Πρόκειται για τα ISO 14001, 45001 και 50001

Το εμβληματικό Ξενοδοχείο NJV Athens Plaza στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας διαμορφώσει μία στοχοθετημένη στρατηγική διαχείρισης που αφορά στο περιβάλλον και στην ενέργεια, στην κοινωνία και στο Ανθρώπινο Δυναμικό του, πρόσφατα έλαβε 3 σημαντικές πιστοποιήσεις ISO. Πρόκειται
για τα:

 • ISO 14001: Συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • ISO 45001: Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • ISO 50001: Σύστημα Ενεργειακής Απόδοσης
 • ISO 14001: Περιβαλλοντική Διαχείριση

Το κεντρικό Ξενοδοχείο της Αθήνας, έχοντας επίγνωση της σημασίας της προστασίας του περιβάλλοντος και των επιπτώσεων που έχει και ο τουρισμός τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει υιοθετήσει μια σειρά διαδικασιών που αξιολογούν και ελέγχουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του. Βάσει των διαδικασιών αυτών, έχουν καθιερωθεί βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, πραγματοποιείται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του Προσωπικού επί των θεμάτων αυτών, ενώ οι συνεργάτες/προμηθευτές του Ξενοδοχείου είναι πιστοποιημένοι κατά ISO
14001 ή ακολουθούν πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

Ειδικότερα:

 • Ενημέρωση του Προσωπικού για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ξενοδοχείου και τις ενέργειές του σε σχέση με την εταιρεία, π.χ. επιπτώσεις των μετακινήσεων του προσωπικού από και προς το
  ξενοδοχείο, χωριστές βάρδιες κ.λπ.
 • Χρήση τοπικών προϊόντων για την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον με τη μείωση της χρήσης των μεταφορών.
 • Αποτελεσματικές διεργασίες τροφίμων για την αποθήκευση, την ψύξη και την κατάψυξη αγαθών ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις απαιτήσεις των πελατών, μειώνοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
 • Χρήση ανακυκλώσιμων προϊόντων από προμηθευτές που είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 14001 ή έχουν περιβαλλοντικές φιλοδοξίες.
 • Καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών με έξυπνη χρήση θέρμανσης και ψύξης μη κατειλημμένων χώρων και χώρων, ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων κ.λπ.
 • Διαχείριση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης, διάθεσης και καταγραφής των αποβλήτων και εκπαίδευση του προσωπικού.

ISO 45001 – Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία

Έχοντας ως στόχο την ασφάλεια και την ικανοποίηση του Ανθρώπινου Δυναμικού στον χώρο εργασίας, το NJV Athens Plaza εντοπίζει, αναλύει, αξιολογεί και προλαμβάνει τους κινδύνους που το επηρεάζουν, προκειμένου να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και να παρέχει ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον ως απαραίτητο συστατικό για την ιδεώδη διαμονή των επισκεπτών του.

Ειδικότερα:

 • Αύξηση της παραγωγικότητας με τη μείωση των τραυματισμών στο χώρο εργασίας, των περιστατικών και των ασθενειών.
 • Βελτίωση των διαδικασιών με τον εντοπισμό κινδύνων στο χώρο εργασίας του ξενοδοχείου.
  • Ικανοποίηση και ενσυναίσθηση των εργαζομένων.

ISO 50001 – Διαχείριση Ενέργειας

Έχοντας προσδιορίσει ένα σύγχρονο ενεργειακό προφίλ, το ξενοδοχείο έχει θέσει συγκεκριμένους ενεργειακούς στόχους, και έχει αναπτύξει ένα σχέδιο ενεργειακής παρακολούθησης και διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας. Χάρη στην επιμέλεια εκτέλεσης των καθημερινών εργασιών έχει καθοριστεί
μια αυστηρή εταιρική πολιτική, υιοθετώντας καλές πρακτικές ενεργειακής διαχείρισης, μειώνοντας τα απόβλητα και περιορίζοντας την καθημερινή ρύπανση, προσφέροντας διαμονή που σέβεται τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Ειδικότερα:

 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης των εργαζομένων σε θέματα ενέργειας.
 • Ενθάρρυνση των αλλαγών συμπεριφοράς για την υποστήριξη της διαχείρισης ενέργειας.
 • Ανάπτυξη εφικτών στόχων ενεργειακής απόδοσης.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας με τον εντοπισμό εξοπλισμού με τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.
 • Μείωση των εκπομπών CO2 για την επίτευξη του στόχου μείωσης του άνθρακα του ξενοδοχείου.
 • Αποτελεσματική λειτουργία του ξενοδοχείου κάνοντας τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας μέρος της καθημερινής κουλτούρας.

Με αφορμή τις πιστοποιήσεις ISO, η Γενική Διευθύντρια του NJV Athens Plaza Βάνα Λαζαράκου, ανέφερε: «Η αφοσίωσή στις Αρχές μας για το Περιβάλλον & την Ενέργεια, την Κοινωνία & το Ανθρώπινο Δυναμικό μας, μας οδήγησαν σε αυτές τις πολύ σημαντικές πιστοποιήσεις που αναδεικνύουν τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας του ξενοδοχείου με βάση τα βέλτιστα διεθνή πρότυπα. Το NJV Athens Plaza βρίσκεται σταθερά μπροστά ως προς τις πολιτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει αλλά και τις τουριστικές αρχές και αξίες που πρεσβεύει».