε ισχύει.
ΙΙΙ.6.4 Τα υπόλοιπα ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση
(λιπαντικά έλαια, συσσωρευτές, ηλεκτρικές στήλες, απόβλητα ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένων των λαµπτήρων, ελαστικά, οχήµατα
τέλους κύκλου ζωής) να συλλέγονται και να παραδίδονται σε αδειοδοτηµένους συλλέκτες
ή σε εγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης, σύµφωνα µε το Ν. 2939/2001
(ΦΕΚ Α΄ 179) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του.
ΙΙΙ.6.5 Τα επικίνδυνα απόβλητα, να συλλέγονται και να αποθηκεύονται χωριστά σε
ειδικούς χώρους κατάλληλα συσκευασµένα και να παραδίδονται σε εταιρείες οι οποίες
διαθέτουν σχετική άδεια για τη συλλογή, µετα φορά και διαχείριση επικινδύνων
αποβλήτων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. ΗΠ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β΄ 383) κοινή
υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύει.
ΙΙΙ.6.6 Να τηρείται χρονολογικό αρχείο µε τις ποσότητες των αποβλήτων, τη φύση, την
προέλευση και ανάλογα µε την περίπτωση, τον προορισµό, τη συχνότητα συλλογής και
τον τρόπο µεταφοράς τους και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 20 του Ν.
4042/12.

IV. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
IV.1 ∆εσµεύσεις που εφαρµόζονται στην περίπτωση ύπαρξης παραλίας σε άµεση
γειτνίαση µε το έργο:
IV.1.1 Για οποιοδήποτε έργο στην ζώνη αιγιαλού–παραλίας ακολουθούνται οι διαδικασίες
του Ν.2971/2001(ΦΕΚ Α΄285) για «παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας» ή
«παραχώρηση αιγιαλού,παραλίας για την εκτέλεση έργων»,όπως εκάστοτε ισχύει.
IV.1.2 Να τοποθετηθεί ο απαιτούµενος αριθµός κάδων απορριµµάτων και να γίνεται
τακτική περισυλλογή, ώστε να διασφαλίζεται η καθαρότητα της ακτής.
IV.1.3 Να εξασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στην παραλία έµπροσθεν του
έργου.
IV.4 ∆εσµεύσεις που εφαρµόζονται στην περίπτωση λειτουργίας κολυµβητικής
δεξαµενής:
IV.4.1 Η λειτουργία των κολυµβητικών δεξαµενών και η διάθεση του νερού που
προκύπτει από το άδειασµα τους, να γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθµ.
Γ1/443/1973 (ΦΕΚ Β΄ 87) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’
αριθµ. Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ Β΄ 937) υπουργική απόφασ και την υπ’ αριθµ.
∆ΥΓ2/80825/05/2006 (ΦΕΚ Β΄ 120) κοινή υπουργική απόφαση, του Ν. 3766/2009
(ΦΕΚ Α΄ 102), του Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82), όπως και τις σχετικές εγκυκλίους
(Γ∆Υ2/οικ 69553/2006, ∆ΥΓ2/99932/2007), όπως εκάστοτε ισχύουν.
IV.4.2 Το νερό που θα προκύπτει από το άδειασµα των κολυµβητικών δεξαµενών ή των
υδροψυχαγωγικών δραστηριοτήτων δύναται να διατίθεται για άρδευση των φυτευτικών
ειδών της µονάδας, εφόσον δεν είναι θαλασσινό και οι συγκεντρώσεις ελεύθερου χλωρίου
είναι χαµηλές λαµβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις για την εφαρµογή των διατάξεων
της κείµενης νοµοθεσίας για την επαναχρησιµοποίηση επεξεργασµένων υγρών αποβλήτων
(145116/2011 (ΦΕΚ Β΄ 354 κοινή υπουργική απόφαση) όπως εκάστοτε ισχύει).
IV.5 ∆εσµεύσεις στην περίπτωση ύπαρξης χώρων παρασκευής τροφίµων
(µαγειρεία και παρασκευαστήρια εστιατορίων κ.λπ.)
IV.5.1 Να γίνεται συλλογή των χρησιµοποιηµένων βρώσιµων ελαίων και να διαθέτονται σε
αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις µε σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση τους, εφόσον υπάρχει
δίκτυο συλλογής στην περιοχή.
IV.5.2 Τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από χώρους παρασκευής τροφίµων να
διέρχονται από φρεάτια λιποσυλλογής πριν την τελική διαχείριση τους µαζί µε τα αστικά
υγρά απόβλητα. Η λάσπη από τα φρεάτια λιποσυλλογής να αποµακρύνονται από
αδειοδοτηµένο συλλέκτη ή νόµιµο βυτιοφόρο και να διαχειρίζονται από αδειοδοτηµένη
εταιρεία διαχείρισης (ενδεικτικά Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων του ∆ήµου, ΧΥΤΑ,
αδειοδοτηµένη µονάδα διαχείρισης ιλύος κ.λπ.) σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’
αριθµ. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ Β΄ 1909) κοινή υπουργική απόφαση και το Ν.
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) όπως εκάστοτε ισχύουν.
IV.5.3 Nα τοποθετηθούν φίλτρα συγκράτησης οσµών στις καµινάδες απαερίων.
IV.5.4 Στις περιπτώσεις µη τακτικής συλλογής των αποβλήτων, τα οργανικά απόβλητα να
φυλάσσονται σε ψυκτικούς θαλάµους που θα προορίζονται ειδικά για το σκοπό αυτό.
IV.6 ∆εσµεύσεις σε περιπτώσεις ύπαρξης χώρων πρασίνου και φυτεµένων
χώρων:
IV.6.1 Να εφαρµόζονται πρακτικές διαχείρισης του νερού που να οδηγούν στη µείωση
κατά το δυνατόν των χρησιµοποιούµενων ποσοτήτων ύδατος κατά την άρδευση µε
εφαρµογή κατάλληλων µέτρων όπως:
− Πραγµατοποίηση άρδευσης µε σταλακτοφόρους σωλήνες.
− Ορθολογικός προγραµµατισµός αρδεύσεων (π.χ.: Η άρδευση του πρασίνου να
πραγµατοποιείται αργά το απόγευµα ή τη νύχτα ώστε να ελαχιστοποιούνται οι απώλειες
της εξάτµισης, κ.λπ.).
− Αξιοποίηση δικτύου οµβρίων υδάτων και ανακύκλωση του νερού των ελευθέρων
υδάτινων επιφανειών για άρδευση, όπου αυτό είναι τεχνικά δυνατό υπό τις απαιτήσεις
εφαρµογής της υπ’ αριθµ. 145116/2001 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως
εκάστοτε ισχύει.
IV.6.2 Να προτιµηθούν φυτά προσαρµοσµένα στο ελληνικό τοπίο και τις τοπικές
µικροκλιµατικές και εδαφολογικές συνθήκες όπως και τις τοπικές συνθήκες
διαθεσιµότητας νερού.
IV.6.3 Να ακολουθούνται οι Εγκεκριµένοι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
(85167/820/2000 (ΦΕΚ Β΄ 477) υπουργική απόφαση, 125347/568/2004 (ΦΕΚ Β΄
142) υπουργική απόφαση όπως εκάστοτε ισχύουν όσον αφορά στις εφαρµοζόµενες
πρακτικές χρήσης λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων.
IV.6.4 Η χρήση λιπασµάτων ή φυτοφαρµάκων να περιοριστεί στις απολύτως απαραίτητες
και να γίνεται υπό κατάλληλες καιρικές συνθήκες (π.χ. να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια
βροχοπτώσεων ή όταν επικρατούν ισχυροί άνεµοι).
IV.6.5 Η λίπανση των χώρων πρασίνου να γίνεται όσο το δυνατό µε οργανικά λιπάσµατα.