Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε περιλαμβάνεται και μια διάταξη για τα ξενοδοχεία.

Σκοπός της διάταξης είναι να δοθεί η δυνατότητα σε μεγάλο αριθμό καταλυμάτων που υποχρεούνται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν έχουν προσκομίσει την απόφαση έγκρισης ή ανανέωσης, να λειτουργήσουν ομαλά κατά την τουριστική περίοδο.

Αναλυτικότερα, το άρθρο 66 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα υφιστάµενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), όπως ισχύει, αδειοδοτηµένα κατά το χρόνο δηµοσίευσης του παρόντος νόµου διατηρούν το Ειδικό Σήµα Λειτουργίας τους ακόµα και αν από το σύνολο των προσηκόντως κατατεθειµένων στην αρµόδια για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. υπηρεσία προβλεπόµενων δικαιολογητικών ελλείπει Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, υπό την προϋπόθεση ότι έχει κατατεθεί το σχετικό αίτηµα για την έκδοσή της στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή ή ότι αυτό θα κατατεθεί εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Για την προσκόµιση της ΑΕΠΟ στην αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ. τίθεται προθεσµία δύο ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου γεννά υποχρέωση της υπηρεσίας που χορήγησε το Ε.Σ.Λ. να το ανακαλέσει άµεσα.

2. Σε υφιστάµενα κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, που διέθεταν Ειδικό Σήµα Λειτουργίας, το οποίο κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού έχει ανακληθεί λόγω έλλειψης ΑΕΠΟ, επαναχορηγείται το ανακληθέν Ε.Σ.Λ., υπό την προϋπόθεση της υποβολής σχετικού αιτήµατος στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή εντός τεσσάρων (4) µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Στις ως άνω επιχειρήσεις τίθεται προθεσµία δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού για την προσκόµιση της ΑΕΠΟ στην αρµόδια υπηρεσία για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ.. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου γεννά υποχρέωση της υπηρεσίας που χορήγησε το Ε.Σ.Λ. να το ανακαλέσει άµεσα.»

Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ