Με απόφασή του το υπουργείο Τουρισμού καθόρισε τον αριθμό του προσωπικού (μισθωτοι) κατά ξενοδοχείο, τουριστική μονάδα και εστιατόρια, που επιλέγονται από τους υποψηφίους για φοίτηση στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:

 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 24 Ιανουαρίου 2018, ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 124

Αριθμ. 1052 (2)
Καθορισμός του αριθμού των επιλεγομένων από τους υποψηφίους για φοίτηση στα τμήματα μετεκπαίδευσης μισθωτών του Υπουργείου Τουρισμού, κατά ξενοδοχείο ή μονάδα τουριστικής επιχείρησης.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 1077/1980 «Περί απασχολήσεως και μετεκπαιδεύσεως μισθωτών τουριστικών
επιχειρήσεων» (ΦΕΚ Α΄ 225), όπως ισχύει.
2. Του άρθ. 4 του ν.δ. 3594/1956 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων νομοθεσίας» (Α΄ 238), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ. 1 του ν.δ. 1150/1972 «Περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως των διατάξεων του ν.δ. 3594/1956…»
(Α΄ 70).
3. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ Α΄ 157).
4. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
5. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112).
6. Του άρθ. 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α΄ 74).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των μισθωτών που επιλέγονται από τους υποψηφίους για φοίτηση στα Τμήματα
Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, κατά ξενοδοχείο ή μονάδα τουριστικής επιχείρησης, ως ακολούθως:

Α. Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 5*σε ποσοστό 20% επί του συνόλου του κυρίως ξενοδοχειακού προσωπικού και κατ΄ ανώτατο όριο, μέχρι τρία (3) άτομα από το τμήμα μαγειρείου και μέχρι οκτώ (8) άτομα από όλα τα υπόλοιπα τμήματα.

Β. Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 4*σε ποσοστό 15% επί του συνόλου του κυρίως ξενοδοχειακού προσωπικού και κατ΄ ανώτατο όριο, μέχρι δύο (2) άτομα από το τμήμα μαγειρείου, μέχρι επτά (7) άτομα από τα τμήματα εστιατορίου και μέχρι έξι (6) άτομα από όλα τα υπόλοιπα τμήματα.

Γ. Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 3* μέχρι δύο (2) άτομα από το τμήμα μαγειρείου, μέχρι τρία
(3) άτομα από τα τμήματα εστιατορίου και μέχρι τέσσερα (4) άτομα από όλα τα λοιπά τμήματα.

Δ. Για κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα κατηγορίας 2*και 1*, μέχρι ένα (1) άτομο από το τμήμα μαγειρείου,
μέχρι δύο (2) άτομα από τα τμήματα εστιατορίου και μέχρι ένα (1) άτομο από τα υπόλοιπα τμήματα.

Ε. Για μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα μέχρι τέσσερα (4) άτομα.

ΣΤ. Για καζίνο και κέντρα εστίασης και αναψυχής (ενδεικτικά αναφέρονται νυχτερινά κέντρα ψυχαγωγίας,
κοσμικές ταβέρνες, εστιατόρια, μαζικά κέντρα εστίασης (catering), ζαχαροπλαστεία, καφενεία, μπαρ και σνακ
μπαρ) σε ποσοστό 20% επί του συνόλου του προσωπικού εστιατορίου και μαγειρείου και κατ΄ ανώτατο όριο
μέχρι τέσσερα (4) άτομα από το προσωπικό εστιατορίου και μέχρι τρία (3) άτομα από το προσωπικό μαγειρείου.

2. Τα προαναφερθέντα ποσοστά και αριθμοί δεν ισχύουν για τα εποχιακά λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα και τις επιχειρήσεις του ανωτέρω σημείου (ΣΤ), των οποίων η λειτουργία δεν συμπίπτει με τη διάρκεια των μαθημάτων μετεκπαίδευσης.