Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου υλοποιεί Πρόγραμμα Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Ειδίκευσης, μέσω e-learning (αποκλειστικά εξ αποστάσεως), στην Οργάνωση και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να ενσωματώνει και να δίνει έμφαση τόσο στην παροχή επιστημονικής γνώσης, όσο και σύγχρονης επαγγελματικής κατάρτισης. Φιλοδοξία του είναι η λειτουργική σύνδεση της θεωρητικής – επιστημονικής γνώσης με την πράξη, με τρόπο και σε βαθμό που οι επιμορφωμένοι/ες θα ωφεληθούν με γνώσεις και δεξιότητες άμεσα εφαρμόσιμες στην αγορά εργασίας.

Απευθύνεται: α) σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης β) σε αποφοίτους ΙΕΚ και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γ) σε στελέχη και εργαζόμενους τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών και δ) σε ανέργους με ενδιαφέρον για μελλοντική απασχόληση στον τουρισμό.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά (7) διδακτικές ενότητες οι οποίες υλοποιούνται σε χρονική περίοδο 24 εβδομάδων.

Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Δρ. Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης, Επίκουρος Καθηγητής στη «Διοίκηση των Τουριστικών Επιχειρήσεων» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Έναρξη: 16/10/2017 – Λήξη: 01/04/2018

Διδακτικές Ενότητες Προγράμματος

  1. Κύριες παράμετροι διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησηςΗ Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας των σύγχρονων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/η απόφοιτος/η θα γνωρίζει τις σύγχρονες εξελίξεις και τάσεις που χαρακτηρίζουν το τουριστικό φαινόμενο και επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση στις παραμέτρους διαμόρφωσης της τουριστικής προσφοράς και της τουριστικής ζήτησης. Ο/η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να αντιλαμβάνεται τους κύριους παράγοντες που διαμορφώνουν την τουριστική ζήτηση και τα χαρακτηριστικά της. Παράλληλα, θα είναι σε θέση να γνωρίζει το μέγεθος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τουριστικής ζήτησης που εκδηλώνεται για την Ελλάδα.
  2. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων (έμφαση σε επιχειρήσεις φιλοξενίας, μεταφοράς και συστημάτων διανομής)Η Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης των κυριότερων κατηγοριών επιχειρήσεων που συγκροτούν την τουριστική προσφορά. Ο/η απόφοιτος/η θα γνωρίζει τις πλέον σύγχρονες τάσεις που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/η απόφοιτος/η θα είναι ικανός/ή να αντιλαμβάνεται και να εφαρμόζει τις επιμέρους τεχνικές της οργάνωσης και διοίκησης των κυριότερων κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων.
  3. Η στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεωνΗ Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές της στρατηγικής διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις σύγχρονες τάσεις και προσεγγίσεις γύρω από τη στρατηγική διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και να αναλύει το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας μιας τουριστικής επιχείρησης και να επιλέγει την κατάλληλη επιχειρησιακή στρατηγική
  4. Η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεωνΗ Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές και τις κύριες λειτουργίες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στις τουριστικές επιχειρήσεις. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού των τουριστικών επιχειρήσεων και να αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές προσέλκυσης, επιλογής και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού σε μια τουριστική επιχείρηση
  5. Το μάρκετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεωνΗ Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις βασικές αρχές του τουριστικού μάρκετινγκ και τις κυριότερες λειτουργίες του τουριστικού μάρκετινγκ που ασκούν οι τουριστικές επιχειρήσεις. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τα σύγχρονα εργαλεία και κανάλια διανομής που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια τουριστική επιχείρηση για να προσεγγίσει τις αγορές στόχους και να αντιλαμβάνεται και εφαρμόζει τις κυριότερες μεθόδους τιμολόγησης των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών
  6. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεωνΗ Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμογές τους στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων, όπως επίσης και στην προώθηση της ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει ποια είναι η σημασία και η συνεισφορά των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας στην οργανωτική και διοικητική αποτελεσματικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και να αντιλαμβάνεται τη σημασία και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για τις τουριστικές επιχειρήσεις το ηλεκτρονικό επιχειρείν
  7. Τουριστική επιχειρηματικότητα και ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμούΗ Διδακτική Ενότητα θα εισαγάγει τους επιμορφούμενους στις ιδιαιτερότητες της οργάνωσης και διοίκησης των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ως διαφοροποιημένη τουριστική επιχειρηματικότητα. Ο/Η απόφοιτος/η θα είναι σε θέση να γνωρίζει τις κυριότερες μορφές τουριστικής επιχειρηματικότητας που σχετίζονται με τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες και τις ξεχωριστές απαιτήσεις της οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα:
e-epimorfosi.aegean.gr