Ψηφίστηκε σχετική τροπολογία, που είχε κατατεθεί στο νομοσχέδιο «Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» και τροποποιεί το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001. Αναλυτικότερα, το άρθρο 15 του νομοσχεδίου, του οποίου αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ, τροποποιείται το σχετικό άρθρο του νόμου του σχετικού με την παραχώρηση αιγιαλού και προβλέπεται και η διαδικασία της παραχώρησης μέσω δημοπρασίας.

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α. Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, πα- ραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, έναντι ανταλλάγματος, κα- τόπιν δημοπρασίας, η οποία μπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η διαδικασία δημοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την παραχώρηση ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διάρκεια της δια δημοπρασίας παραχώρησης της απλής χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Σε δημοτικές ανώνυμες εται- ρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 η παραχώρηση μπορεί να γίνει και απευθείας με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, η παραχώρηση της παρούσας παραγράφου γίνεται πάντοτε με αντάλλαγμα. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι σε θέσεις που ευρίσκονται σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, ιδίως σε περιοχές που ευρίσκονται μέσα στα όρια ή γειτνιάζουν με προστατευόμενες από την περιβαλλοντική νομοθεσία. γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης απευθείας, με ή χωρίς αντάλλαγμα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, με σκοπό την έρευνα και μελέτη του οικοσυστήμα- τος των ακτών, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ιδρυτική τους πράξη ή αν η παραχώρηση κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση των συναφών προς τον, ανωτέρω σκοπό αρμοδιοτήτων τους. Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου συμπράττει και ο Υπουργός Τουρισμού, εάν η παραχώρηση συνδέεται με την πραγματοποίηση τουρι- στικών επενδύσεων».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης για τηνάσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λου- όμενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκμίσθω- ση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, με τη διαδικασία και τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στις όμορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει, κάμπινγκ, κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωματεία εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώ- το εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου».

4. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση με ή χω- ρίς αντάλλαγμα της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης σε δήμους για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου 3. Για την παραχώ- ρηση εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε- ρικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία συμπεριλαμβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και όλα τα θέματα που ρυθμίζονται στην κοινή απόφαση της παραγράφου 2β. Η περαιτέρω εκμίσθωση χώρων του παρόντος άρθρου σε τρίτους, επιτρέπεται με τη διαδι- κασία που προβλέπεται στην ίδια απόφαση».

5. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό και παραλία που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αποτελεί η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλη- τισμού».

Δείτε εδώ το αρχείο