Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων – εισαγωγική κατεύθυνση Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει 10 (δέκα) Υποτροφίες Αριστείας για το δια ζώσης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών (ΦΕΚ 2299/23-10-2015) που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ), με έναρξη των μαθημάτων τον Φεβρουάριο του 2017 και με τις εξής κατευθύνσεις :

  • Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων & Φιλοξενίας
  • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων & Αερομεταφορών
  • Μάρκετινγκ & Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών
  • Πολιτιστικός Τουρισμός & Διοίκηση Πολιτιστικών Μονάδων
  • Ειδικές Μορφές Τουρισμού
  • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί, μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων τους, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Ε.Ι. (πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας και του εξωτερικού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Αίτηση μπορούν να καταθέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων, έστω και αν τους απομένει η ορκωμοσία.

Η κάθε Υποτροφία Αριστείας αφορά το ποσό των 3.800 Ευρώ και καλύπτει πλήρως όλο το κόστος των διδάκτρων του μεταπτυχιακού.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν μόνο υποψήφιοι που έχουν βασικό τίτλος σπουδών (πτυχίο πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) με βαθμό τουλάχιστον 8,0 (οκτώ). Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν στους 10 υποψήφιους με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, στο email: information@tourism-master.gr αίτηση υποψηφιότητας για το μεταπτυχιακό, βιογραφικό σημείωμα και αίτηση υποψηφιότητας για υποτροφία (τα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα tourism-master.gr) μέχρι και την Παρασκευή 17/02/2017.