Σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΞΡ, με αποκλειστικό θέμα τον κορωνοϊο, ασχολήθηκε με αρκετά από τα θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους, ιδιαίτερα αναφορικά με τα ξενοδοχεία τα οποία προγραμματίζουν το άνοιγμά τους στο προσεχές χρονικό διάστημα.

Ιεραρχήθηκε η προτεραιότητα για τα αναγκαία μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Είναι αναγκαιότητα να ληφθούν βραχυπρόθεσμα μέτρα που να εξασφαλίζουν την ρευστότητα, και κατ’ επέκταση την βιωσιμότητα, των μελών μας, αλλά και μεσοπρόθεσμα μέτρα, που να εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα του προορισμού.

Βραχυπρόθεσμος ορίζοντας:

  • Να μειωθεί ο αριθμός των απαιτούμενων ημερών εργασίας των εργαζομένων στον ξενοδοχειακό κλάδο για την λήψη επιδόματος ανεργίας, κατά 30 ημέρες σε όλες τις περιπτώσεις, με παράλληλη αύξηση των ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας από 400 σε 500 στην τετραετία, ειδικά για το έτος 2021.
  • Αναστολή ή δραστική μείωση κατά τουλάχιστον 50% μόνο για φέτος της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος για τις τουριστικές επιχειρήσεις.
  • Παροχή κεφαλαίων κίνησης με 100% εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, με τραπεζικά κριτήρια, διαδικασία κατά την οποία οι τράπεζες, ανάλογα με το ρίσκο και την κατάσταση της επιχείρησης, θα μπορούν να δανείζουν, ή όπως μέχρι σήμερα γίνεται, ή με εγγύηση του Δημοσίου από την οποία θα προκύπτει αυξημένο κόστος (χωρίς την προϋπόθεση ασφαλιστικής ή φορολογικής ενημερότητας). Για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί η χορήγηση δανείων επιδοτούμενων τόκων μέσω των τραπεζών από το ΤΕΠΙΧ ΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
  • Αναστολή της υποχρέωσης πληρωμής των δόσεων των δανείων των τουριστικών επιχειρήσεων έως 30/06/2021 και ισόχρονη παράταση του χρόνου αποπληρωμής τους.

Μεσοπρόθεσμος ορίζοντας:

  • Μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή σε 6%