Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Μητρώο του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος,
το  2015  λειτουργούσαν  στη  χώρα 9.706  ξενοδοχεία  συνολικής  δυναμικότητας  403.792 δωματίων και 779.118 κλινών  και με μέσο μέγεθος 42 δωμάτια.

Την  ίδια  περίοδο  στα  Ιόνια  Νησιά  λειτουργούσαν  929  ξενοδοχεία,  συνολικής  δυναμικότητας 47.595  δωματίων και 91.480 κλινών και με μέσο μέγεθος 51 δωμάτια, από  47  που  ήταν  το 2000.  Τα  ξενοδοχεία  στα  Ιόνια  Νησιά  αντιστοιχούν  στο 9,5%  των  ξενοδοχειακών μονάδων της χώρας, ή στο 11,8% περίπου των συνολικών δωματίων και  κλινών.

Το ξενοδοχειακό δυναμικό των Ιονίων Νησιών από το 2000 ως το 2015 κατέγραψε αύξηση  της τάξης του 30%  περίπου, σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη του μέσου όρου της  χώρας. Παράλληλα, η αύξηση  αυτή συνοδεύτηκε και από μια ιδιαίτερα σημαντική ποιοτική  αναβάθμιση, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.1.

Τα  5άστερα  ξενοδοχεία  στην  περιφέρεια  κατέγραψαν  πολύ  μεγάλη  αύξηση  (+333%),  οφειλόμενη τόσο  στην αύξηση των ξενοδοχείων αυτής της κατηγορίας που παρατηρήθηκε  στην Κέρκυρα, όσο και στη  δημιουργία μονάδων 5 αστέρων στη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά  και τη Λευκάδα, όπου το 2000 δεν υπήρχαν  ξενοδοχεία αυτής της κατηγορίας.

Η τάση που έχει διαμορφωθεί για το σύνολο της Επικράτειας, όπου το μέσο μέγεθος των  ξενοδοχείων,  κυρίως των δύο υψηλότερων κατηγοριών, έχει μικρύνει από το 2000 ως το  2015,  φαίνεται  ότι  ισχύει  και  για  την  Περιφέρεια  Ιονίων  Νήσων .  Ειδικότερα,  το  μέσο  μέγεθος των ξενοδοχείων 5 αστέρων μειώθηκε  από 223 δωμάτια το 2000 σε 156 δωμάτια  το 2015, ενώ των 4άστρων ξενοδοχείων μειώθηκε από 114  δωμάτια το 2000 σε 99 δωμάτια  το 2015. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την αύξηση των μονάδων  που ανήκουν στις  δύο  αυτές  κατηγορίες,  δείχνει  τη  στροφή  προς  παροχή  ποιοτικότερων  αλλά  και  πιο  προσωποποιημένων υπηρεσιών στα ξενοδοχεία.

Το  2000  η  Κέρκυρα συγκέντρωνε  το 53%  περίπου  του  ξενοδοχειακού  δυναμικού  της  περιφέρειας. Με την  τουριστική ανάπτυξη όμως και των υπόλοιπων νησιών , το ποσοστό  της Κέρκυρας μειώθηκε στο 44% το 2015.  Ειδικότερα, το 2000 στην Κέρκυρα υπήρχαν όλα  τα 5άστερα ξενοδοχεία των Ιόνιων Νησιών (100%),  ενώ το 2015 το ποσοστό των 5άστερων  ξενοδοχείων της Κέρκυρας στο σύνολο της περιφέρειας  περιορίστηκε  στο 54%.Untitled-1

Στον πίνακα που ακολουθεί απεικονίζεται η διαχρονική εξέλιξη του μέσου μεγέθους των  ξενοδοχειακών  μονάδων  στις  επιμέρους  περιοχές  των  Ιόνιων  Νησιών  κατά  την  περίοδο  2000‐2015.

Untitled-1

Παρατηρούμε  ότι  το  μέσο  μέγεθος  των  ξενοδοχειακών  μονάδων  στο  σύνολο  της  Περιφέρειας  Ιονίων  Νήσων  έχει  αυξηθεί  από  47  δωμάτια  το 2000,  σε 51  το 2015.  Η  αυξητική  τάση  παρατηρήθηκε  και  στα  ξενοδοχεία  των  επιμέρους  περιοχών  της  περιφέρειας,  με εξαίρεση την Ιθάκη,  όπου το μέσο μέγεθος των ξενοδοχείων  μειώθηκε από  21 σε 17 δωμάτια κατά την υπό εξέταση περίοδο.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη Μελέτη ΙΤΕΠ με τα τουριστικά χαρακτηριστικά της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων